Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Määräykset ja ohjeet: Pakotesääntelyn ja jäädyttämispäätösten noudattamiseen liittyvä asiakkaan tunteminen

Määräykset ja ohjeet: Pakotesääntelyn ja jäädyttämispäätösten noudattamiseen liittyvä asiakkaan tunteminen

Lausuntopyynnön diaarinumero: FIVA/2023/951

Vastausaika on päättynyt: 22.9.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Finanssivalvonta pyytää lausuntoja laatimastaan luonnoksesta pakotesääntelyn ja jäädyttämispäätösten noudattamiseen liittyvistä asiakkaan tuntemista koskevista määräyksistä ja ohjeista. Finanssivalvonta pyytää erityisesti lausuntoja määräysten ja ohjeiden kappaleesta 10, joka käsittelee kolmansien maiden pakotteita.
Tausta
Rahanpesun- ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annettuun lakiin tehdyt muutokset astuivat voimaan 31.3.2023, jonka myötä rahanpesulain 3 lukuun lisättiin uusi pykälä pakotesääntelyn ja jäädyttämispäätösten noudattamiseen liittyvästä asiakkaan tuntemisesta. Uuden pykälän myötä rahanpesulain mukaisilla ilmoitusvelvollisilla tulee olla osana asiakkaan tuntemisen liittyviä toimia tehokkaat toimintaperiaatteet, menettelytavat ja sisäinen valvonta pakotteiden noudattamisen varmistamiseksi. Samassa yhteydessä Finanssivalvonnan tehtäväkenttä laajeni pakotteiden valvontaan asiakkaan tuntemisen liittyvien toimien osalta.

Finanssivalvonta on laatinut luonnoksen määräyksistä ja ohjeista, joiden tavoitteena on antaa Finanssivalvonnan valvottaville velvoittavia määräyksiä, tulkintoja ja suosituksia pakotesääntelyn noudattamiseksi. Määräyksillä ja ohjeilla pyritään ohjeistamaan valvottavia niiden toimenpiteissä pakotesääntelyn ja jäädyttämispäätösten noudattamisen varmistamiseksi. Lisäksi pyritään antamaan valvottaville tarkempaa ohjeistusta sääntelyssä valvottavilta edellytettyjen tehokkaiden toimintaperiaatteiden, menettelytapojen ja sisäisen valvonnan käytännön toteuttamiseksi. Tarkempia määräyksiä ja ohjeita annetaan valvottavan toiminnan järjestämiseen, riskien arvioimiseen, asiakkaan tuntemiseen, pakotetarkistuksiin, varojen jäädyttämiseen, pakoteriskien hallintakeinoihin sekä raportointiin liittyvistä aiheista.

Toimivalta valvoa pakotteiden noudattamista koskevia menettelytapoja on Finanssivalvonnalle uusi eikä aiheesta ole aikaisemmin julkaistu määräys- ja ohjekokoelmaa.
Tavoitteet
Määräysten ja ohjeiden tavoitteena on antaa Finanssivalvonnan valvottaville velvoittavia määräyksiä, tulkintoja ja suosituksia pakotesääntelyn noudattamiseksi. Määräyksillä ja ohjeilla pyritään ohjeistamaan valvottavia niiden toimenpiteissä pakotesääntelyn ja jäädyttämispäätösten noudattamisen varmistamiseksi.
Liitteet:
Aikataulu
Lausuntoaika päättyy 22.9.2023 klo 23.59. Lausuntopalaute julkaistaan arviolta joulukuussa 2023 tai tammikuussa 2024.
Vastausohjeet vastaanottajille
Tämä lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisenä Lausuntopalvelu.fi:n välityksellä. Lausunto pyydetään antamaan Lausuntopalvelu.fi:ssä. Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.

Kirjatkaa aihekohtaisten otsikoiden tai alaotsikoiden alle se luku, alaluku tai kohta, esim. kohta (1) tai luku 4.1, johon kommenttinne kohdistuu. Lisäksi merkitkää, mikä olisi toivomanne muotoilu kyseiselle kohdalle.

Kirjatkaa yleisiin kommentteihin muita luonnokseen liittyviä kommentteja samanlaisine esim. kohta (1) tai luku 1.1 merkintöineen. Lisäksi merkitkää, mikä olisi toivomanne muotoilu kyseiselle kohdalle.
Valmistelijat
Anssi Leisio, vanhempi asiantuntija, anssi.leisio@finanssivalvonta.fi, puh. 09 183 5524
Jakelu:
Finanssiala ry    
FINE    
KRP Rahanpesun selvittelykeskus    
Oikeusministeriö    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Rahoitusvakausvirasto    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen tilintarkastajayhdistys    
Supo    
Tulli    
Ulkoministeriö    
Ulosotto    
Valtiokonttori    
Valtiovarainministeriö    
Verohallinto    
Asiasanat

Finanssivalvonta

Määräykset ja ohjeet

Finansinspektionen

Föreskrifter och anvisningar

pakotteet

sanktioner