Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö työryhmämuistiosta tietojenvaihdon parantamiseksi kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoiminnassa

Lausuntopyyntö työryhmämuistiosta tietojenvaihdon parantamiseksi kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoiminnassa

Lausuntopyynnön diaarinumero: 13472/2022

Vastausaika on päättynyt: 25.8.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Valtiovarainministeriö pyytää ystävällisesti lausuntoa työryhmämuistiosta tietojenvaihdon parantamiseksi kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoiminnassa, joka sisältää luonnoksen hallituksen esitykseksi eduskunnalle tietojenvaihdon tehostamista rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoiminnassa sekä kansallisen turvallisuuden suojaamista koskeviksi laeiksi.
 
Tausta
Valtiovarainministeriö julkaisi 1.4.2022 selvityksen tietojenvaihdon parantamisesta kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoiminnassa ja asetti sen jatkohankkeena työryhmän toimikaudelle 1.8.2022–30.4.2023. Työryhmän toimikautta jatkettiin muutospäätöksellä 14.6.2023 asti.

Työryhmä on laatinut toimintasuunnitelman ja luonnoksen hallituksen esitykseksi tietojenvaihdon tehostamiseksi kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoiminnassa.
Tavoitteet
Työryhmämuistion ehdotusten tarkoituksena on tehostaa tietojenvaihtoa viranomaisten, rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain (444/2017) mukaisten valvojien ja ilmoitusvelvollisten välillä. 

Luonnoksessa hallituksen esitykseksi ehdotetaan muutoksia ja täsmennyksiä tosiasiallisia edunsaajia koskevien rekisteritietojen sekä rahanpesurekisteritietojen käsittelyä koskeviin säännöksiin rekisteritietojen oikeellisuuden, ajantasaisuuden ja tietosuojasääntelyn vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi. Hallituksen esitysluonnoksen ehdotuksilla on tarkoitus myös korjata suojelupoliisin tiedonsaantiin jääneitä puutteita, joita erityislainsäädäntöihin jäi sen jälkeen, kun suojelupoliisin rooli muuttui esitutkintaviranomaisesta tiedusteluviranomaiseksi tiedustelulakien voimaantullessa. Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriön tiedonsaantia tehostettaisiin lisäämällä ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta annettuun lakiin (172/2012) oikeus saada tietoja rahanpesurekisteristä kansallisen turvallisuuden suojaamiseksi.

Sääntelymuutosten lisäksi työryhmä ehdottaa käytännön toimintaan muutoksia, jotka tehostaisivat viranomaisten, rahanpesulain mukaisten valvojien ja ilmoitusvelvollisten tietojenvaihtoa.
Linkit

https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-367-629-9 - Työryhmämuistio - Tietojenvaihdon parantaminen kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistoiminnassa

https://vm.fi/sv/projekt?tunnus=VM063:00/2022 - Länk till Statsrådets projektsida.

Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 25.8.2023.
Vastausohjeet vastaanottajille
Ruotsinkielinen versio työryhmämuistiosta lähtee lausunnolle myöhemmin käännösten valmistuttua.

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Voit pyytää tukea palvelun käyttöön osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat

Vastuuvalmistelija/esittelijä, erityisasiantuntija Elise Luovula, etunimi.sukunimi@gov.fi, puh. +358 295 530 242

Työryhmän sihteeri, suunnittelija Mia Pietarinen, etunimi.sukunimi@gov.fi, puh. +358 295 530 529

Jakelu:
Eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Isännöintiliitto ry    
Keskuskauppakamari    
Keskusrikospoliisi    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Konkurssiasiamies    
Kuluttajaliitto    
Lotteriinspektionen    
Nordea Oy    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Poliisihallitus    
Poliisihallitus, arpajaishallinto    
Puolustusministeriö    
Rahoitusvakausvirasto    
Rajavartiolaitos    
Rikosseuraamuslaitos    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suojelupoliisi    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Pankki    
Suomen Tilintarkastajat ry    
Suomen Yrittäjät    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tulli    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Ulosottolaitos    
Veikkaus Oy    
Veikkaus Oy    
Verohallinto    
Verohallinto, Harmaan talouden selvitysyksikkö    
Ålands landskapsregering