Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kehittämis- ja hallintokeskuksesta annetun lain 3 a §:n muuttamiseksi

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kehittämis- ja hallintokeskuksesta annetun lain 3 a §:n muuttamiseksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/23379/2023

Vastausaika on päättynyt: 9.4.2024

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää ystävällisesti lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi, jolla täydennetään asetusta (EU) 2018/1724 tietoja, menettelyjä sekä neuvonta- ja ongelmanratkaisupalveluja saataville tarjoavan yhteisen digitaalisen palveluväylän perustamisesta ja asetuksen (EU) N:o 1024/2012 muuttamisesta (jäljempänä ”SDG-asetus”). 

Esitetyt täydennykset tehtäisiin muuttamalla lakia elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kehittämis- ja hallintokeskuksesta (20.11.2009/897) lain 1.1.2025 lähtien voimassa olevassa muodossa.

Hanke: TEM059:00/2023
 
Tausta
SDG-asetus on tullut voimaan portaittain, ja viimeisenä vaiheena on yhden kerran teknisen järjestelmän, eli OOTS-järjestelmän, käyttöönotto loppuvuodesta 2024. Se mahdollistaa sähköiseen asiointiin linkittyvän todistusmateriaalin vaihdon rajat ylittävästi määrätyillä aloilla.

SDG-asetus ei itsessään edellytä kansallista täydentävää lainsäädäntöä, mutta asetuksen täytäntöönpanon valmistelun yhteydessä on ilmennyt tarve oikeustilaa selkeyttävälle kansalliselle lainsäädännölle. Ensinnäkin esitetään säädettäväksi, että Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) kehittämis- ja hallintokeskus (jäljempänä ”KEHA-keskus”) toimii asetuksen 28 artiklan mukaisena kansallisena koordinaattorina. Lisäksi esitetään, että KEHA-keskus toimii digitaalisen palveluväylän tietojenvaihtoon liittyvän kansallisen teknisen järjestelmän rekisterinpitäjänä. Esitetyllä muutoksella ei olisi vaikutusta siihen, että todistusmateriaalia vaihtavat toimivaltaiset viranomaiset olisivat yhä rekisterinpitäjiä omien menettelyidensä ja rekisteriensä osalta. Kyseessä olisi oikeustilaa selkeyttävä muutos.
Tavoitteet
SDG-asetuksen mukaan kansalaisille ja yrityksille suunnatut komission, EU:n virastojen ja jäsenmaiden tarjoamat sisämarkkinoiden verkkopalvelut kootaan digitaalisen palveluväylän, Single Digital Gateway, alle yhteen sähköiseen portaaliin eli verkkopalveluun, joka omien toimintojensa lisäksi tarjoaa pääsyn useisiin muihin verkkopalveluihin. SDG-asetus on omiaan edistämään sisämarkkinoiden toimintaa helpottamalla yritysten sekä kansalaisten rajat ylittävää toimintaa ja asiointia.

Nyt esitetyillä kansallisilla muutoksilla pyritään toisaalta varmistamaan perustuslain 2 §:n 3 momentin lailla säätämisen vaatimuksen toteutuminen KEHA-keskuksen tehtävien osalta, ja toisaalta selkeyttämään viranomaisten keskinäisiä vastuita ja rekisterinpitovastuun kohdentumista kansallisen teknisen järjestelmän yhteydessä todistusmateriaalia siirrettäessä.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään maanantaina 8.4.2024.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Voit pyytää tukea palvelun käyttöön osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Johtava asiantuntija Nadine Hellberg-Lindqvist, etunimi.sukunimi@gov.fi, puh. +358 29 504 7023
Erityisasiantuntija Niina Etelävuori, etunimi.sukunimi@gov.fi, puh. +358 295 047 022
Jakelu:
Ahvenanmaan maakuntahallitus    
Business Finland Oy    
Digi- ja väestötietovirasto    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Eläketurvakeskus    
Energiavirasto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon TE-toimisto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Euroopan kuluttajakeskus    
Fimea    
Fine Vakuutus- ja rahoitusneuvonta    
Finnvera    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen TE-toimisto    
Hätäkeskuslaitos    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Kaakkois-Suomen TE-toimisto    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun TE-toimisto    
KEHA-keskus    
Kela    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen TE-toimisto    
Keskuskauppakamari    
Kuntaliitto    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin TE-toimisto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne ja viestintävirasto Traficom    
Liikennevakuutuskeskus    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maahanmuuttovirasto    
Maanmittauslaitos    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan TE-toimisto    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan TE-toimisto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan TE-toimisto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon TE-toimisto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Ruokavirasto    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakunnan TE-toimisto    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Yrittäjät    
Säteilyturvakeskus STUK    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tulli    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan TE-toimisto    
Valtiovarainministeriö    
Valvira    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen TE-toimisto    
Vero    
Väylävirasto    
Ympäristöministeriö    
Ålands arbetskrafts- och studieservicemyndighet