Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö ehdotuksesta Varsinais-Suomen ja Satakunnan tulvariskialueiksi

Lausuntopyyntö ehdotuksesta Varsinais-Suomen ja Satakunnan tulvariskialueiksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VARELY/1195/2024

Vastausaika päättyy: 17.6.2024

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut arvioinnit
vesistöjen ja merenpinnan noususta aiheutuvista tulvariskeistä Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueilla ja
valmistellut ehdotuksen alueista, joilla tulvariski voi olla merkittävä.  ELY-keskusten
ehdotusten perusteella maa- ja metsätalousministeriö nimeää merkittävät tulvariskialueet ja
asettaa niille tulvaryhmät maakunnan liiton ehdotuksesta. Merkittäville tulvariskialueille
laaditaan tulvavaara- ja tulvariskikartat sekä vesistöalueittaiset suunnitelmat tulvariskien
estämiseksi ja vähentämiseksi.  Nyt nähtävillä oleva ehdotus koskee vesistö. ja merivesitulvia. Tämän
arvioinnin lisäksi alueen kunnat arvioivat hulevesistä, eli sade- ja sulamisvesistä aiheutuvat
tulvariskit taajamissa.

Ehdotuksen lisäksi suunnittelun aikaista osallistumista, tiedottamista ja kuulemista on
kuvattu erillisellä asiakirjalla "Tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen
valmistelun osallistuminen, tiedottaminen ja kuuleminen".
Ehdotus merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä ehdotuksen tausta-asiakirjat eli vesistöalueille
laaditut tulvariskien alustavat arvioinnit sekä tausta-asiakirja tulvariskien
hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelusta ovat nähtävillä sähköisesti
internetsivustolla www.vesi.fi/trh. Kuulemisaineistoa voi hakea vesi.fi -sivulta kunnan,
maakunnan tai vesistöalueen perusteella.
 
Tausta
Merkittävien tulvariskialueiden nimeäminen ja muu tulvariskien hallinnan suunnittelu
perustuvat lakiin (620/2010) ja asetukseen (659/2010) tulvariskien hallinnasta sekä lakiin
viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (ns. SOVA-laki
200/2005)
 
Tavoitteet
Kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä ehdotuksista merkittäviksi tulvariskialueiksi
sekä asiakirjasta suunnittelun aikaisesta osallistumisesta, tiedottamisesta ja kuulemisesta
17.6.2024 klo 16 mennessä. 

Mielipidettä toivotaan erityisesti kahdesta kokonaisuudesta:
  • Onko ehdotukset vesistöjen ja rannikkoalueen tulvariskeistä arvioitu ja nimetty oikein? Onkoarvioinnissa tunnistettu merkittävimmät alueet ja huomioitu olennaisimmat tulvariskiinvaikuttavat tekijät?
  • Hyväksytkö tulvariskien hallintasuunnitelmien ympäristöselostuksen lähtökohdat, tavoitteet javalmistelun? Jos et hyväksy, mitä pitäisi korjata?

 
Linkit

https://www.vesi.fi/tulvariskien-aluesivut-varsinais-suomi/ - Kuulemisaineisto

https://www.vesi.fi/tulvariskien-hallinta/ - Digitaaliset tausta-asiakirjat. Kuulemisaineistoa voi hakea sivulta kunnan, maakunnan tai vesistöalueen perusteella.

Liitteet:

VARELY_kuulutus.pdf - Kuulutus

VARELY_alustava_arviointi_kuulemisasiakirja_1.pdf - Ehdotus Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakuntien tulvariskialueiksi

Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan 17.6.2024 mennessä Varsinais-Suomen ELY-keskukseen
joko lausuntopalvelu.fi –palvelun kautta tai ELY-keskuksen kirjaamoon osoitetulla
sähköpostilla (kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi) tai postitse osoitteeseen: Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kirjaamo, PL 236, 20101 Turku
 
Valmistelijat
Lisätietoja Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa antavat
ryhmäpäällikkö Juha-Pekka Triipponen, puh. 0295 022 953
vesitalousasiantuntija Ilkka Myllyoja, puh. 0295 022 911
sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi
 
Jakelu:
Ilkka Myllyoja    
Asiasanat

tulvariskien hallinta