Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain, laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain sekä liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain, laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain sekä liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/17306/2022

Vastausaika on päättynyt: 28.9.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja hallituksen esitysluonnoksesta, jolla muutettaisiin alusturvallisuuden valvonnasta annettua lakia (370/1995), laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annettua lakia (1687/2009) sekä liikenteen palveluista annetta lakia (320/2017). Mainitut lait sisältävät viittaukset kodifioituun vähimmäiskoulutusdirektiiviin, jotka tulee päivittää vastaamaan uutta direktiiviä.
 
Lisäksi liikenteen palveluista annettuun lakiin ehdotetaan muutoksia maanteiden henkilö- ja tavaraliikenneluvan haltijan riskiluokittamiseksi sekä ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttämisestä maanteiden tavaraliikenteessä annetun direktiivin muuttamisesta johtuvista uusista säännöksistä.
 
Laeissa on havaittu tarve myös muille laivaliikenteeseen liittyville, luonteeltaan teknisille muutoksille, joilla selkeytettäisiin ja johdonmukaistettaisiin sääntelyä. Vastaavia teknisiä muutoksia tehtäisiin myös aluksen miehityksestä ja laivaväen pätevyydestä annettuun valtioneuvoston asetuksen (508/2018).

Tausta

Tiekuljetusyrityksen riskiluokittamista koskevaa laskentakaavaa muutettiin komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2022/694 komission asetuksen (EU) 2016/403 muuttamisesta sellaisten unionin sääntöjen uusien vakavien rikkomusten osalta sekä täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2022/695 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/22/EY soveltamissääntöjen vahvistamisesta. Ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käytöstä maanteiden tavaraliikenteessä annetun direktiivin 2006/1/EY muuttamisesta annettu direktiivi (EU) 2022/738 muuttaa vuokrattujen tavaraliikenteen käyttöä koskevia sääntöjä.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2008/106/EY merenkulkijoiden vähimmäiskoulutuksesta on muutettu useita kertoja ja huomattavilta osin. Useat muutokset ovat johtaneet direktiivin vaikeaselkoisuuteen, minkä vuoksi mainittu direktiivi on päädytty kodifioimaan. Uusi vähimmäiskoulutusdirektiivi annettiin 8.6.2022.
 

Tavoitteet
Hallituksen esityksen ja asetusmuutoksen tavoitteena on selkeyttää sääntelyä ja panna kansallisesti täytäntöön EU-säädöksiä.

Liikenteen palveluista annettuun lakiin ehdotetaan muutosta, jolla pantaisiin täytäntöön EU:n liikkuvuuspakettiin liittyvä uudentyyppinen yrityksen riskiluokittaminen sekä ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttämisestä maanteiden tavaraliikenteessä annetun direktiivin 2006/1/EY muuttamisesta annettu direktiivi (EU) 2022/738. 

Hankkeessa päivitettäisiin uuden vähimmäiskoulutusdirektiivin numero ja tehtäisiin muita selkeyttäviä muutoksia merenkulun säädöksiin.
Linkit
Liitteet:

Lausuntopyyntö.pdf -

VNA_muistio_vähimmäiskoulutusdirektiivi ym._Luonnosdocx.pdf - Muistioluonnos

Miehitysasetuksen muutos_luonnos.pdf - Luonnos miehitysasetuksen muutokseksi

Huvudsakliga innehåll_förslag_§§_sv.pdf - SV lagförslag och huvudsakliga innehåll

HE luonnos lausunnoille.pdf - Luonnos hallituksen esitykseksi

Aikataulu
Lausunnot pyydetään antamaan viimeistään 28.9.2022.
 
Hallituksen esitys on tarkoitus antaa 10.11.2022. Lait on tarkoitettu tulemaan pääosin voimaan 1.1.2023. Ilman kuljettajaa vuokrattujen tavaraliikenteen käyttöä tavaraliikenteessä koskevat muutokset on tarkoitus tulla voimaan direktiivin (EU) 2022/738 edellyttämänä 6.8.2023.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.  
 
Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja voi pyytää liikenne- ja viestintäministeriöstä: katja.peltola@gov.fi (merenkulku) ja veli-matti.syrjanen@gov.fi (tieliikenne)
Jakelu:
Aboa Mare    
Ahvenanmaan maakunnan hallitus    
Ahvenanmaan valtionvirasto    
Arctia Oy    
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT    
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT    
Autoalan Keskusliitto    
Autoliikenteen Työnantajaliitto ALT    
Autotuojat    
Axxell Utbildning Ab    
Bore Ltd    
Containerships Ltd Oy    
Eckerö Line Ab Oy    
Eckerö Line Ab Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
ESL Shipping Oy    
ESL Shipping Oy    
ESL Shipping Oy    
ESL Shipping Oy    
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto EKAMI    
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto EKAMI    
Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto EKAMI    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Finanssiala    
Finnlines Oy    
Finnlines Oy    
Finnlines Oy    
Godby Shipping Ab    
Huoltovarmuuskeskus    
Hämeen ELY-keskus    
Högskolan på Åland    
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Karkun evankelinen opisto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Lapin ELY-keskus    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Logistiikkayritysten Liitto    
Länsirannikon Koulutus Oy WinNova    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maritime E.S.B.H Oy    
Meriaura Oy    
Meriliikenneohjaajat ry    
Meriliitto – Sjöfartsförbundet ry    
Merimieseläkekassa    
Merimieseläkekassa    
Merimiespalvelutoimisto    
Merimiespalvelutoimisto    
Meritaito Oy    
Meriteollisuus ry    
Meriteollisuus ry    
Meriturva    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Oy Alfons Håkans Ab    
Oy Alfons Håkans Ab    
Oy Langh Ship Ab    
Poliisihallitus    
Purjehduksenopettajat PORY ry    
Rahtarit    
Rajavartiolaitos    
Regeri Ab Eckerö    
Satakunnan Ammattikorkeakoulu SAMK    
Satakunnan Ammattikorkeakoulu SAMK    
Satakunnan Ammattikorkeakoulu SAMK    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto    
Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry    
Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry    
Suomen Konepäällystöliitto ry    
Suomen Konepäällystöliitto ry    
Suomen Konepäällystöliitto ry    
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL    
Suomen Laivameklariliitto ry    
Suomen Laivameklariliitto ry    
Suomen Laivapäällystöliitto ry    
Suomen Laivapäällystöliitto ry    
Suomen Laivapäällystöliitto ry    
Suomen Matkustajalaivayhdistys ry    
Suomen Matkustajalaivayhdistys ry    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen Navigaatioliitto ry    
Suomen Navigoinninopettajat ry    
Suomen Purjehdus ja Veneily ry    
Suomen Purjehdus ja Veneily ry    
Suomen Purjehdus ja Veneily ry    
Suomen Purjelaivasäätiö sr    
Suomen Purjelaivasäätiö sr    
Suomen Satamaliitto ry    
Suomen Satamaliitto ry    
Suomen Varustamot ry    
Suomen Varustamot ry    
Suomen Varustamot ry    
Suomen Veneilykouluttajat - Turvallisesti vesillä ry    
Suomen Yrittäjät    
Suomen Yrittäjät    
Tallink Silja Oy    
Tallink Silja Oy    
Tallink Silja Oy    
Tampereen Navigaatioseura ry    
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos    
Tieliikenteen Tietokeskus Oy    
Tulli    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työterveyslaitos    
Valtiovarainministeriö    
Wasaline    
Verohallinto    
VG-Shipping Oy    
Viking Line Abp    
Viking Line Abp    
VNK/EU-asioiden osasto    
VNK/Hallituksenesitykset@vnk.fi    
Yrkeshögskolan Novia    
Ålands sjösäkerhetscentrum    
Ålands yrkesgymnasium    
Asiasanat

koulutus

merenkulku

tieliikenne

tavaraliikenne

laivaliikenne

vuokra-ajoneuvot

pätevyydet