Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö iäkkäiden henkilöiden palvelukokonaisuutta koskevan lainsäädännön uudistamisesta

Lausuntopyyntö iäkkäiden henkilöiden palvelukokonaisuutta koskevan lainsäädännön uudistamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/501/2020

Vastausaika on päättynyt: 10.8.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää jakelussa mainittuja tahoja esittämään näkemyksensä iäkkäiden henkilöiden palvelukokonaisuutta koskevan lainsäädännön uudistamistarpeista ottaen huomioon Iäkkäiden henkilöiden palvelujen uudistamistyöryhmän raporttiin (Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2020:16) sisältyvät ehdotukset.
Tausta
Hallitusohjelma sisältää useita kirjauksia väestön ikääntymiseen ja sen tuomaan yhteiskunnalliseen muutokseen varautumiseksi. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru asetti 29.8.2019 työryhmän valmistelemaan hallitusohjelman toteuttamiseen tähtääviä esityksiä. Työryhmän raportti julkaistiin 19.5.2020. Tavoitteena työn toisessa vaiheessa oli edistää iäkkäiden henkilöiden mahdollisuutta elää ja asua turvallisesti heille soveliaissa asumisympäristöissä sekä parantaa etenkin kotiin annettavien palvelujen laatua ja saatavuutta.
Tavoitteet
Tiukan aikataulun vuoksi työryhmä teki pykäläehdotusten sijaan vain ehdotuksia jatkovalmistelua varten. Lainsäädännön jatkovalmistelun kannalta on erittäin tärkeää, että lausunnon antajat tutustuvat paitsi työryhmän ehdotuksiin myös niiden taustaa ja vaihtoehtoja kuvaaviin perusteluteksteihin.

Pyydämme lausunnon antajia ottamaan kantaa erityisesti raportin 3.1 luvussa käsiteltyihin asioihin. Luku sisältää yhteensä viisi työryhmän ehdotusta lihavoituna ja sisennettynä. Ne koskevat vanhuspalvelulain ja osin myös sosiaalihuoltolain kehittämistä.
Linkit

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-9997-8 - Kohti ikäystävällistä yhteiskuntaa. Iäkkäiden henkilöiden palvelujen uudistamistyöryhmän raportti / Mot ett åldersvänligt samhälle. Rapport från arbetsgruppen för reform av servicen för äldre personer (på finska)

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-5429-8 - Arbetsgruppens rapport publiceras på svenska före utången av juni på den här adressen / Työryhmän raportti ruotsinkielisenä julkaistaan kesäkuun loppuun mennessä tässä osoitteessa

Aikataulu
Lausuntoaika on 4.6.–10.8.2020.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään jättämään osoitteessa lausuntopalvelu.fi. Lausunnossa tulee mainita diaarinumero VN/501/2020. Myös jakelulistan ulkopuoliset tahot voivat halutessaan antaa lausuntonsa.

Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Hallitusneuvos Jaana Huhta, etunimi.sukunimi@stm.fi, puh. 02951 63407
Neuvotteleva virkamies Satu Karppanen, etunimi.sukunimi@stm.fi, puh. 02951 63549
Jakelu:
Attendo Oy    
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Esperi Care Oy    
Espoon kaupunki    
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Folkhälsan    
Folktinget    
Gerontologian tutkimuskeskus GEREC    
Heinäveden kunta    
Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy    
Helsingin kaupunki    
Hoitokoti Päiväkumpu Oy    
Hyvinvointiala HALI ry    
Hämeenlinnan kaupunki    
Ihmisoikeuskeskus    
Ikaalisten kaupunki    
Ikäinstituutti    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Joensuun kaupunki    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Jyväskylän kaupunki    
Järvenpään kaupunki    
Keminmaan kunta    
Keuruun kaupunki    
Kolarin kunta    
Kotkan kaupunki    
Koulutetut Kokemusasiantuntijat KoKoA ry    
KT Kuntatyönantajat    
Kuopion kaupunki    
Kustaankartanon monipuolinen palvelukeskus    
Lapin aluehallintovirasto    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Mehiläinen    
Mielenterveyden Keskusliitto    
Muistiliitto    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Omaishoitajaliitto    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun kaupunki    
Palvelukoti Saarela Oy    
Perusturvakuntayhtymä Karviainen    
Pietarsaaren kaupunki    
Pihlajalinna Terveys Oy    
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Porin kaupunki    
Porvoon kaupunki    
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä    
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä    
Riihimäen kaupunki    
Rovaniemen kaupunki    
Saamelaiskäräjät    
Salon kaupunki    
SALVA ry    
Sodankylän kunta    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto    
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry    
Sosiaalijohto ry    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
Suomen Geriatrit ry    
Suomen Geronomiliitto ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry    
Suomen Psykiatriyhdistys    
Suomen Senioriliike    
Tampereen kaupunki    
Tehy ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Terveys- ja sosiaalialan yrittäjät TESO ry    
Turun kaupunki    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työterveyslaitos    
Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi ry    
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry    
Vanhustyön keskusliitto    
Vantaan kaupunki    
Wilhelmiina Palvelut Oy    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

henkilöstö

vanhuspalvelut

tehostettu palveluasuminen

laitoshoito

palvelujen tarpeen arviointi

personal

tjänster för äldre

intensifierat serviceboende

bedömning av servicebehov

institutionsvård