Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Määräykset ja ohjeet: Pakotesääntelyn ja jäädyttämispäätösten noudattamiseen liittyvä asiakkaan tunteminen

Föreskrifter och anvisningar: Kundkännedom i anslutning till iakttagandet av sanktionsbestämmelser och frysningsbeslut

Lausuntopyynnön diaarinumero: FIVA/2023/951

Vastausaika on päättynyt: 22.9.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Finansinspektionen begär utlåtanden om föreskrifter och anvisningar om kundkännedom i anslutning till iakttagandet av sanktionsbestämmelser och frysningsbeslut. Finansinspektionen begär särskilt utlåtanden om avsnitt 10 i föreskrifterna och anvisningarna, som handlar om tredjeländers sanktioner.
Bakgrund
Lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism ändrades den 31 mars 2023. Genom ändringarna fogades en ny paragraf om kundkännedom i anslutning till iakttagandet av sanktionsbestämmelser och frysningsbeslut till 3 kap. i penningtvättslagen. I och med den nya paragrafen ska rapporteringsskyldiga enligt penningtvättslagen som en del av åtgärderna i anslutning till kundkännedom ha effektiva verksamhetsprinciper, förfaranden och intern kontroll för att säkerställa att sanktioner iakttas. Samtidigt utvidgades Finansinspektionens uppgiftsfält i fråga om åtgärderna för kundkännedom i samband med övervakningen av sanktioner.

Finansinspektionen har utarbetar föreskrifter och anvisningar vilkas syfte är att meddela de företag som står under Finansinspektionens tillsyn förpliktande föreskrifter, tolkningar och rekommendationer för iakttagandet av sanktionsbestämmelser. Strävan med föreskrifterna och anvisningarna är att ge företagen anvisningar om deras åtgärder för att säkerställa att sanktionsbestämmelser och frysningsbeslut iakttas. Dessutom är strävan att ge företagen under tillsyn närmare anvisningar om det praktiska genomförandet av de effektiva verksamhetsprinciper och förfaranden och den effektiva interna kontroll som lagstiftningen kräver av företagen. Närmare föreskrifter och anvisningar utfärdas i anslutning till organisering av verksamheten, riskbedömning, kundkännedom, sanktionsscreening, frysning av tillgångar, hanteringsmetoder för sanktionsrisker samt rapportering i företagen under tillsyn.

Befogenheten att övervaka förfaranden som gäller iakttagande av sanktioner är ny för Finansinspektionen, och det har inte tidigare publicerats några föreskrifter och anvisningar om saken.
Målsättningar
Målet med föreskrifterna och anvisningarna är att meddela de företag som står under Finansinspektionens tillsyn förpliktande föreskrifter, tolkningar och anvisningar för iakttagande av sanktionsbestämmelser. Strävan med föreskrifterna och anvisningarna är att ge företagen anvisningar om deras åtgärder för att säkerställa att sanktionsbestämmelser och frysningsbeslut iakttas.
Bilagor:
Tidtabell
Remisstiden går ut den 22 september 2023 kl. 23.59. Remissvaren kommer enligt uppskattning att publiceras i december 2023 eller i januari 2024.
Svarsanvisningar för mottagare
Denna begäran om utlåtande har skickats endast i elektronisk form via Utlåtande.fi. Utlåtande bör ges i Utlåtande.fi. Också andra aktörer än de som nämns i punkten Sändlista får ge utlåtande.

Under de ämnesspecifika rubrikerna eller underrubrikerna kan ni skriva in det kapitel, avsnitt eller stycke, t.ex. stycke (1) eller avsnitt 4.1, som er kommentar gäller. Ange dessutom hur ni önskar att stycket i fråga ska formuleras.

I allmänna kommentarer kan ni skriva in andra kommentarer i anslutning till utkastet, t.ex. stycke (1) eller avsnitt 1.1 jämte anteckningar. Ange dessutom hur ni önskar att stycket i fråga ska formuleras.
Beredare
Anssi Leisio, senior specialist, anssi.leisio@fiva.fi, tfn 09 183 5524
Sändlista:
Finanssiala ry    
FINE    
KRP Rahanpesun selvittelykeskus    
Oikeusministeriö    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Rahoitusvakausvirasto    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen tilintarkastajayhdistys    
Supo    
Tulli    
Ulkoministeriö    
Ulosotto    
Valtiokonttori    
Valtiovarainministeriö    
Verohallinto    
Ämnesord

Finanssivalvonta

Määräykset ja ohjeet

Finansinspektionen

Föreskrifter och anvisningar

pakotteet

sanktioner