Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esitykseksi EU:n vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta annettua asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi

Luonnos hallituksen esitykseksi EU:n vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta annettua asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/20800/2023

Vastausaika on päättynyt: 10.4.2024

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja hallituksen esitysluonnoksesta, jossa ehdotetaan säädettäväksi uusi laki liikenteen vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta. Lailla täydennettäisiin EU:n vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta ja direktiivin 2014/94/EU kumoamisesta annettua asetusta (EU) 2023/1804 (jakeluinfra-asetus). Samalla laki liikenteessä käytettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelusta (478/2017, jakeluinfralaki) kumottaisiin.

Lisäksi ehdotetaan päivitettäväksi rakennusten varustamisesta sähköajoneuvojen latauspisteillä ja latauspistevalmiuksilla sekä automaatio- ja ohjausjärjestelmillä annettuun lakiin (733/2020, latauspistelaki) ja ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista annettuun lakiin (740/2021) sisältyvät viittaukset kumoutuvaan lainsäädäntöön viittauksiksi jakeluinfra-asetukseen.
Tausta
Hallituksen esitysluonnoksen taustalla on kansallisesti täydentävää sääntelyä edellyttävä EU:n jakeluinfra-asetus. Vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönottoa koskevan lainsäädännön uudistaminen oli osa Euroopan komission 14.7.2021 antamaa, Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa toteuttavaa 55-valmiuspakettia, jolla toimeenpannaan EU:n ilmastolailla asetetut kasvihuonekaasuvähennystavoitteet. Asetusehdotuksesta ja Suomen kannasta annettiin 30.9.2021 eduskunnalle kirjelmä U 53/2021 vp.

Jakeluinfra-asetuksen tarkoituksena on edistää vähäpäästöisiin ja päästöttömiin käyttövoimiin siirtymistä kaikissa liikennemuodoissa varmistamalla riittävän tiheä ja laaja vaihtoehtoisten polttoaineiden jakeluinfrastruktuuri ja sen käytettävyys kaikkialla EU:ssa. 
Lisäksi tavoitteena on varmistaa infrastruktuurin täysi yhteentoimivuus ja se, että käyttäjille on tarjolla kattavat tiedot ja käyttäjäystävälliset maksuvaihtoehdot. 

Jakeluinfra-asetuksen neuvottelut päättyivät kesällä 2023. Asetus tuli voimaan 12.10.2023 ja sen soveltaminen alkaa 13.4.2024. Jakeluinfra-asetus on sellaisenaan jäsenvaltioissa sovellettavaa oikeutta.


Jakeluinfra-asetus kumoaa direktiivin 2014/94/EU vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta (jakeluinfradirektiivi). Jakeluinfradirektiivi on Suomessa pantu osaltaan täytäntöön jakeluinfralailla. Lisäksi muussa kansallisessa lainsäädännössä on viittauksia sekä kumoutuvaan kansalliseen lakiin että jakeluinfradirektiiviin.

Hallituksen esitysluonnos on osa kansallista kokonaisuutta, jolla täydennetään ja täsmennetään EU:n jakeluinfra-asetuksesta jäsenvaltioille kohdistuvia velvoitteita.
Tavoitteet
Hallituksen esitysluonnoksen tavoitteena on varmistaa jakeluinfra-asetuksen tehokas kansallinen toimeenpano säätämällä toimijoita suoraan velvoittavien vaihtoehtoisten käyttövoimien infrastruktuuria koskevien vaatimusten valvovista kansallisesta viranomaisesta ja mahdollisista hallinnollisista seuraamuksista. Jakeluinfra-asetuksen toimijoihin kohdistuva sääntely koskee mm. kertalatausta ja -tankkausta, maksutapoja, hinnoittelua ja hinnan näyttämistä, infrastruktuurin teknisiä ominaisuuksia ja käyttäjille esitettäviä erinäisiä tietoja. EU:n vilpittömän yhteistyön periaate edellyttää, että EU:n jäsenvaltiot toteuttavat kaikki sellaiset toimenpiteet, joilla voidaan turvata unionin oikeuden tehokkuus.

Lisäksi tavoitteena on saattaa kansallinen oikeustila vastaamaan muuttuvaa EU-lainsäädäntöä eli jakeluinfra-asetusta.
Linkit

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM034:00/2023 - Hankesivu: Hallituksen esitys EU:n vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta annetun asetuksen kansallisesta täydentämisestä / Projektsida: Regeringens proposition med förslag till lagstiftning som kompletterar EU-förordningen om utbyggnad av infrastruktur för alternativa drivmedel

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32023R1804 - Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2023/1804 vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta ja direktiivin 2014/94/EU kumoamisesta / Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2023/1804 om utbyggnad av infrastruktur för alternativa drivmedel och om upphävande av direktiv 2014/94/EU

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0094&qid=1710150727543 - Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/94/EU vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta / Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/94/EU om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2017/20170478 - Laki liikenteessä käytettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelusta (478/2017) / Lag om distribution av alternativa trafikbränslen (478/2017)

https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2021/20210740 - Laki ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista (740/2021) / Lag om miljö- och energieffektivitetskrav vid upphandling av fordon och trafiktjänster (740/2021)

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2020/20200733 - Laki rakennusten varustamisesta sähköajoneuvojen latauspisteillä ja latauspistevalmiuksilla sekä automaatio- ja ohjausjärjestelmillä (733/2020) / Lag om utrustande av byggnader med laddningspunkter för elfordon och beredskap för sådana laddningspunkter samt system för automation och styrning (733/2020)

Liitteet:

AFIR-HE luonnos.pdf - Hallituksen esitysluonnos EU:n vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta annettua asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi

AFIR-RP utkast till regeringens proposition.pdf - Utkast till regeringens proposition med förslag till lagstiftning som kompletterar EU-förordningen om utbyggnad av infrastruktur för alternativa drivmedel

Aikataulu
Pyydämme toimittamaan lausunnot viimeistään 10.4.2024.
Vastausohjeet vastaanottajille
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoanne hallituksen esityksen luonnoksesta. Lausuntopyynnössä on eroteltu kolme lakiehdotusta omiin kohtiinsa:
  • Uudistettu laki liikenteen vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta
  • Laki rakennusten varustamisesta sähköajoneuvojen latauspisteillä ja latauspistevalmiuksilla sekä automaatio- ja ohjausjärjestelmillä annetun lain 4 ja 9 §:n muuttamisesta
  • Laki ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista annetun lain 7 ja 8 §:n muuttamisesta
Pyydämme antamaan lausunnot vastaamalla Lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön viimeistään 10.4.2024. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse liikenne- ja viestintäministeriöön.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua Lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät Lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönottoon saa tukea osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.

VAHVA-järjestelmää käyttävien ministeriöiden on muistettava arkistoida vastauksensa myös VAHVA-järjestelmään tunnisteella.

Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat antaa lausuntonsa. Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan Lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Erityisasiantuntija Laura Rantanen, p. 0295 342 175, laura.rantanen@gov.fi
Jakelu:
Ahvenananmaan maakunnan hallitus    
Akaan kaupunki    
Alajärven kaupunki    
Alavieskan kunta    
Alavuden kaupunki    
Asikkalan kunta    
Askolan kunta    
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus    
Auran kunta    
Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT ry    
Autoalan keskusliitto ry    
Autoalan tiedostuskeskus    
Autotuojat ja teollisuus ry    
Bioenergia ry    
Charge Point Networks    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elintarviketeollisuus ry    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Enonkosken kunta    
Enontekiön kunta    
Espoon kaupunki - Esbo stad    
Etelä-Karjalan hyvinvointialue    
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Etelä-Savon hyvinvointialue    
Eurajoen kunta    
Euran kunta    
Evijärven kunta    
Forssan kaupunki    
Fortum Oy    
Gasum Oy    
Haapajärven kaupunki    
Haapaveden kaupunki    
Hailuodon kunta    
Halsuan kunta    
Haminan kaupunki    
Hangon kaupunki - Hangö stad    
Hankasalmen kunta    
Hansel Oy    
Harjavallan kaupunki    
Hartolan kunta    
Hattulan kunta    
Hausjärven kunta    
Heinolan kaupunki    
Heinäveden kunta    
Helen Oy    
Helsingin kaupunki    
Hirvensalmen kunta    
Hollolan kunta    
HSL    
Huittisten kaupunki    
Humppilan kunta    
HUS    
Hyrynsalmen kunta    
Hyvinkään kaupunki    
Hämeenkyrön kunta    
Hämeenlinnan kaupunki    
Iin kunta    
Iisalmen kaupunki    
Iitin kunta    
Ikaalisten kaupunki    
Ilmajoen kunta    
Ilomantsin kunta    
Imatran kaupunki    
Inarin kunta    
Ingå kommun - Inkoon kunta    
Invalidiliitto ry    
Isojoen kunta    
Isokyrön kunta    
ITS Finland ry    
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue    
Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki    
Janakkalan kunta    
Joensuun kaupunki    
Jokioisten kunta    
Joroisten kunta    
Joutsan kunta    
Juankosken kaupunki    
Juukan kunta    
Juupajoen kunta    
Juvan kunta    
Jyväskylän kaupunki    
Jämijärven kunta    
Jämsän kaupunki    
Järvenpään kaupunki    
Jätehuoltoyhdistys ry    
Kaarinan kaupunki    
Kaavin kunta    
Kainuun hyvinvointialue    
Kajaanin kaupunki    
Kalajoen kaupunki    
Kangasalan kunta    
Kangasniemen kunta    
Kankaanpään kaupunki    
Kannonkosken kunta    
Kannuksen kaupunki    
Kansaneläkelaitos    
Kanta-Hämeen hyvinvointialue    
Karijoen kunta    
Karkkilan kaupunki    
Karstulan kunta    
Karvian kunta    
Kaskisten kaupunki - Kaskis stad    
Kauhajoen kaupunki    
Kauhavan kaupunki    
Kauniaisten kaupunki - Grankulla stad    
Kaupan liitto ry    
Kaustisen kunta    
Keiteleen kunta    
Kemijärven kaupunki    
Kemin kaupunki    
Keminmaan kunta    
Kempeleen kunta    
Kempower    
Keravan kaupunki    
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Keski-Suomen hyvinvointialue    
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue    
Kesko    
Keuruun kaupunki    
Kihniön kunta    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kimitoö kommun - Kemiönsaaren kunta    
Kinnulan kunta    
Kirkkonummen kunta - Kyrkslätt kommun    
Kiteen kaupunki    
Kittilän kunta    
Kiuruveden kaupunki    
Kivijärven kunta    
Kokemäen kaupunki    
Kokkolan kaupunki - Karleby stad    
Kolarin kunta    
Konneveden kunta    
Kontiolahden kunta    
Korsholm kommun - Mustasaaren kunta    
Korsnäs kommun    
Kotkan kaupunki    
Kouvolan kaupunki    
Kristinestad - Kristiinankaupunki    
Kronoby kommun - Kruunupyyn kunta    
Kuhmoisten kunta    
Kuhmon kaupunki    
Kuluttajaliitto    
Kuopion kaupunki    
Kuortaneen kunta    
Kurikan kaupunki    
Kustavin kunta    
Kuusamon kaupunki    
Kymenlaakson hyvinvointialue    
Kyyjärven kunta    
Kärkölän kunta    
Kärsämäen kunta    
Lahden kaupunki    
Laihian kunta    
Laitilan kaupunki    
Lapin hyvinvointialue    
Lapinjärven kunta - Lappträsk kommun    
Lapinlahden kunta    
Lappajärven kunta    
Lappeenrannan kaupunki    
Lapuan kaupunki    
Larsmo kommun - Luodon kunta    
Laukaan kunta    
Lemin kunta    
Lempäälän kunta    
Leppävirran kunta    
Lestijärven kunta    
Liedon kunta    
Lieksan kaupunki    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Liikennepalvelukauppiaat ry    
Liikennevirta Oy    
Limingan kunta    
Liperin kunta    
Lohjan kaupunki - Lojo stad    
Loimaan kaupunki    
Lopen kunta    
Loviisan kaupunki - Lovisa stad    
Luhangan kunta    
Lumijoen kunta    
Luumäen kunta    
Luvian kunta    
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Malax kommun - Maalahden kunta    
Marttilan kunta    
Maskun kunta    
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry    
Merijärven kunta    
Merikarvian kunta    
Miehikkälän kunta    
Mikkelin kaupunki    
Motiva Oy    
Muhoksen kunta    
Multian kunta    
Muonion kunta    
Muuramen kunta    
Mynämäen kunta    
Myrskylän kunta - Mörskom kommun    
Mäntsälän kunta    
Mänttä-Vilppulan kaupunki    
Mäntyharjun kunta    
Naantalin kaupunki    
Nakkilan kunta    
NEOT Oy    
Neste Oyj    
Nivalan kaupunki    
Nokian kaupunki    
Nousiaisten kunta    
Nurmeksen kaupunki    
Nurmijärven kunta    
Nykarleby stad - Uusikaarlepyyn kaupunki    
Närpes stad - Närpiön kaupunki    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Orimattilan kaupunki    
Oripään kunta    
Oriveden kaupunki    
Oulaisten kaupunki    
Oulun kaupunki    
Outokummun kaupunki    
P2X Oy    
Padajoen kunta    
Paimion kaupunki    
Paltamon kunta    
Pargas stad - Paraisten kaupunki    
Parikkalan kunta    
Parkanon kaupunki    
Parkkisähkö    
Pedersöre kommun - Pedersören kunta    
Pelkosenniemen kunta    
Pellon kunta    
Perhon kunta    
Pertunmaan kunta    
Petäjäveden kunta    
Pieksämäen kaupunki    
Pielaveden kunta    
Pihtiputaan kunta    
Pirkanmaan hyvinvointialue    
Pirkkalan kunta    
Plugit    
Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue    
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Savon hyvinvointialue    
Polvijärven kunta    
Pomarkun kunta    
Porin kaupunki    
Pornaisten kunta    
Porvoon kaupunki - Borgå stad    
Posion kunta    
Posti Group Oy    
Pudasjärven kaupunki    
Pukkilan kunta    
Punkalaitumen kunta    
Puolangan kunta    
Puolustusministeriö    
Puumalan kunta    
Pyhtään kunta - Pyttis kommun    
Pyhäjoen kunta    
Pyhäjärven kaupunki    
Pyhännän kunta    
Pyhärannan kunta    
Päijät-Hämeen hyvinvointialue    
Päivittäistavarakauppa ry    
Pälkäneen kunta    
Pöytyän kunta    
Raahen kaupunki    
Raision kaupunki    
Rakennusteollisuus RT ry    
Rakennustieto Oy    
Rakli ry    
Rantasalmen kunta    
Ranuan kunta    
Raseborg stad - Raaseporin kaupunki    
Rauman kaupunki    
Rautalammin kunta    
Rautavaaran kunta    
Rautjärven kunta    
Recharge Finland Oy    
Reisjärven kunta    
Riihimäen kaupunki    
Ristijärven kunta    
Rovaniemen kaupunki    
Ruokolahden kunta    
Ruoveden kunta    
Ruskon kunta    
Rääkkylän kunta    
Saarijärven kaupunki    
Sallan kunta    
Salon kaupunki    
Sastamalan kaupunki    
Satakunnan hyvinvointialue    
Sauvon kunta    
Savitaipaleen kunta    
Savonlinnan kaupunki    
Savukosken kunta    
Seinäjoen kaupunki    
SEO    
Sesko ry    
Sievin kunta    
Siikaisten kunta    
Siikajoen kunta    
Siikalatvan kunta    
Siilinjärven kunta    
Simon kunta    
Sipoon kunta - Sibbo kommun    
Sisäministeriö    
Siuntion kunta - Sjundeå kommun    
Sodankylän kunta    
Soinin kunta    
SOK    
Someron kaupunki    
Sonkajärven kunta    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sotkamon kunta    
ST1 Nordic Oy    
Sulkavan kunta    
Suomen biokierto ja biokaasu ry    
Suomen Huolinta ja Logistiikkaliitto ry    
Suomen kaasuyhdistys ry    
Suomen kiertovoima oy    
Suomen Kiinteistöliitto ry    
Suomen kuljetus- ja logistiikka ry SKAL    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Paikallisliikenneliitto ry    
Suomen palvelutaksit ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Suomussalmen kunta    
Suonenjoen kaupunki    
Sysmän kunta    
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry    
Sähköautoilijat ry    
Sähköteknisen Kaupan Liitto ry    
Säkylän kunta    
Taipalsaaren kunta    
Taivalkosken kunta    
Taivassalon kunta    
Taksiliitto    
Tammelan kunta    
Tampereen kaupunki    
Teknologian tutkimuskeskus VTT    
Teknologiateollisuus ry    
Tervolan kunta    
Tervon kunta    
Teuvan kunta    
Tl. Kosken kunta    
Tohmajärven kunta    
Toholammin kunta    
Toivakan kunta    
Tornion kaupunki    
Tukes    
Turun kaupunki - Åbo stad    
Tuusniemen kunta    
Tuusulan kunta    
Tyrnävän kunta    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Ulvilan kaupunki    
UPM Biopolttoaineet    
Urjalan kunta    
Utajärven kunta    
Utsjoen kunta    
Uuraisten kunta    
Uusikaupunki    
Vaalan kunta    
Vaasan kaupunki - Vasa stad    
Valkeakosken kaupunki    
Valtimon kunta    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue    
Vantaan kaupunki - Vanda stad    
Varkauden kaupunki    
Varsinais-Suomen hyvinvointialue    
Vehmaan kunta    
Vesannon kunta    
Vesilahden kunta    
Vetelin kunta    
Vieremän kunta    
Vihdin kunta    
Viitasaaren kaupunki    
Vimpelin kunta    
Vireon Hydrogen Oy    
Virolahden kunta    
Virtain kaupunki    
Väylävirasto    
Vörå kommun - Vöyrin kunta    
Ylitornion kunta    
Ylivieskan kaupunki    
Ylöjärven kaupunki    
Ympäristöministeriö    
Ypäjän kunta    
Ähtärin kaupunki    
Äänekosken kaupunki    
Asiasanat

liikenne

Valvontaviranomaiset

vaihtoehtoiset polttoaineet

polttoaine

seuraamukset