Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esitykseksi uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain 5 §:n muuttamisesta ja 5 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Luonnos hallituksen esitykseksi uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain 5 §:n muuttamisesta ja 5 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/11878/2022

Vastausaika on päättynyt: 11.5.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain 5 §:n muuttamisesta ja 5 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta.
Tausta
Venäjän hyökkäys Ukrainaan helmikuussa 2022 on vaikuttanut merkittävästi energiahintoihin. Sodalla on ollut huomattava vaikutus etenkin polttoaineiden hintoihin. Hinnannousun taustalla on myös koronapandemian hiipumiseen liittynyt kysynnän kasvu. Raakaöljyn maailmanmarkkinahinta on helmikuusta 2021 helmikuuhun 2022 noussut noin 56 %. Dieselin pumppuhinnat ovat samassa ajassa nousseet noin 43 senttiä/litra. Hintojen nousu vaikuttaa kuljetusalaan, yksityisautoilijoihin sekä välillisesti myös laajemmin yhteiskuntaan muun muassa teollisuuden kustannusten ja energiahintojen nousun inflaatiota kiihdyttävän vaikutuksen kautta.

Liikennepolttoaineiden hintaan vaikuttaa sekä fossiilisten että uusiutuvien raaka-aineiden hinta ja saatavuus. Uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä annetussa laissa (446/2007; jäljempänä jakeluvelvoitelaki) säädetään uusiutuvien polttoaineiden kulutukseen toimittamista koskevasta velvoitteesta (jakeluvelvoitteesta) liikennepolttoaineiden jakelijoille. Jakeluvelvoite edellyttää tietyn uusiutuvan polttoainemäärän jakelemista vuosittain. Uusiutuvien polttoaineiden korkeammista tuotantokustannuksista johtuen polttoaineiden pumppuhinta nousee velvoitetason noustessa. Erityisesti dieselin hinnan nousun taustalla on biopolttoaineiden fossiilisia polttoaineita nopeampi hintojen nousu.

Osana väliaikaisia, äkillisen energiahintojen nousun takia, sopeutumisen siirtymäajalla tehtäviä toimia varautumisen ministeriötyöryhmä linjasi 7.4.2022, että jakeluvelvoitetta alennetaan väliaikaisesti 7,5 prosenttiyksiköllä. Alennukset kohdistuvat vuosiin 2022 ja 2023. Kehittyneiden biopolttoaineiden ja biokaasun lisävelvoitetta ei ole tarkoitus muuttaa tällä esityksellä.
Tavoitteet
Ehdotetun jakeluvelvoitelain muuttamisen tavoitteena on alentaa väliaikaisesti liikenteen polttoaineiden hintoja. 

Uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoitetta alennettaisiin 7,5 prosenttiyksiköllä vuosiksi 2022 ja 2023. Vuoden 2022 jakeluvelvoite olisi näin ollen 12 prosenttia ja 13,5 prosenttia vuonna 2023.

Lisäksi jakeluvelvoitteen ylittämistä koskevaa sääntelyä lievennettäisiin väliaikaisesti vuosien 2022 ja 2023 osalta. Ehdotuksen mukaan vuosien 2022 ja 2023 ylitäyttö voitaisiin huomioida kokonaisuudessaan vuosien 2023 ja 2024 jakeluvelvoitteen täytössä.

Esitys liittyy valtion vuoden 2022 toiseen lisätalousarvioesitykseen.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Lain 5 b §:n 3 momentti on voimassa 31.12.2025 asti.
 
Liitteet:
Aikataulu
Lausuntoaika on 28.4-11.5.2022. 

Lausuntoajan lyhyt kesto perustuu siihen, että ehdotettuja muutoksia on vähän ja niiden sisältö on verrattain yksinkertainen. Lausuntoaikataulussa huomioitiin lisäksi lakimuutoksen voimaantulon kiireellisyys ja eduskunnan kevätistuntokauden päättymisen ajankohta.

Ruotsinkielinen hallituksen esitysluonnos (pääasiallinen sisältö ja lakiehdotukset) lisätään lausuntopalveluun käännöksen valmistuttua 3.5.
Vastausohjeet vastaanottajille
Antaakseen lausunnon vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Lausunto pyydetään toimittamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa lausuntonsa.

Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Jos lausuntoa ei ole mahdollista antaa lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan myös toimittaa sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.tem@gov.fi. Lausunnossa pyydetään mainitsemaan asianumero VN/11878/2022.

VAHVA-ministeriöitä pyydetään ensisijaisesti antamaan lausunto lausuntopalvelu.fi:n kautta. Tämän lisäksi lausunto (vastaus) viedään VAHVAan.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat: 
Erityisasiantuntija Nicoleta Kaitazis, työ- ja elinkeinoministeriö, nicoleta.kaitazis(a)gov.fi, puh. 029 504 7067 
Erityisasiantuntija Harri Haavisto, työ- ja elinkeinoministeriö, harri.haavisto(a)gov.fi, puh. 029 504 7059 (paikalla 27.4-.3.5 ja 9.5 alkaen)
Jakelu:
Ab Stormossen Oy    
Bioenergia ry    
Biosairila Oy    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ry    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy    
Etelä-Savon Energia Oy    
Gasum    
Jeppo Biogas Ab    
Kiertokaari Oy    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Metener Service Oy    
Mustankorkea Oy    
NEOT    
Neste    
Nivos Energia Oy    
Pirkanmaan Jätehuolto Oy    
Suomalainen Energiaosuuskunta (SEO    
Suomen Biokierto ja Biokaasu ry    
Suomen Kaasuenergia Oy    
Teboil    
Valtiovarainministeriö    
Verohallinto    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

biokaasu

biopolttoaineet

uusiutuva energia

jakeluvelvoite

Muuta kuin biologista alkuperää oleva liikenteen polttoaine