Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon toimintapolitiikan ja kansallisen ohjelman päivittämisestä sekä ympäristövaikutusten arvioinnista

Lausuntopyyntö käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon toimintapolitiikan ja kansallisen ohjelman päivittämisestä sekä ympäristövaikutusten arvioinnista

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/874/2021

Vastausaika on päättynyt: 19.3.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö ja Säteilyturvakeskus ovat aloittaneet käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltoa koskevan toimintapolitiikan ja kansallisen ohjelman päivittämisen. Kansalliselle ohjelmalle toteutetaan valmistelun kuluessa ympäristövaikutusten arviointi lain 200/2005 mukaisesti.

Käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon toimintapolitiikalla tarkoitetaan Suomessa syntyneen käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon strategiaa. Käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon kansallinen ohjelma on kokonaissuunnitelma, jonka tavoitteena on, että kaikesta Suomessa syntyvästä käytetystä ydinpolttoaineesta ja radioaktiivisesta jätteestä huolehditaan turvallisesti ja siten, että kaikki jätehuollon toimenpiteet jätteen syntymisestä sen loppusijoitukseen toteutetaan ilman aiheetonta viivytystä.

Kuulemisvaiheen aikana viranomaisilta ja toiminnanharjoittajilta pyydetään lausuntoja suunnitellusta toimintapolitiikan, kansallisen ohjelman sekä ympäristöselostuksen laajuudesta ja yksityiskohtaisuudesta. Myös kansalaisilla ja yhteisöillä on mahdollisuus esittää lausuntonsa tai mielipiteensä.

Kuulemisessa saadut lausunnot ja mielipiteet otetaan huomioon toimintapolitiikan, kansallisen ohjelman ja ympäristövaikutusten arviointiselostuksen laadinnassa. Luonnoksista järjestetään erillinen kuuleminen keväällä 2021.
Tausta
Käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon toimintapolitiikasta ja kansallisesta ohjelmasta säädetään Euroopan unionin neuvoston direktiivillä (Neuvoston direktiivi 2011/70/Euratom, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2011, yhteisön kehyksen perustamisesta käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen vastuullisesta ja turvallista huoltoa varten), joka on saatettu voimaan kansallisella lainsäädännöllä.

Kansallisessa lainsäädännössä käytetyn ydinpolttoaineen ja ydinenergian käytössä syntyvän radioaktiivisen jätteen huollosta säädetään ydinenergialaissa (1987/990) ja säteilyn käytön yhteydessä syntyvän radioaktiivisen jätteen huollosta säteilylaissa (859/2018) ja niiden nojalla annetuissa asetuksissa ja määräyksissä. Ensimmäinen direktiivin edellyttämä toimintapolitiikkaa ja kansallista ohjelmaa koskeva asiakirja valmistui kesällä 2015.
Tavoitteet
Työ- ja elinkeinoministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö ja Säteilyturvakeskus ottavat lausunnot ja mielipiteet huomioon toimintapolitiikan, kansallisen ohjelman ja ympäristöselostuksen luonnosten laadinnassa.  Luonnoksista järjestetään kuuleminen keväällä 2021.
Liitteet:
Aikataulu
Hankkeesta voi esittää lausuntoja ja mielipiteitä työ- ja elinkeinoministeriölle 9.2.-19.3.2021 välisenä aikana.
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa viimeistään 19.3.2021. Lausuntoja ja mielipiteitä voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut tahot. Lausunnot ja mielipiteet pyydetään antamaan ensisijaisesti lausuntopalvelu.fi -sivuston kautta, eikä sitä tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
 
Lausunnon tai mielipiteen antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Käyttötukea saa myös osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
VAHVA-ministeriöiden täytyy lisäksi viedä lausunto VAHVAan sille asialle, johon lausunto liittyy.
 
Lausuntopalvelun kautta annetut lausunnot ja mielipiteet ovat julkisia, ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä ja/tai työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla. Palvelun käyttöehdot ja rekisteriseloste löytyvät etusivun alalaidasta.
 
Valmistelijat
Linda Kumpula, erityisasiantuntija
puh. 050 412 4425, linda.kumpula@tem.fi

Iida Huhtanen, erityisasiantuntija
puh +358 295 047 346, iida.huhtanen@tem.fi
Jakelu:
Aalto-yliopisto    
AKAVA ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Energiateollisuus ry ET    
Espoon kaupunki    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Eurajoen kunta    
Fennovoima Oy    
Fingrid Oyj    
Fortum Oyj    
Geologian tutkimuskeskus    
Greenpeace    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Helsingin yliopisto, Kemian ja fysiikan osasto    
Ilmatieteenlaitos    
Jyväskylän yliopisto, Fysiikan laitos    
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Loviisan kaupunki    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Museovirasto    
Natur och Miljö rf    
PET-keskus, Radiokemian laboratorio    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Pohjois-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Posiva Oy    
Pro Hanhikivi ry    
Puolustusministeriö    
Pyhäjoen kunta    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakuntaliitto    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Ammattiliittojen Keskusliitto SAK ry    
Suomen kuntaliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen yrittäjät ry    
Säteilyturvallisuusneuvottelukunta    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Teollisuuden Voima Oyj    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
WWF    
Ydinturvalisuusneuvottelukunta    
Åbo Akademi    
Ålands Landskapsregering    
Asiasanat

ympäristövaikutusten arviointi

radioaktiivinen jäte

radioaktivt avfall

ydinjätehuolto

miljökonsekvensbedömning

ydinenergian käyttö

säteilytoiminta

käytetty ydinpolttoaine

ydinjäte

loppusijoitus

kansallinen ohjelma

toimintapolitiikka

användning av kärnenergi

strålningsverksamhet

använt kärnbränsle

kärnavfall

kärnavfallshantering

slutförvaring

nationellt program

nationella handlingslinjer