Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Valtioneuvoston asetus ravinteiden kierrätyksen ja jätevesihuollon energiatehokkuuden hankkeisiin vuosina 2020-2026 myönnettävästä valtionavustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus ravinteiden kierrätyksen ja jätevesihuollon energiatehokkuuden hankkeisiin vuosina 2020-2026 myönnettävästä valtionavustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/24132/2023

Vastausaika on päättynyt: 22.10.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Asetusmuutoksella mahdollistettaisiin valtionavustuslain (688/2001) mukaisten valtionavustusten myöntämisen jatkaminen ravinteiden kierrätyksen hankkeisiin. Tavoitteena on, että asetusmuutos annettaisiin joulukuussa 2023, ja että se tulisi voimaan viimeistään 1.1.2024.
Tavoitteet
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtioneuvoston asetusta ravinteiden kierrätyksen ja jätevesihuollon energiatehokkuuden hankkeisiin vuosina 2020-2026 myönnettävästä valtionavustuksesta (657/2020, raki-asetus). Tarkoitus on saattaa raki-asetus vastaamaan niitä muutoksia, jotka on tehty komission ns. yleiseen ryhmäpoikkeusasetukseen (EU) 651/2014 asetuksella (EU) 2023/1315.

Lisäksi tarkoituksena on täsmentää avustettavia hankkeita koskevia edellytyksiä, avustuksen myöntämisen harkinnan perusteita ja avustuksen myöntämisen rajoituksia.

Ehdotuksella tarkennettaisiin avustettavien hankkeiden vaatimuksia siten, että hankkeiden tulisi olla kestävää sijoittamista helpottavasta kehyksestä ja asetuksen (EU) 2019/2088 muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/852 17 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun ei merkittävää haittaa -periaatteen mukaisia.

Tavoitteena on myös edistää ei merkittävää haittaa -periaatteen soveltamista taksonomian ulkopuolisissa menettelyissä.
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta 20.10.2023 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta asetusluonnoksesta. Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Jos lausuntoa ei ole mahdollista antaa lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan myös toimittaa sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.ym@gov.fi. Lausunnossa tulee mainita asianumero VN/24132/2023.

VAHVA-ministeriöitä pyydetään ensisijaisesti antamaan lausunto lausuntopalvelu.fi:n kautta. Tämän lisäksi lausunto (vastaus) viedään VAHVAan sille asialle, johon lausunto liittyy.

Huom.! Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä ja valtioneuvoston Hankeikkunassa.
Valmistelijat
Erityisasiantuntija Salla Koskela, Vesien- ja mertensuojelu, puh. 0295250236, sähköposti: etunimi.m.sukunimi@gov.fi

Ohjelmapäällikkö Riikka Malila, Vesien- ja mertensuojelu, puh. 0295250160, sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi
Jakelu:
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elintarviketeollisuusliitto ry    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Geologian tutkimuskeskus GTK    
Hämeen ELY-keskus    
Ilmatieteen laitos    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kalatalouden keskusliitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Kierrätysteollisuus ry    
Lapin ELY-keskus    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Luonnonvarakeskus LUKE    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry    
Metsähallitus    
Natur och Miljö rf    
Oikeusministeriö    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
ProAgria Keskusten Liitto    
Puolustusvoimat    
Saamelaiskäräjät    
Satakunnan ELY-keskus    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Biokierto ja Biokaasu ry    
Suomen Kiertovoima ry    
Suomen kuntaliitto ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen Vesiensuojelun Keskusliitto ry    
Suomen Vesilaitosyhdistys ry    
Suomen vesiyhdistys ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Ympäristöoikeustieteen Seura ry    
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund rf    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
WWF Suomi    
Väylävirasto    
Asiasanat

Merenhoito, merentila, meriympäristö, Itämeri

vesiensuojelu

mertensuojelu

ravinteiden kierrätys

vesien tila, vesienhoito

valtionavustus, valtionavustuslaki