Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen kansalliseksi toimeenpanolaiksi

Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen kansalliseksi toimeenpanolaiksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/26950/2021

Vastausaika on päättynyt: 1.2.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineen hallinnoinnista, valvonnasta ja tarkastuksesta sekä Valtiokonttorista annetun lain 2 §:n muuttamiseksi ja tulotietojärjestelmästä annetun lain 13 §:n väliaikaiseksi muuttamiseksi.
Tausta

RFF:n kansallisen toimeenpanon edellyttämä lainsäädäntö koskien viranomaisten tehtäviä sekä tiedonsaanti- ja tarkastusoikeuksia.

Tavoitteet
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineen hallinnoinnista, valvonnasta ja tarkastuksesta. Laki on tarpeen Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman toimeenpanemiseksi. Laissa säädettäisiin elpymis- ja palautumistukivälineen hallinnoinnista, valvonnasta ja tarkastuksesta vastaavista kansallisista viranomaisista ja niiden tehtävistä sekä viranomaisten tiedonsaanti- ja tarkastusoikeuksista. Laki sisältäisi myös eräitä erityisiä tuen myöntämisen ja maksamisen rajoituksia.

Esityksessä ehdotetaan lisäksi muutettavaksi Valtiokonttorista annettua lakia sekä muutettavaksi väliaikaisesti tulotietojärjestelmästä annettua lakia. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian niiden hyväksymisen jälkeen.
Linkit

https://vm.fi/hanke?tunnus=VM146:00/2021 - Hankesivu valtiovarainministeriön verkkosivuilla.

Liitteet:

HEluonnos laki Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineen hallinnoinnista valvonnasta ja tarkastuksesta_ v10.pdf - Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineen hallinnoinnista, valvonnasta ja tarkastuksesta sekä Valtiokonttorista annetun lain 2 §:n muuttamiseksi ja tulotietojärjestelmästä annetun lain 13 §:n väliaikaiseksi muuttamiseksi

Aikataulu
Valtiovarainministeriö pyytää toimittamaan lausunnon viimeistään 1.2.2022.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löydät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. Huomaattehan, että kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä ja hankeikkunassa.

VAHVA-ministeriöille: lausunto viedään VAHVA:n asialle VN/26950/2021.
Valmistelijat
Lisätietoja antaa:

budjettineuvos Niko Ijäs
puh. 02955 30170
s-posti: niko.ijas(at).gov.fi
Jakelu:
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA)    
Energiavirasto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon TE-toimisto    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen TE-toimisto    
Innovaatiorahoituskeskus Business Finland ja Business Finland Oy    
Kaakkois-Suomen TE-toimisto    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun TE-toimisto    
KEHA-keskus    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen TE-toimisto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin TE-toimisto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom)    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maanmittauslaitos    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus ja Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan TE-toimisto    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan TE-toimisto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan TE-toimisto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon TE-toimisto    
Puolustusministeriö    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakunnan TE-toimisto    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Akatemia    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan TE-toimisto    
Valtiokonttori    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen TE-toimisto    
Väylävirasto    
Ympäristöministeriö    
Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS)