Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos POP-jätteen käsittelyoppaaksi

Luonnos POP-jätteen käsittelyoppaaksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/9008/2024

Vastausaika on päättynyt: 12.4.2024

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta POP-jätteen käsittelyoppaaksi.
Tausta
Ympäristöministeriö julkaisi vuonna 2016 ympäristöhallinnon ohjeen 4/2016 ”Pysyviä orgaanisia yhdisteitä sisältävien jätteiden käsittelyvaatimukset – EU:n POP-asetuksen jätteitä koskevat määräykset ja niiden soveltaminen sähkölaiteromuun ja romuajoneuvoihin”. Ohjeen julkaisun jälkeen POP-säännöksiin on tehty lukuisia muutoksia. Uuteen POP-asetukseen (EU) 2019/1021 on mm. lisätty useita uusia yhdisteitä ja yhdisteryhmiä, joihin POP-jätteitä koskevia säännöksiä sovelletaan. Lisäksi YK:n alaisten Tukholman ja Baselin sopimusten POP-jätteitä koskevia ohjeita on päivitetty. 

Suomen ympäristökeskus on ympäristöministeriön toimeksiannosta valmistellut luonnoksen oppaaksi, jolla päivitetään vuonna 2016 annetut ohjeet vastaamaan muuttuneita säännöksiä ja uusittuja kansainvälisiä ohjeita. Opas täydentää kansallista ohjeistusta POP-jätteistä. Ympäristöministeriö on jo aiemmin julkaissut oppaan POP-jätteen tunnistamisesta (Ympäristöministeriön julkaisuja 2023:1). 

Opas on tarkoitettu kuntien ja valtionhallinnon ympäristölupa- ja valvontaviranomaisille, yrityksille ja muille toimijoille, joiden toiminnassa voi syntyä POP-jätteitä, jätehuoltoalan yrityksille sekä jätteen käsittelyn suunnittelua tekeville konsulteille. 
 
Tavoitteet
Tavoitteena on päivittää vuoden 2016 POP-jätteen käsittelyopas vastaamaan muuttuneita lainsäädäntövelvoitteita ja uusimpia kansainvälisiä ohjeistuksia sekä näin edistää POP-jätteen asianmukaista käsittelyä.  
Linkit

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=YM016:00/2024 - Hankkeen sivu valtioneuvoston Hankeikkunassa

Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 12.4.2024.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.

Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi ympäristöministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti.

Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Valmistelijat
Lisätietoja opasluonnoksesta antavat Eevaleena Häkkinen/SYKE, eevaleena.hakkinen@syke.fi, puh. 0295 251 200 ja Riitta Levinen/YM, riitta.levinen@gov.fi, puh. 0295 250 162
Jakelu:
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK    
Elker Oy    
Energiateollisuus ry    
ERP Finland ry    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Hämeen ELY-keskus    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Jätehuoltoyhdistys ry    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Kierrätysteollisuus ry    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Metsäteollisuus ry    
Muoviteollisuus ry    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Puolustuskiinteistöt    
Rakennusteollisuus RT ry    
RAKLI ry    
Recser Oy    
RENET Uudelleenkäyttöverkosto ry    
Ruokavirasto    
Satakunnan ELY-keskus    
SER-Tuottajayhteisö Ry    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Autokierrätys Oy    
Suomen Biokierto ja Biokaasu ry    
Suomen kierrätyskeskusten yhdistys ry    
Suomen Kiertovoima ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen Romukauppiaiden liitto ry    
Suomen Tekstiili ja Muoti ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Yrittäjät ry    
Teknologiateollisuus ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL    
Traficom    
Tuottajayhteisöjen neuvottelukunta    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Vesilaitosyhdistys    
VTT - valtion teknillinen tutkimuskeskus