Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle EU:n vihreitä joukkolainoja koskevan asetuksen täytäntöönpanosta

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle EU:n vihreitä joukkolainoja koskevan asetuksen täytäntöönpanosta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/27753/2023

Vastausaika päättyy: 24.4.2024

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle EU:n vihreitä joukkolainoja koskevan asetuksen täytäntöönpanosta.
Tausta
Hankkeen tarkoituksena on tehdä EU:n vihreitä joukkolainoja koskevan asetuksen täytäntöönpanon kannalta tarvittavat muutokset kansalliseen lainsäädäntöön. Kansallisten lainsäädäntömuutosten on oltava voimassa 21.12.2024 mennessä.
Tavoitteet
Hallituksen esityksellä pantaisiin täytäntöön EU:n vihreitä joukkolainoja koskeva asetus.

EU:n vihreitä joukkolainoja koskevalla asetuksella perustetaan liikkeeseenlaskijoille ja arvopaperistamisen alullepanijoille vapaaehtoiseen käyttöön perustuva eurooppalaisia vihreitä joukkolainoja koskeva standardi ja raportointimallipohjat muille ympäristönäkökulmia korostavien joukkolainojen liikkeeseenlaskijoille. Lisäksi EU-asetus sisältää standardin mukaisista joukkolainoista arvioita antavia ulkopuolisia arvioijia sekä valvontaa koskevia säännöksiä.

EU-asetuksessa on kohdistettu jäsenvaltiolle velvoite varmistaa toimivaltaiselle viranomaiselle asetuksen mukaiset toimi- ja valvontavaltuudet sekä mahdollisuudet määrätä hallinnollisia seuraamusmaksuja. Tämän johdosta hallituksen esityksessä ehdotetaan Finanssivalvonnalle toimivaltuuksia valvoa tehokkaasti EU-asetuksen velvoitteita ja määrätä seuraamuksia laiminlyönneistä. Esityksellä muutettaisiin Finanssivalvonnasta annettua lakia ja arvopaperimarkkinalakia näiltä osin.
Linkit

https://vm.fi/hanke?tunnus=VM121:00/2023 - - Linkki valtioneuvoston hankesivulle.

Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 24.4.2024.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Voit pyytää tukea palvelun käyttöön osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi. Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Neuvotteleva virkamies Milla Kouri, etunimi.sukunimi@gov.fi, puh. 02955 30056.
Jakelu:
Akava ry    
Arvopaperimarkkinayhdistys    
Citycon    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
ELISA    
Eläkesäätiöyhdistys ESY ry    
FiBAN – Suomen Yksityissijoittajat ry    
FIBS ry    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta    
Finsif ry    
Fintoil    
Hallitusammattilaiset ry    
Keskuskauppakamari    
Keva    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kirjanpitolautakunta    
Kojamo    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus    
Kuluttajaliitto - Konsumförbundet    
Kuntarahoitus    
Lamor    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Listayhtiöiden neuvottelukunta    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Nasdaq Helsinki Oy    
NESTE    
Nordea    
Nordic Investment Bank (NIB)    
Oikeusministeriö    
OP ryhmä    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Perheyritysten liitto    
Poliisihallitus    
PURMO    
Pääomasijoittajat    
Rahoitusvakausvirasto    
SATO    
Sijoittajien korvausrahasto    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Stora enso    
STTK ry    
Suomen Aktuaariyhdistys    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Osakesäästäjät ry    
Suomen Pankki    
Suomen Pörssisäätiö    
Suomen Tilintarkastajat ry    
Suomen Vakuutusmeklariliitto ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Taloushallintoliitto    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tilintarkastuslautakunta    
Tornator    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työeläkevakuuttajat TELA ry    
Ulkoministeriö    
UPM    
Vakuutuskassat ry    
Valtakunnansyyttäjänvirasto    
Valtion eläkerahasto (VER)    
Valtioneuvoston kanslia    
Verohallinto    
VR yhtiöt    
WWF    
YIT    
Ympäristöministeriö    
Ålandsbanken