Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden kansaneläkeindeksiin ja elinkustannusindeksiin sidottujen etuuksien ja rahamäärien indeksitarkistuksista vuosina 2024-2027 ja siihen liittyviksi laeiksi sekä lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden kansaneläkeindeksiin ja elinkustannusindeksiin sidottujen etuuksien ja rahamäärien indeksitarkistuksista vuosina 2024-2027 ja siihen liittyviksi laeiksi sekä lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/20785/2023

Vastausaika on päättynyt: 24.9.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi eräiden kansaneläkeindeksiin ja elinkustannusindeksiin sidottujen etuuksien ja rahamäärien indeksitarkistuksista vuosina 2024-2027 ja siihen liittyviksi laeiksi sekä lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta.
Tausta
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki eräiden kansaneläkeindeksiin ja elinkustannusindeksiin sidottujen etuuksien ja rahamäärien indeksitarkistuksista vuosina 2024-2027. Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi eläkkeensaajan asumistuesta annettua lakia sekä lapsilisälakia.

Esityksen mukaan eräitä etuuksia ja rahamääriä, jotka on sidottu kansaneläkeindeksiin tai elinkustannusindeksiin, ei tarkistettaisi siten kuin kansaneläkeindeksistä annetussa laissa säädetään tai elinkustannusindeksin muutosta vastaavasti vuosina 2024-2027. Tältä osin esitys liittyy pääministeri Orpon hallituksen hallitusohjelmaan, jossa tavoitteena on julkisen talouden tasapainottaminen.

Lapsiperheiden tukemiseksi esitetään muutettavaksi lapsilisälakia korottamalla 4. ja 5. sekä sitä useamman lapsen lapsilisää, lapsilisän yksinhuoltajakorotusta sekä alle kolmivuotiaiden lasten lapsilisää.

Esitys liittyy valtion vuoden 2024 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2024.
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 24.9.2023. Lausuntoaika on tavanomaista lyhyempi johtuen budjettilakien valmisteluaikataulusta.
Vastausohjeet vastaanottajille
Annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan tässä palvelussa (lausuntopalvelu.fi) sekä hankkeen internet-sivuilla valtioneuvoston Hankeikkunassa.
 
Annetut lausunnot otetaan huomioon hallituksen esityksen jatkovalmistelussa.

Lausunnot pyydetään jättämään mieluiten lausuntopalvelu.fi-palvelun kautta.

Lausunnon voi myös jättää sosiaali- ja terveysministeriön kirjaamoon (kirjaamo.stm@gov.fi). Saatteessa pyydetään mainitsemaan asianumero VN/20785/2023.

Postitse lausunnon voi toimittaa osoitteeseen: Sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO

VAHVA-asianhallintajärjestelmää käyttäviä ministeriöitä pyydetään kuitenkin viemään lausuntonsa suoraan kyseiselle asialle VAHVA:ssa.
 
HUOM! Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse, jos vastaaja vastaa lausuntopalvelun kautta.
Valmistelijat
Neuvotteleva virkamies Eva Ojala, puh. 0295 163 201
Jakelu:
Ahvenanmaan maakunta    
Akava ry    
Allianssi ry    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Elatusvelvollisten Liitto ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry    
Ensi- ja turvakotien liitto    
Etävanhempien liitto ry    
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS    
Hyvinvointiala HALI ry    
Ihmisoikeusliitto    
Isät lasten asialla ry    
Kansaneläkelaitos    
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT    
Lapsiasiavaltuutettu    
Lapsiperheiden Etujärjestö ry    
Lastensuojelun keskusliitto    
Maahanmuuttovirasto    
Mannerheimin Lastensuojeluliitto    
Monimuotoiset perheet    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Pakolaisneuvonta ry    
Pelastakaa Lapset ry    
Pienperheyhdistys ry    
Sisäministeriö    
SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry    
STTK ry    
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto (Sakki ry)    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Lukiolaisten Liitto (SLL ry)    
Suomen opiskelija-Allianssi (OSKU ry)    
Suomen opiskelijakuntien liitto (SAMOK ry)    
Suomen Punainen risti    
Suomen ylioppilaskuntien liitto ry (SYL ry)    
Suomen Yrittäjät    
Tasa-arvovaltuutettu    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL    
Työttömien Keskusjärjestö ry    
Työttömyyskassojen yhteisjärjestö TYJ    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Valtiovarainministeriö    
Vanhempainliitto ry    
Väestöliitto    
Yhden vanhemman perheiden liitto ry    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu