Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain ja tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain ja tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/1601/2024

Vastausaika on päättynyt: 15.3.2024

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja hallituksen esitysluonnoksesta, jossa ehdotetaan muutettavaksi sähköisen viestinnän palveluista annettua lakia (917/2014, SVPL) siten, että lain 227 §:ssä säädetystä siirtovelvoitteesta poistettaisiin verkkopalvelua kaapelitelevisioverkossa tarjoavan teleyrityksen sekä yhteisantennijärjestelmän ylläpitäjän velvoite siirtää Yleisradion julkisen palvelun radio-ohjelmistot verkoissaan.

Esityksellä säilytettäisiin SVPL 201 §:ssä säädetty osittainen matkapuhelinliittymien puhelinmarkkinointikielto sekä välitystiedon määritelmää koskeva 3 §:n 40 kohta ja radioviestinnän luottamuksellisuutta koskevat 136 §:n 5 ja 6 momentit ja muutettaisiin ne toistaiseksi voimassaoleviksi. Lisäksi esityksessä ehdotetaan täydennyksiä ja teknisluonteisia muutoksia lain 49 §, 288 §, 294 § ja 304 §:iin.

 
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on mahdollistaa kaapeliverkoissa tehokkaampi verkon käyttö ja laadullisesti parempien yhteyksien tarjoaminen. Lisäksi esityksen tavoitteena on muuttaa kansallisen sääntely vastaamaan teledirektiivin asettamia vaatimuksia.

Matkapuhelinliittymien osittaisen puhelinmarkkinointikiellon säilyttämisellä pyritään turvaamaan perusviestintäyhteydet ja suojelemaan kuluttajia puhelinmarkkinointiin liittyviltä markkinahäiriöiltä uusasiakashankinnassa ja palveluntarjoajan vaihtotilanteissa sekä näissä tilanteissa esiintyneiden epäselvyyksien aiheuttamilta ongelmilta.

Radioviestinnän luottamuksellisuutta koskevien säännösten säilyttämisellä mahdollistetaan säännöksiin perustuvan kehittämistyön jatkaminen. Tarve radioviestinnän välitystietojen käsittelyyn on tunnistettu esimerkiksi kauppakeskuksissa ja lento- tai rautatieasemilla, joissa liiketoiminnan kehittämiseksi voisi olla hyödyllistä seurata asiakasvirtojen liikkumista alueella. Toinen tunnistettu tarve on erilaisten kauko-ohjattavien laitteiden havainnointi tietyn tyyppisillä alueilla ja tällaiseen havainnointiin perustuvat kaupalliset palvelut.

Lisäksi tarkoituksena on valmistella lakiin teknisluonteisia muutoksia, jotka koskisivat lain 49 §:n radioluvan peruuttamisen edellytyksien täydennystarpeita muun muassa kansallisen turvallisuuden ilmeisen vaarantumisen osalta, 294 §:n 2 momentissa säädetyn televisio- ja radiotoiminnan valvontamaksun perimistä, 304 §:n säädetyistä Liikenne- ja viestintäviraston erityisistä tehtävistä koskien verkkovierailuasetuksen sekä sähköisen viestinnän sisämarkkina-asetuksen valvontaa ja 288 §:ssä säädetyn markkinaehtoisen taajuusmaksun päivitystarpeita Naton ensisijaisesti harmonisoitujen taajuusalueiden osalta.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan liikenne- ja viestintäministeriöön viimeistään 15.3.2024.
 
Valmistelijat
Ylitarkastaja Roosa Patrakka, roosa.patrakka@gov.fi, 0295 342 192 (poissa 19.2. – 25.2.2024)
Yksikön johtaja Eero Salojärvi, eero.salojarvi@gov.fi,  0295 342 123
Jakelu:
Aerocopters Consulting Finland Oy    
Ahvenanmaan maakunnanhallitus    
AII Airspace Design Oy    
Arctic Drone Labs    
Asiakkuusmarkkinointiliitto    
Atlastica Oy    
Avartek    
Business Finland    
Business Finland    
Colt Technology Services    
Digiloi Oy    
Digita    
Digital Forum    
DNA Oyj    
EFFI    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Elintarviketeollisuusliitto ry    
Elintarviketeollisuusliitto ry    
Elintarviketeollisuusliitto ry    
Elisa Oyj    
Erillisverkot    
Facebook    
FiCom ry    
Finnair Oyj    
Finnair Oyj    
Finnair Oyj    
Finnet-liitto ry    
Fleetonomy    
Google    
Hätäkeskuslaitos    
Hätäkeskuslaitos    
Ilmatieteen laitos    
Ilmatieteen laitos    
Insta ILS    
Kaupan liitto    
Keskuskauppakamari    
Keskuskauppakamari    
Keskuskauppakamari    
Keskusrikospoliisi KRP    
KKV    
Kuluttajaliitto    
Kuntaliitto    
Lentola logistics    
MML paikkatietokeskus    
MTV Oy    
Nokia    
Näkövammaisten liitto    
OM    
Palvelualojen työnantajat PALTA ry    
Palvelualojen työnantajat PALTA ry    
PLM    
Poliisihallitus    
Päivittäistavarakauppa ry    
Pääesikunta    
Pöyry    
Ramboll Oy    
Robots Expert    
RPAS Finland    
Rumble Tools Oy    
Sanoma Oyj    
Securitas    
Seutuverkot Oy    
Sharper Shape    
Sitowise    
Skydata oy    
STM    
Suojelupoliisi    
Suomen antenni- ja teleurakoitsijaliitto ry    
Suomen Ilmailuliitto    
Suomen Ilmailuliitto    
Suomen Ilmailuliitto    
Suupohjan Seutuverkot Oy    
Teknologiateollisuus    
Teknologiateollisuus    
Telia Oy    
Third Space Auto    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Traficom    
Ukkoverkot    
Valvira    
Vammaisfoorumi    
Vertical Hobby    
Videodrone    
Wing LLC    
Vitomittaus Oy    
VM    
VNK    
VTT    
Yle    
Ålcom