Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö: luonnos hallituksen esitykseksi pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta sekä luonnos valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausuntopyyntö: luonnos hallituksen esitykseksi pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta sekä luonnos valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/12916/2023

Vastausaika on päättynyt: 18.8.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Ehdotuksessa esitetään muutettavaksi pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta annettua lakia. Esityksessä säädettäisiin Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen vastuulle kuuluvan pilaantuneiden alueiden pilaantuneisuuden selvittämisen ja puhdistamisen järjestämistä koskevan tehtävän kustannusten jakamisesta. Samalla kynnys järjestämisen piiriin pääsemiseksi madaltuisi. Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus osallistuisi alueen pilaantuneisuuden selvittämisen ja puhdistamisen kustannuksiin. Se voisi vastata kustannuksista kokonaan, jos se olisi välttämätöntä yleisen ympäristöedun kannalta taikka jos pilaantuneisuudesta aiheutuisi tai uhkaisi aiheutua erityisen vakavaa vaaraa tai haittaa terveydelle tai yksilön asuinympäristölle. Lisäksi muutettavaksi esitetään pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta annettua valtioneuvoston asetusta, johon sisällytettäisiin tarkempaa sääntelyä järjestämistehtävän kustannusten jakamisesta. 
 
Tausta
Tukiviranomaisena toimiva Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on kiinnittänyt huomiota siihen, että yleisen kustannustason nousun sekä ympäristösääntelyn tiukentumisen takia pilaantuneiden alueiden pilaantumisen selvittämisen sekä puhdistaminen järjestäminen tulee vaikeutumaan. Lakimuutoksella pyritään parantamaan selvittämisen ja puhdistamisen järjestämisen vaikuttavuutta ja saamaan lisää kohteita järjestämisen piiriin madaltamalla sen kynnystä. 
Tavoitteet
Tukilain ja valtioneuvoston asetuksen muutoksen tavoitteena on saada lisää kohteita järjestämistehtävän piiriin sekä tehostaa järjestämisen kohdentumista merkittävimpiin kohteisiin. Muutoksen avulla pilaantuneiden alueiden pilaantuneisuuden selvittämiseen ja puhdistamiseen suunnattujen valtion määrärahojen vaikuttavuus paranisi.
Linkit

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=YM022:00/2023 - Valtioneuvoston hankesivusto: Hallituksen esitys

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=YM023:00/2023 - Valtioneuvoston hankesivusto: Valtioneuvoston asetus

Liitteet:
Aikataulu
Pyydämme toimittamaan lausunnot viimeistään perjantaina 18.8. 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi -palvelussa julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausunnon voivat toimittaa myös muut kuin jakelussa mainitut toimijat. 
Valmistelijat
Noora Herranen, erityisasiantuntija
etunimi.sukunimi@gov.fi
+358505672333 
Jakelu:
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Geologian tutkimuskeskus GTK    
Hämeen ELY-keskus    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
KEHA-keskus    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Konkurssiasiamiehen toimisto    
Kuntaliitto    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maaperän tutkimus- ja kunnostusyhdistys ry    
Oikeusministeriö    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Puolustusministeriö    
Satakunnan ELY-keskus    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen omakotiliitto    
Suomen ympäristökeskus    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Asiasanat

Pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistaminen