Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Finanssivalvonnan valvontamaksuista sekä siihen liittyviksi laeiksi

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Finanssivalvonnan valvontamaksuista sekä siihen liittyviksi laeiksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/4212/2023

Vastausaika on päättynyt: 13.8.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Finanssivalvonnan valvontamaksuista sekä siihen liittyviksi laeiksi.
Tausta

Finanssivalvonta on Suomen Pankin yhteydessä toimiva rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen, jonka toiminta rahoitetaan pääasiassa Finanssivalvonnan valvontamaksuista annetun lain (879/2008) mukaan perittävillä valvontamaksuilla. Finanssivalvonnan toimintamenojen on arvioitu lähivuosina lähestyvän voimassa olevan valvontamaksulain mahdollistamaa valvontamaksujen enimmäismäärää. Tästä syystä valvontamaksujen enimmäismaksutasoa ehdotetaan esityksessä korotettavan 49 miljoonan euron tasolle Finanssivalvonnan toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi. Lisäksi on havaittu, että tällä hetkellä eri valvottavasektorien välillä valvontamaksut eivät vastaa riittävästi niiden valvonnasta aiheutuvaa arvioitua työmäärää ja kustannuksia. Siksi maksuvelvollisten välisiä maksuja ehdotetaan esityksessä tasapainotettavan. Näiden muutosten ohella esityksessä luotaisiin ulkomaisten ETA-vakuutusyhtiöiden sivuliikkeille uusi kolmiportainen perusmaksu sekä pyritään selkeyttämään valvontamaksulain sääntelyä.

Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi nykyinen laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta ja annettavaksi uusi laki Finanssivalvonnan valvontamaksuista. Samassa yhteydessä päivitetään muussa lainsäädännössä tehdyt viittaukset uuteen Finanssivalvonnan valvontamaksuista annettuun lakiin. Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2024.

Hallituksen esitysluonnos on laadittu virkatyönä valtiovarainministeriössä.

Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on turvata Finanssivalvonnan rahoituksen riittävyys keskipitkällä aikavälillä. Tähän tavoitteeseen pyritään tasapainottamalla eri valvottavaryhmien välisiä maksuosuuksia sekä korottamalla valvontamaksujen mahdollista enimmäistasoa. Hanke ei suoraan korota valvottavilta perittäviä valvontamaksuja, vaan Finanssivalvonnan talousarviosta ja sitä myöten kustannusten kattamisen edellyttämästä valvontamaksujen määrästä päättää Finanssivalvonnan johtokunta kuten nykyisinkin. Hanke tukee osaltaan rahoitussektorin valvonnan resursointia, tehokkuutta ja uskottavuutta.
Linkit

https://vm.fi/hanke?tunnus=VM018:00/2023 - Linkki VM:n hankesivulle

https://vm.fi/sv/projekt?tunnus=VM018:00/2023 - Länk till finansministeriets projektsidor

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2008/20080879 - Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta 879/2008

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2008/20080879 - Lag om Finansinspektionens tillsynsavgift 879/2008

Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 13.8.2023.
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet.

Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut.

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Jos lausuntoa ei ole mahdollista antaa lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan myös toimittaa sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.vm@gov.fi. Lausunnossa pyydetään mainitsemaan asianumero VN/4212/2023.
Valmistelijat

Neuvotteleva virkamies Nina Santaharju, +358 295 530 320

Hallitussihteeri Bella Laiho, +358 295 530 448

Hallitussihteeri Iida Hauhia, +358 295 530 606

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@gov.fi.

Jakelu:
Aktia Pankki Oyj    
Alexandria Pankkiiriliike Oyj    
Alisa Pankki Oyj    
Arvopaperikeskus /Euroclear Finland    
Arvopaperimarkkinayhdistys    
Danske Bank A/S, Suomen sivuliike    
Danske Kiinnitysluottopankki Oyj    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Eläketurvakeskus    
ESY eläkesäätiöyhdistys    
Evli Oyj    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Finlandia Group Oyj    
Front Capital Oy    
Gasum Portfolio Services Oy    
Handelsbanken Suomi    
Ilmarinen    
Joukkorahoitusyhdistys ry    
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo    
Keva    
Kuntarahoitus Oyj    
Lago Kapital Oy    
Liikenne- ja potilasvahinkolautakunta    
Liikennevakuutuskeskus    
Listayhtiöiden neuvottelukunta    
LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö    
Maatalousyrittäjien eläkelaitos    
Merimieseläkekassa    
Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj    
Nordea Pankki Suomi Oyj    
Oikeusministeriö    
Oma Säästöpankki Oyj    
OP Osuuskunta    
Pareto Securities Oy    
Patentti- ja rekisterihallitus    
POP Pankkikeskus Osk.    
Rahoitusvakausvirasto    
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen    
S-Pankki Oyj    
Suomen Hypoteekkiyhdistys    
Suomen Pankki    
Suomen Pörssisäätiö    
Suomen vakuutusmeklariliitto ry    
Suomen Yrittäjät    
Säästöpankkiliitto osk.    
Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta    
Tapaturmavakuutuskeskus    
TELA    
Työllisyysrahasto    
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry    
UB Securities Oy    
Vakuutuskassat ry    
Varma    
Veritas Eläkevakuutus    
Ympäristövakuutuskeskus    
Ålandsbanken Abp    
Asiasanat

rahoitusmarkkinat

vakuutusyhtiö

Finanssivalvonta

sijoituspalveluyritys

luottolaitokset

eläkelaitokset

rahastoyhtiöt