Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Laatusuositus aktiivisen ja toimintakykyisen ikääntymisen ja kestävien palvelujen turvaamiseksi 2024-2027

Laatusuositus aktiivisen ja toimintakykyisen ikääntymisen ja kestävien palvelujen turvaamiseksi 2024-2027

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/33155/2021

Vastausaika on päättynyt: 17.11.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Väestön ikääntymiseen varautumiseksi palvelujen laadun kehittämiseksi ja uudistamiseksi laatusuosituksia on annettu tähän mennessä viisi vuosina 2001, 2008, 2013, 2017 ja 2020. Laatusuositukset on julkaistu yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön ja Suomen Kuntaliiton kanssa. Tämä laatusuositus julkaistaan yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön, Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n ja Suomen Kuntaliiton kanssa.

Tässä luonnoksessa esitellään vaikuttavuustavoitteittain suosituksia ja hyviä käytäntöjä tavoitteiden toteuttamiseksi. Tämän laatusuositusehdotuksen toteutuksesta on vastannut laatusuosituksen valmisteluryhmä ja se on laadittu yhdessä eri ministeriöiden, kuntien, järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. Suomen vanhusneuvostot ovat osallistuneet laatusuosituksen valmisteluun ikäohjelmassa toteutetun kyselyn muodossa ja ikäihmiset itse ovat osallistuneet laatusuositusluonnoksen laatimiseen mm. eri työpajojen ja kyselyjen kautta.
Tausta
Laatusuositus on tarkoitettu tukemaan hyvinvointialueiden sekä kuntien varautumista väestön ikääntymiseen, turvaamaan hyvä ja toimintakykyinen ikääntyminen sekä laadukkaat ja kestävät palvelut. Laatusuosituksen tavoitteena on toimia päättäjien, johdon, henkilöstön ja valvonnan sekä muiden toimijoiden työvälineenä palvelujen suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioinnissa.

Laatusuosituksessa annettavat suositukset ovat Kansallisen Ikäohjelman ja Tulevaisuuden Sote-keskus ohjelman eri hankkeiden pohjalta nousevia sekä tutkittuun tietoon perustuvia suosituksia. Ne ovat osittain yleisempää ohjusta ja toimeenpanossa voidaan huomioida hyvinvointialueiden ja kuntien paikalliset olosuhteet.
Tavoitteet
Vaikuttavuustavoitteiden tarkoituksena on suunnata ennaltaehkäiseviä ja toimintakykyä parantavia toimia iäkkäälle väestölle ja riskiryhmille, pidentää ikääntyvien työikäisten toimintakykyä ja työuria, erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa, lisätä ja mahdollistaa vapaaehtoistoimintaa, varmistaa iäkkäiden palvelujen yhdenvertaisuus ja tehokkaampi koordinaatio huomioiden sosiaalinen-, taloudellinen-, ekologinen-, ja kulttuurinen kestävyys, lisätä asumisen ja asuinympäristöjen ikäystävällisyyttä ja nostaa esille suomalaista ikäteknologian kehittämistä ja hyödyntämistä.Laatusuositus tukee omalta osaltaan ikäohjelman tavoitteiden toteutumista väestön ikääntymiseen varautumiseksi. Laatusuosituksen vaikuttavuustavoitteet ovat lähes yhteneviä Kansallisen Ikäohjelman 2030 kanssa.

Laatusuosituksen tarkoituksena on edesauttaa iäkkäiden henkilöiden osallisuuden, itsemääräämisoikeuden ja voimavarojen vahvistamista, yksilöllisten ominaisuuksien ja tarpeiden sekä iäkkään väestön moninaisuuden parempaa huomioimista yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla, vaikuttaa ikääntymiseen liittyviin asenteisiin ja sukupolvien välisten suhteiden syventämiseen sekä väestön ikääntymiseen liittyvien mahdollisuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Tarkoituksena on parantaa kerättävän tiedon luotettavuutta ja vertailukelpoisuutta, kehittää toimintakäytänteiden vaikuttavuuden arviointia ja indikaattoreiden määrittelyä toiminnan laadun varmistamiseksi.
Liitteet:
Aikataulu
Lausuntoaika on 26.10. –17.11.2023.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään jättämään osoitteessa lausuntopalvelu.fi. Lausunnossa tulee mainita tunniste (VN/33155/2021). Myös jakelulistan ulkopuoliset tahot voivat halutessaan antaa lausuntonsa.
 
Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi
Valmistelijat
Erityisasiantuntija Seija Viljamaa
Neuvotteleva virkamies Satu Karppanen

etunimi.sukunimi@gov.fi
Jakelu:
Anna Haverinen    
Anni Lausvaara    
Anssi Tulkki    
Ari-Pekka Ramula    
Attendo Oy    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Esperi Care Oy    
Etelä-Karjalan hyvinvointialue    
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Etelä-Savon hyvinvointialue    
Etelä-Suomen AVI    
Etene    
Folkhälsan    
Hali ry    
Helsingin Diakonissalaitos    
Helsingin kaupunki    
Hyvil Oy    
Ihmisoikeuskeskus    
Ikäinstituutti    
Itä-Suomen AVI    
Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus    
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue    
Jaana Laitinen    
Jari Lepisto    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto    
Kaakois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus    
Kainuun hyvinvointialue    
Kanta-Hämeen hyvinvointialue    
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Keski-Suomen hyvinvointialue    
Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus    
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue    
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT    
Kymenlaakson hyvinvointialue    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin hyvinvointialue    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Keski-Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskus    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maarit Raappana    
Marianne Selkainaho    
Mehiläinen Oy    
Mikael Åkermarck    
Mikko Martikainen    
Muistiliitto ry    
Niina Kaukonen    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Paivi Vainio    
Petra Heikkinen    
Pihlajalinna Oy    
Pirkanmaan hyvinvointialue    
Pirkanmaan sosiaalialan osaamiskeskus    
Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue    
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Savon hyvinvointialue    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Päijät-Hämeen hyvinvointialue    
Päivi Kurikka    
Pääkaupuinkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Socca    
Raija Hynynen    
Ruotsinkielinen sosiaalialan osaamiskeskus    
Saamelaiskäräjät    
Sari Kehusmaa    
Satakunnan hyvinvointialue    
Sirkkaliisa Heimonen    
Sisäministeriö    
Sonet Botnia sosiaalialan osaamiskeskus    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan keskusvirasto    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sosiaalialan osaamiskeskus Verso    
Suomen Geriatrit ry    
Suomen Geronomiliitto ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPe    
Suomen Palliatiivisen Hoidon Yhdistys ry    
Suomen Senioriliike ry    
Suomen sosiaali ja terveys ry    
Talentia    
Taru Koivisto    
Tasa-arvovaltuutettu    
Tehy ry    
Teija Mikkola    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Teso ry    
Tommi Reiman    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työterveyslaitos    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Valtiovarainministeriö    
Vanhusasiavaltuutettu    
Vanhustyön keskusliitto    
Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus    
Virpi Dufva    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Ympäristöministeriö