Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - MAAKAASUMARKKINOIDEN MARKKINASÄÄNTÖJEN VALMISTELU

MAAKAASUMARKKINOIDEN MARKKINASÄÄNTÖJEN VALMISTELU

Lausuntopyynnön diaarinumero: TEM/404/00.04.03/2018; TEM016:00/2018

Vastausaika on päättynyt: 6.4.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Uusi maakaasumarkkinalaki (587/2017) tuli voimaan 1.1.2018. Lain päätavoitteena on avata maakaasun tukku- ja vähittäismarkkinat kilpailulle. Keskeisiä markkinoiden avaamiseen liittyviä muutoksia ovat verkkoon pääsy maakaasun siirto- ja jakeluverkoissa. Suomen maakaasumarkkinat on tarkoitus avata kilpailulle Euroopan unionin maakaasun sisämarkkinoita koskevien säännösten mukaisesti vuoden 2020 alusta eli siinä vaiheessa, kun putkiyhteys Suomesta Baltian maiden kaasuverkkoon arvioidaan otettavan käyttöön.
Tausta
Järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan Gasum Oy:n aloitteesta käynnistettiin keväällä 2017 Suomen kansallisten maakaasumarkkinoiden markkinasääntöjen valmistelu. Valmistelutyötä on ohjannut hankkeen ohjausryhmä, johon kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriö, Energiavirasto, Gasum Oy sekä Baltic Connector Oy. Markkinasääntöjen valmistelu on toteutettu yhdessä sidosryhmien kanssa vuoden 2017 aikana järjestetyissä työpajoissa.
Tavoitteet
Maakaasumarkkinoiden markkinasääntöjen valmistelua koskevan hankkeen tavoitteena on luoda käsikirja ja ohjeisto, joka kuvaisi kansallisten maakaasumarkkinoiden toimintaperiaatteet.  Maakaasumarkkinoiden markkinasäännöt muodostaisivat perustan järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan ja jakeluverkonhaltijoiden jatkossa tarjoamien verkkopalveluiden kehittämiselle ja niitä koskevien ehtojen laatimiselle sekä maakaasumarkkinalain nojalla annettavan tarkentavan lainsäädännön laatimiselle.

Hankkeen ohjausryhmä hyväksyi 13.2.2018 sidosryhmien lausuntokierrosta varten seuraavat luonnokset markkinasääntödokumenteiksi:
  • Kaasunsiirron säännöt 2020
  • Kaasunjakelun säännöt 2020
  • Virtuaalisen kauppapaikan säännöt 2020
  • Kaasupörssin säännöt 2020
  • Biokaasun säännöt 2020
Työ- ja elinkeinoministeriö varaa teille mahdollisuuden antaa lausuntonne ohjausryhmän toimittamista luonnoksista markkinasääntödokumenteiksi. Ministeriö toimittaa sidosryhmien lausunnot Energiavirastolle, jolta ministeriö pyytää samassa yhteydessä lausuntoa sekä markkinasääntödokumenteista että sidosryhmien lausunnoista. Ministeriö toimittaa lausuntokierrosten jälkeen sidosryhmien ja Energiaviraston lausunnot hankkeen ohjausryhmälle jatkotoimenpiteitä varten. Ministeriö myös käynnistää omia tarkentavan lainsäädännön laatimishankkeitaan lausuntokierroksen perusteella. Ministeriön tarkoituksena on, että järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija ja jakeluverkonhaltijat voisivat hyödyntää markkinasääntödokumentteja maakaasumarkkinalakiin perustuvien palveluidensa kehittämisessä ja niiden ehtojen valmistelussa. Verkonhaltijoiden on erikseen esitettävä palveluidensa ehdot Energiaviraston hyväksyttäväksi maakaasumarkkinalaissa ja sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetussa laissa (590/2013) säädettyjen menettelyjen mukaisesti.

Lausuntopyynnön kohteena olevien markkinasääntödokumenttien lisäksi hankkeen ohjausryhmällä on tarkoitus valmistella vuoden 2018 ensimmäisen vuosipuoliskon kuluessa vastaavalla tavalla myös markkinasääntödokumentit, jotka koskevat Imatran valtakunnallista rajapistettä ja Balticconnectorin yhteenliitäntäpistettä.
 
Liitteet:
Aikataulu
Työ- ja elinkeinoministeriö varaa teille mahdollisuuden antaa lausuntonne ohjausryhmän toimittamista luonnoksista markkinasääntödokumenteiksi. Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa ministeriölle lausuntonsa. Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään perjantaina 6. huhtikuuta 2018.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse ministeriön kirjaamoon. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja työ- ja elinkeinoministeriössä antaa hallitusneuvos Arto Rajala (p. 029 506 4828).
Jakelu:
Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry    
Bioenergia ry    
Elinkeinoelämän Keskusliitto ry    
Energiateollisuus ry    
Kemianteollisuus ry    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Metsäteollisuus ry    
Paikallisvoima ry    
Rakennusteollisuus RT ry    
Suomen Biokaasuyhdistys ry    
Suomen Kaasuyhdistys ry    
Suomen Kiinteistöliitto ry    
Suomen Kuluttajaliitto ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen Omakotiliitto ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Vesilaitosyhdistys ry    
Asiasanat

Maakaasu, kaasupörssi, biokaasu