Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Ehdotukset Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakuntien tulvariskialueiksi

Ehdotukset Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakuntien tulvariskialueiksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: KASELY/1569/2017

Vastausaika on päättynyt: 9.7.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Viite: Laki tulvariskien hallinnasta (620/2010)  sekä valtioneuvoston asetus tulvariskien hallinnasta(659/2010)

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää lausuntoanne asiakirjoista ”Ehdotus Kymenlaakson maakunnan tulvariskialueiksi" ja "Ehdotus Etelä-Karjalan maakunnan tulvariskialueiksi". Ehdotuksissa esitetään tulvariskien hallinnasta annetun lain (620/2010) 20 §:n mukainen tarkistus tulvariskien alustavaan arviointiin, joka tehtiin vuonna 2011. Tämän alustavan arviointivaiheen jälkeen aloitetaan tulvariskien hallintasuunnittelu nimetyille merkittäville tulvariskialueille. Maa- ja metsätalousministeriö nimeää vuoden 2018 lopussa ELY-keskuksen esityksestä ne merkittävät tulvariskialueet, joille tulvariskien hallintasuunnitelmat laaditaan.
Lisäksi pyydämme lausuntoanne tulvariskien hallinnan suunnittelua ja ympäristöselostuksen valmistelua sekä suunnittelun aikaista osallistumista, tiedottamista ja kuulemista on koskevasta asiakirjasta "Tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelun osallistuminen, tiedottaminen ja kuuleminen".

 
Tausta

Vesistöjen tulvimisesta ja merenpinnan noususta aiheutuvat riskit arvioidaan suunnitteluprosessissa vuosina 2019-2021 ja tulvariskien hallinta suunnitellaan järjestelmällisesti valtakunnallisesti yhdenmukaisin perustein. Vesitaloudellisten keinojen ohella kiinnitetään huomiota erityisesti alueiden käytön suunnitteluun ja rakentamisen ohjaukseen sekä pelastustoimintaan. Vesistöjen tulvariskien hallinnassa otetaan huomioon olosuhteet ja toimenpiteet sekä paikallisesti että koko vesistöalueella. Tulvariskien hallintasuunnitelmat laaditaan ja hyväksytään vuoden 2021 loppuun mennessä.
 
Päävastuu vesistöalueiden ja merenrannikon tulvariskien hallinnan suunnittelusta on elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilla. Vesistö- ja meritulvariskien hallinnan suunnittelussa viranomaisten yhteistyö järjestetään vesistöalueittain niin sanotuissa tulvaryhmissä, jotka hyväksyvät elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten valmistelemat ehdotukset vesistö- ja meritulvariskien hallintasuunnitelmiksi merkittäville tulvariskialueille. Näiden suunnitelmien lopullisesta hyväksymisestä päättää maa- ja metsätalousministeriö. Tulvariskien hallintasuunnitelmat vuosille 2016-2021 laadittiin ja hyväksyttiin vuonna 2015. Nyt kysymys on seuraavasta kierroksesta ja suunnitelmien laatimisesta kaudelle 2022-2027.

Tavoitteet
Tulvariskien hallinta koskevan lain (62072010) tavoitteena on vähentää tulvariskejä, ehkäistä ja lieventää tulvista aiheutuvia menetyksiä sekä edistää varautumista
tulviin. Lain tarkoituksena on parantaa myös varautumista sää- ja vesiolojen muutoksiin, erityisesti ääri-ilmiöiden yleistymiseen, ja edistää näin sopeutumista ilmastonmuutokseen.

Tavoitteena on tulvariskien vähentäminen vuosina 2019-2021 laadittavassa suunnitelmassa esitetyin toimenpitein. Kansalaisille ja etutahoille turvataan mahdollisuudet osallistua tulvariskien hallinnan suunnitteluun. Tarkoituksena on, että tulvariskien hallinnan suunnitteluprosessin ja eri tahojen osallistumisen tuloksena saavutettaisiin mahdollisimman laaja hyväksyntä sille, millä tavoin tulvariskien hallinta voitaisiin parhaiten järjestää suunnitelmassa tarkoitetulla alueella.

 
Linkit

https://bit.ly/2uInH8x - Linkistä löytyy kaikki Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueen asiaan liittyvät asiakirjat. Jos linkki ei avaudu, asiakirjat löytyvät: ymparisto.fi/Vesi /Tulviin varautuminen/Tulvariskien hallinta/Tulvariskien hallinnan suunnittelu/Tulvariskien alustava arviointi, vesistö- ja meritulvat => valitse Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Myös www.ymparisto.fi/vaikutavesiin

Aikataulu

Kuulemisen aikataulu on 9.4-.2018- 9.7.2018

Vastausohjeet vastaanottajille

 Lausunto voidaan joko kirjoittaa suoraan alla olevaan kenttään tai lataamalla liite mukaan (pöytäkirjan tms). Voit myös lähettää lausunnon hyväksyttäväksi toiselle henkilölle organisaatiossasi ennen sen julkaisemista palvelussa.

Valmistelijat
Johtava vesitalousasiantuntija  Jukka Höytämö
Vesistöpäällikkö Visa Niittyniemi

Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

 
Jakelu:
Visa Niittyniemi