Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VM127:00/2018 VM/1638/03.01.00/2018

Vastausaika on päättynyt: 12.10.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto

Valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetussa laissa (1226/2013) on keskeiset säännökset valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksesta, joka toimii valtion perustietotekniikka- ja tietojärjestelmäpalveluja tuottavana palvelukeskuksena. Valtion yhteisten toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä on vastannut vuodesta 2014 alkaen valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori.

Tausta

Valtorin ohjausmallista on tehty valtiovarainministeriössä selvitys, jossa arvioitiin ohjausmallin toimivuutta. Palvelukeskuksen ohjaus tapahtuu tällä hetkellä sekä palvelukeskuksen hallituksen että valtiovarainministeriön toimesta. Tällainen kahdensuuntainen ohjaus on omiaan aiheuttamaan epäselvyyttä palvelukeskuksen tulosohjaukseen. Palvelukeskuksen hallituksen roolin tarpeellisuus on mahdollista kyseenalaistaa tarpeettomana väliportaana palvelukeskuksen ja valtiovarainministeriön tulosohjauksen välillä. Nykyistä palvelukeskuksen ohjausmallia ei selvityksen perusteella koeta riittävän selkeäksi.

 

Tällä hetkellä kaikki palvelukeskuksen työntekijät toimitusjohtajaa lukuun ottamatta ovat työsopimussuhteessa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vähintään hankintojen esittelijä on aina työsopimussuhteinen henkilö. Lisäksi Valtori toimii julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun lain (10/2015) 8 §:n perusteella turvallisuusverkon tieto- ja viestintäteknisten palvelujen tuottajana. Näin ollen Valtorissa työskentelee sellaisia henkilöitä, joiden työtehtäviin sisältyy julkisen vallan käyttöä, jolloin heidän asettamisensa virkasuhteeseen olisi perusteltua.
Tavoitteet

Luonnos hallituksen esitykseksi sisältää ehdotukset valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi säännös, jossa säädetään Valtorin hallituksesta. Tämä selkiyttäisi Valtorin organisaatiota ja tulosohjausta.

 

Esityksessä muutettaisiin lisäksi säännöstä Valtorin toimitusjohtajasta. Esityksessä ehdotetaan poistettavaksi virke siitä, että toimitusjohtajan nimittää hallitus. Tällöin toimitusjohtajan nimittäisi perustuslain nojalla valtioneuvosto. Lisäksi toimitusjohtajan vastuita ehdotetaan muutettavaksi vastaamaan tavanomaisen päällikköjohtoisen viraston vastuita.

 

Esityksessä ehdotetaan myös muutettavan säännöstä Valtorin henkilöstöstä. Valtorissa voisi muutoksen jälkeen olla sekä työsopimussuhteista että virkasuhteista henkilöstöä. Valtorin toimitusjohtaja voisi perustaa virkoja sellaisten tehtävien hoitamiseksi, joihin sisältyy julkisen vallan käyttöä.

Liitteet:
Aikataulu

Lausunto pyydetään toimittamaan valtiovarainministeriölle viimeistään maanantaina 12.10.2018.

Vastausohjeet vastaanottajille
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain muuttamista. Myös muut kuin alla Jakelu –kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.
 
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi valtiovarainministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti:
 
Yleiset kommentit
  • Yleiset kommentit luonnoksesta
 Palvelukeskuksen hallituksen poistaminen
  • Kommentit 7 §:n kumoamisesta
Palvelukeskuksen toimitusjohtaja
  • Kommentit 8 §:n muuttamisesta
Palvelukeskuksen henkilöstö
  • Kommentit 9 §:n muuttamisesta
Esityksen vaikutukset
  • Kommentit esityksen vaikutuksista
Muut kommentit
  • Muut kommentit
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.
 
Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat

Lisätietoja antaa neuvotteleva virkamies Pauli Kartano, 029 553 0486, pauli.kartano(at)vm.fi

Jakelu:
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus    
Eduskunnan kanslia    
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira    
ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus)    
Energiavirasto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Geologian tutkimuskeskus    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin hovioikeus    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Hätäkeskuslaitos    
Ilmatieteen laitos    
Innovaatiorahoituskeskus Tekes    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen hovioikeus    
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI    
Kansallisarkisto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Konkurssiasiamiehen toimisto    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus    
Kotimaisten kielten keskus    
Kuluttajariitalautakunta    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapsiasiavaltuutettu    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikennevirasto    
Liikenteen turvallisuusvirasto    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Luonnonvarakeskus    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Maakuntien liitot    
Maanmittauslaitos    
Maaseutuvirasto    
Markkinaoikeus    
Museovirasto    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Onnettomuustutkintakeskus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Palkansaajajärjestö Pardia    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Pelastusopisto    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Poliisihallitus    
Puolustushallinnon rakennuslaitos    
Puolustusministeriö    
Pääesikunta    
Rajavartiolaitoksen esikunta    
Rikosseuraamuslaitos    
Rovaniemen hovioikeus    
Satakunnan ELY-keskus    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta    
Statens ämbetsverk på Åland    
Suojelupoliisi    
Suomen Akatemia    
Suomen ympäristökeskus    
Suomenlinnan hoitokunta    
Säteilyturvakeskus    
Taiteen edistämiskeskus    
Tasa-arvovaltuutettu    
Tasavallan presidentin kanslia    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
TE-toimistot    
TE-toimistot    
TE-toimistot    
TE-toimistot    
TE-toimistot    
TE-toimistot    
TE-toimistot    
TE-toimistot    
TE-toimistot    
TE-toimistot    
TE-toimistot    
TE-toimistot    
TE-toimistot    
TE-toimistot    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tilastokeskus    
Tulli    
Turun hallinto-oikeus    
Turun hovioikeus    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työtuomioistuin    
Ulkoasiainministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Vaasan hallinto-oikeus    
Vaasan hovioikeus    
Vakuutusoikeus    
Valtakunnansyyttäjänvirasto    
Valtakunnanvoudinvirasto    
Valtiokonttori    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus    
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus    
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Varastokirjasto    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Verohallinto    
Viestintävirasto    
Väestörekisterikeskus    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Ylioppilastutkintolautakunta    
Ympäristöministeriö    
Ålands landskapsregering    
Asiasanat

ICT

Valtori

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus