Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Ehdotus Kanta- ja Päijät-Hämeen merkittäviksi tulvariskialueiksi

Ehdotus Kanta- ja Päijät-Hämeen merkittäviksi tulvariskialueiksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: HAMELY/2242/2023

Vastausaika päättyy: 17.6.2024

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut arvioinnit vesistöjen ja merenpinnan noususta aiheutuvista tulvariskeistä Kanta- ja Päijät-Hämeen alueella ja valmistellut ehdotuksen alueista, joilla tulvariski voi olla merkittävä. ELY-keskusten ehdotusten perusteella maa- ja metsätalousministeriö nimeää merkittävät tulvariskialueet ja asettaa niille tulvaryhmät maakunnan liiton ehdotuksesta. Merkittäville tulvariskialueille laaditaan tulvavaara- ja tulvariskikartat sekä vesistöalueittaiset suunnitelmat tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi. Nyt nähtävillä oleva ehdotus koskee vesistötulvia. Tämän arvioinnin lisäksi alueen kunnat arvioivat hulevesistä, eli sade- ja sulamisvesistä aiheutuvat tulvariskit taajamissa. 

Ehdotuksen lisäksi suunnittelun aikaista osallistumista, tiedottamista ja kuulemista on kuvattu erillisellä asiakirjalla "Tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelun osallistuminen, tiedottaminen ja kuuleminen". 

Ehdotus merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä ehdotuksen tausta-asiakirjat eli vesistöalueille laaditut tulvariskien alustavat arvioinnit sekä tausta-asiakirja tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelusta ovat nähtävillä sähköisesti internetsivustolla www.vesi.fi/trh. Kuulemisaineistoa voi hakea vesi.fi -sivulta kunnan, maakunnan tai vesistöalueen perusteella. 
Tausta
Merkittävien tulvariskialueiden nimeäminen ja muu tulvariskien hallinnan suunnittelu perustuvat lakiin (620/2010) ja asetukseen (659/2010) tulvariskien hallinnasta sekä lakiin viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (ns. SOVA-laki 200/2005)
Tavoitteet
Kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä ehdotuksista merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä asiakirjasta suunnittelun aikaisesta osallistumisesta, tiedottamisesta ja kuulemisesta 17.6.2024 klo 16 mennessä.
Mielipidettä toivotaan erityisesti kahdesta kokonaisuudesta:
  • Onko ehdotukset vesistöjen ja rannikkoalueen tulvariskeistä arvioitu ja nimetty oikein? Onko arvioinnissa tunnistettu merkittävimmät alueet ja huomioitu olennaisimmat tulvariskiin vaikuttavat tekijät?
  • Hyväksytkö tulvariskien hallintasuunnitelmien ympäristöselostuksen lähtökohdat, tavoitteet ja valmistelun? Jos et hyväksy, mitä pitäisi korjata?
Linkit

https://www.vesi.fi/tulvariskien-aluesivut-hame/ - Kuulemisaineisto

https://www.vesi.fi/tulvariskien-hallinta/ - Digitaaliset tausta-asiakirjat. Kuulemisaineistoa voi hakea sivulta kunnan, maakunnan tai vesistöalueen perusteella.

Liitteet:

Kuulutus_tulvariskialueet_HAM_2024.pdf - Kuulutus

Kuulemisasiakirja_tulvariskialueet_KantaHame_2024.pdf - Ehdotus Kanta-Hämeen merkittäviksi tulvariskialueiksi

Kuulemisasiakirja_tulvariskialueet_PaijatHame_2024.pdf - Ehdotus Päijät-Hämeen merkittäviksi tulvariskialueiksi

Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan 17.6.2024 mennessä Hämeen ELY-keskukseen joko lausuntopalvelu.fi –palvelun kautta tai ELY-keskuksen kirjaamoon osoitetulla sähköpostilla (kirjaamo.hame@ely-keskus.fi) tai postitse osoitteeseen PL 29, 15141 Lahti.
Valmistelijat
Lisätietoja Hämeen ELY-keskuksessa antavat
vesitalousasiantuntija Jukka Sainio, puh. 0295 025 064, jukka.sainio@ely-keskus.fi
johtava vesitalousasiantuntija Elina Laine, puh. 0295 025 107, elina.laine@ely-keskus.fi