Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi rikosuhrimaksusta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi rikosuhrimaksusta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Vastausaika on päättynyt: 17.10.2014

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto

Oikeusministeriössä on valmisteltu oheinen luonnos rikosuhrimaksulakia koskevaksi hallituksen esitykseksi. Esityksessä ehdotetaan, että Suomessa otetaan käyttöön rikoksentekijöiltä perittävä uusi maksu, rikosuhrimaksu. Maksun suorittamiseen velvollinen olisi henkilö, joka tuomitaan rikoksesta, josta säädetty ankarin rangaistus on vankeutta. Lisäksi rikosuhrimaksuun velvollinen olisi oikeushenkilö, joka tuomitaan yhteisösakkoon.
 
Lausunnonantajia, joiden hallinnonalalla on käynnissä tietojärjestelmien uudistamiseen liittyviä hankkeita, pyydetään erikseen kiinnittämään huomiota ehdotetun lainsäädännön tietojärjestelmiin liittyviin, ja tätä kautta taloudellisiin vaikutuksiin. Lisäksi rikosuhrimaksun määräämiseen ja perintään liittyviä viranomaisia (poliisi, syyttäjälaitos, tuomioistuimet, ulosotto) pyydetään kiinnittämään huomiota vaikutuksiin, joita lainsäädännöllä on kyseisten viranomaisten toimintaan.
 
Sisäministeriötä pyydetään välittämään lausuntopyyntö Itä-Uudenmaan poliisilaitokselle, Helsingin poliisilaitokselle sekä Lapin poliisilaitokselle.

Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne oheisesta luonnoksesta. Lausunnot pyydetään antamaan ensisijaisesti tämän pilottivaiheessa olevan lausuntopalvelu.fi-palvelun kautta. Lausunnon voi antaa kuka tahansa.

Lausuntopyynnön asianumero on OM 1/62/2013.
 

Linkit

http://oikeusministerio.fi/fi/index/valmisteilla/lakihankkeet/seuraamusjarjestelma/rikosuhrimaksuakoskevalainsaadanto.html - Hankkeen tiedot oikeusministeriön verkkosivuilla

http://oikeusministerio.fi/fi/index/valmisteilla/kehittamishankkeita/kansallinenrikosuhripolitiikkajauhrientukipalvelut-hanke.html - Kansallinen rikosuhripolitiikka ja uhrien tukipalvelut -hanke

http://oikeusministerio.fi/material/attachments/om/valmisteilla/kehittamishankkeet/7cICXkWUp/OMML_03_2014_toimik_valimietintos_lopullinen.pdf - Rikoksen uhrien tukipalveluiden järjestäminen ja rahoittaminen. Uhripoliittisen toimikunnan väliraportti. Oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 3/2014.

Liitteet:

HE_ RIKOSUHRIMAKSUSTA__luonnos_lausunnolle.pdf - Luonnos rikosuhrimaksua koskevaksi hallituksen esitykseksi

Lausuntopyyntö_rikosuhrimaksu.pdf - Lausuntopyyntö

Aikataulu
Lausunnot pyydetään antamaan viimeistään perjantaina 17.10.2014.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan ensisijaisesti tämän pilottivaiheessa olevan palvelun kautta viimeistään perjantaina 17.10.2014. Lausunnon antaminen palvelun kautta vaatii rekisteröitymisen. Halutessanne voitte vaihtoehtoisesti toimittaa lausunnon sähköpostitse oikeusministeriöön osoitteisiin oikeusministerio(at)om.fi ja elina.ruuskanen(at)om.fi word-, pdf-, rtf- tai openoffice (odt)-tiedostona. Lausuntoa ei tarvitse lähettää postitse.  Lausunnon voi antaa kuka tahansa.

Lausuntopyynnön asianumero on OM 1/62/2013.

Lausuntopyyntö ja luonnos hallituksen esitykseksi löytyvät pdf-tiedostoina kohdasta "Asiasanat, linkit, liitteet". Esitys on luettavissa kokonaisuudessaan myös selaimessa, ks. alla oleva lista, jossa on vihreät otsikot. Teksti aukeaa klikkaamalla otsikon perässä olevaa nuolta.

Lausunnon voi kirjoittaa tämän sivun alareunassa olevaan kohtaan "Lausuntonne" tai lähettää liitetiedostona kohdasta "Lausunnon antaminen liitetiedostona".
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa neuvotteleva virkamies Mervi Sarimo, puh. 02951 50570, sähköpostiosoite etunimi.sukunimi(at)om.fi
Jakelu:
Ahvenanmaan maakunta    
Amnesty International Suomen osasto ry    
Autoliitto    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Ensi- ja turvakotien liitto    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin oikeusaputoimisto    
Helsingin syyttäjänvirasto    
Helsingin ulosottovirasto    
Helsingin yliopisto    
Itä-Suomen yliopisto    
Itä-Uudenmaan oikeusaputoimisto    
Kaupan liitto    
Korkein oikeus    
Kriminaalihuollon tukisäätiö    
Lapin käräjäoikeus    
Lapin syyttäjänvirasto    
Lapin ulosottovirasto    
Lapin yliopisto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Monika-Naiset liitto ry    
Naisten Linja Suomessa ry    
Oikeusministeriön lainvalmisteluosasto    
Oikeusministeriön oikeushallinto-osasto    
Oikeusministeriön talousyksikkö    
Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos    
Oikeusrekisterikeskus    
Poliisihallitus    
Raha-automaattiyhdistys    
Rajavartiolaitos    
Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö    
Rikosuhripäivystys    
Rovaniemen hovioikeus    
Rovaniemen oikeusaputoimisto    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö    
Suomen Asianajajaliitto ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Lakimiesliitto ry    
Suomen Mielenterveysseura ry    
Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry    
Suomen Syyttäjäyhdistys ry    
Suomen Tuomariliitto    
Takuu-Säätiö    
Tukinainen ry    
Tulli    
Turun yliopisto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoasiainministeriö    
Valtakunnansyyttäjänvirasto    
Valtakunnanvoudinvirasto    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Valtiovarainministeriö    
Asiasanat

rikosuhrimaksu

rikoksen uhri

uhri

tukipalvelut