Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Sijoituspalvelujen toiminnan järjestäminen ja menettelytavat

Sijoituspalvelujen toiminnan järjestäminen ja menettelytavat

Lausuntopyynnön diaarinumero: FIVA 1/01.00/2018

Vastausaika on päättynyt: 5.3.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Finanssivalvonta pyytää lausuntoanne oheisestä määräys- ja ohjekokoelman luonnoksesta: "Sijoituspalvelujen toiminnan järjestäminen ja menettelytavat". Kyseessä on kokonaan uusi määräys- ja ohjekokoelman osa, johon keskitetään sijoituspalvelujen toiminnan järjestämistä ja menettelytapoja koskevaa sääntelyä. 

Kokonaisuuteen liittyy myös eräiden Finanssivalvonnan määräysten ja ohjeiden päivittäminen, joka on toteutettu viranpuolesta ja josta Finanssivalvonta on tiedottanut Valvottavatiedotteella 1.2.2018 - 6/2018.
Tausta
Uudet määräykset ja ohjeet liittyvät Rahoitusvälineiden markkinat -direktiivin (2014/65/EU) komission täytäntöönpanodirektiiviin (EU) 2017/593 ja Rahoitusvälineiden markkinat-direktiivin 25 artiklaan sekä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) tietämyksen ja pätevyyden arviointia koskevaan ohjeeseen (ESMA/2015/1886). 
Tavoitteet
Finanssivalvonta implementoi Sijoituspalvelulain (747/2012) määräyksenantovaltuuksiensa pohjalta Rahoitusvälineiden markkinat -direktiivin (2014/65/EU) komission täytäntöönpanodirektiivin (EU) 2017/593 osia, jotka kohdistuvat tuotehallintamenettelyyn, asiakasvaroihin ja kannustimiin sekä Rahoitusvälineiden markkinat-direktiivin 25 artiklan osan. Samassa yhteydessä Finanssivalvonta ottaa kantaa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) tietämyksen ja pätevyyden arviointia koskevan ohjeen (ESMA/2015/1886) edellyttämään vähimmäistyökokemuksen määrään, enimmäisvalvonta-aikaan ja siihen, kuka voi olla tietämyksen arvioinnin suorittaja. Määräyksissä ja ohjeissa saatetaan lisäksi valvottavien tietoon eräitä ESMA:n ohjeita, joita niiden tulisi toiminnassaan ottaa huomioon.
Liitteet:
Aikataulu
Lausuntoaika päättyy maanantaina 5.3.2018 kello 23.59. Lausuntopalaute julkaistaan arviolta maalis-huhtikuussa.
Vastausohjeet vastaanottajille
Tämä lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisenä Lausuntopalvelu.fi:n välityksin. Lausunto pyydetään antamaan Lausuntopalvelu.fi:ssä. Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.

Kirjatkaa aihekohtaisten otsikoiden tai alaotsikoiden alle se luku, alaluku tai kohta, esim. kohta (1) tai luku 4.1, johon kommenttinne kohdistuu. Lisäksi merkitkää, mikä olisi toivomanne muotoilu kyseiselle kohdalle.

Kirjatkaa yleisiin kommentteihin muita luonnokseen liittyviä kommentteja samanlaisine esim. kohta (1) tai luku 1.1 merkintöineen. Lisäksi merkitkää, mikä olisi toivomanne muotoilu kyseiselle kohdalle.
Valmistelijat
markkinavalvoja Anu Ranta, anu.ranta@finanssivalvonta.fi
Jakelu:
Ammattiliitto Nousu ry    
Ammattiliitto Pro ry    
Arvopaperimarkkinayhdistys ry    
Finanssiala ry    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Oikeusministeriö    
OP Ryhmä    
Osakesäästäjien Keskusliitto    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Pankki    
Suomen Pörssisäätiö    
Suomen Strukturoitujen Sijoitustuotteiden yhdistys ry    
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE    
Valtiovarainministeriö    
Ylemmät toimihenkilöt YTN ry    
Asiasanat

sijoituspalvelut, toiminnan järjestäminen, menettelytavat, tuotehallinta, asiakasvarat, kannustimet, pätevyys, tietämys, ESMA

soveltuvuusvaatimukset, compliance, palkitseminen, monimutkaiset velkainstrumentit, strukturoidut talletukset, ristiinmyynti