Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö ehdotuksesta Kaakkois-Suomen merkittäviksi tulvariskialueiksi

Lausuntopyyntö ehdotuksesta Kaakkois-Suomen merkittäviksi tulvariskialueiksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: KASELY/2116/2023

Vastausaika päättyy: 17.6.2024

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut arvioinnit vesistöjen ja merenpinnan noususta aiheutuvista tulvariskeistä Kaakkois-Suomen alueella ja valmistellut ehdotuksen alueista, joilla tulvariski voi olla merkittävä. ELY-keskusten ehdotusten perusteella maa- ja metsätalousministeriö nimeää merkittävät tulvariskialueet ja asettaa niille tulvaryhmät maakunnan liiton ehdotuksesta. Merkittäville tulvariskialueille laaditaan tulvavaara- ja tulvariskikartat sekä vesistöalueittaiset suunnitelmat tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi. Nyt nähtävillä oleva ehdotus koskee vesistö- ja merivesitulvia. Tämän arvioinnin lisäksi alueen kunnat arvioivat hulevesistä, eli sade- ja sulamisvesistä aiheutuvat tulvariskit taajamissa.

Ehdotuksen lisäksi suunnittelun aikaista osallistumista, tiedottamista ja kuulemista on kuvattu erillisellä asiakirjalla "Tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelun osallistuminen, tiedottaminen ja kuuleminen".

Kaakkois-Suomen aluetta koskevat ehdotukset (Kymenlaakso ja Etelä-Karjala) merkittäviksi tulvariskialueiksi, asiakirja suunnittelun aikaisesta osallistumisesta, tiedottamisesta ja kuulemisesta (valtakunnallinen SOVA-kuulemisasiakirja) sekä vesistöaluekohtaiset tausta-asiakirjat löytyvät digitaalisina www.vesi.fi/trh -palvelusta. Kuulemisaineistoa voi hakea vesi.fi-sivuilta kunta-, maakunta-, vesistö- tai merialuehaulla.
Tausta
Merkittävien tulvariskialueiden nimeäminen ja muu tulvariskien hallinnan suunnittelu perustuvat lakiin (620/2010) ja asetukseen (659/2010) tulvariskien hallinnasta sekä lakiin viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (ns. SOVA-laki 200/2005).
Tavoitteet
Kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä ehdotuksista merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä asiakirjasta suunnittelun aikaisesta osallistumisesta, tiedottamisesta ja kuulemisesta 17.6.2024 klo 16 mennessä.

Mielipiteitä toivotaan erityisesti siitä, sisältääkö ELY-keskuksen ehdotus merkittäviksi tulvariskialueiksi ne alueet, joille vesistö- ja meritulvista voi aiheutua yleiseltä kannalta katsoen vahingollisia seurauksia. Mielipiteet käsitellään ELY-keskuksessa ja niiden perusteella arvioidaan, onko ehdotusta merkittäviksi tulvariskialueiksi tarvetta muuttaa.
Linkit

https://www.vesi.fi/tulvariskien-hallinta/ - Kuulemisaineistoa voi hakea kunta-, maakunta-, vesistö- tai merialuehaulla

https://www.vesi.fi/sv/hantering-av-oversvamningsrisker/ - Materialet för hörandet kan sökas genom att söka på kommun, landskap, vattendrag eller havsområden

https://www.vesi.fi/tulvariskien-aluesivut-kymenlaakso/ - Tulvariskien aluesivut, Kymenlaakso

https://www.vesi.fi/sv/oversvamningar-i-kymmenedalen/ - Regionala sidor om översvämningsrisker, Sydöstra Finland

https://www.vesi.fi/tulvariskien-aluesivut-etela-karjala/ - Tulvariskien aluesivut, Etelä-Karjala

https://vesi.fi/aineistopankki/tulvariskien-hallintasuunnitelman-ja-ymparistoselostuksen-valmistelu-2024/ - Tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelu: osallistuminen, tiedottaminen ja kuuleminen

https://vesi.fi/aineistopankki/beredning-av-planen-for-hantering-av-oversvamningsrisker-och-miljorapporten-2024/ - Beredning av planen för hantering av översvämningsrisker och miljörapporten: deltagande, information och hörande

Liitteet:

Kuulutus_Ehdotus Kaakkois-Suomen merkittäviksi tulvariskialueiksi.pdf - Kuulutus. Ehdotus Kaakkois-Suomen merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen valmistelu

Kungörelse_Förslag till områden med betydande översvämningsrisk i Sydöstra Finl.pdf - Kungörelse. Förslag till områden med betydande översvämningsrisk i Sydöstra Finland samt framtagandet av en behandlingsplan och miljöredogörelse för översvämningsriskerna

Ehdotus Kymenlaakson maakunnan tulvariskialueiksi.pdf - Ehdotus Kymenlaakson maakunnan tulvariskialueiksi

Förslag till områden med översvämningsrisk i Kymmenedalens landskap.pdf - Förslag till områden med översvämningsrisk i Kymmenedalens landskap

Ehdotus Etelä-Karjalan maakunnan tulvariskialueiksi.pdf - Ehdotus Etelä-Karjalan maakunnan tulvariskialueiksi

Aikataulu
Palautteet voi antaa 17.6.2024 klo 16 mennessä:
  •     www.lausuntopalvelu.fi -palvelun kautta tai
  •     Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kirjaamoon osoitetulla sähköpostilla (kirjaamo.kaakkois-suomi(at)ely-keskus.fi) tai
  •     kirjallisesti Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kirjaamoon, PL 1041, 45101 Kouvola.
Vastausohjeet vastaanottajille
Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) pyytää lausuntoanne seuraavista asiakirjoista:
  • Ehdotus Kymenlaakson maakunnan merkittäviksi tulvariskialueiksi
  • Ehdotus Etelä-Karjalan maakunnan merkittäviksi tulvariskialueiksi
  • Tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelu: osallistuminen, tiedottaminen ja kuuleminen

 
Valmistelijat
Johtava vesitalousasiantuntija Tapio Tuukkanen, puh 0295 029 225
Vesitalousasiantuntija Jarmo Kivi, puh 0295 029 211
sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi
Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
 
Jakelu:
Tapio Tuukkanen    
Asiasanat

tulva

tulvariskien hallinta

översvämning

hantering av översvämningsrisker