Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta annetun muuttamisesta

Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta annetun muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/19529/2022

Vastausaika on päättynyt: 19.8.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta annetun muuttamisesta.
Tausta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta annettua lakia. Valtion taloudelliseen tutkimuskeskuksen 4 §:ssä säädettyjä tiedonsaantioikeuksia täsmennettäisiin ja tarkennettaisiin niin, että pykälä vastaisi viranomaisen tiedonsaantioikeudelle asetettuja täsmällisyyttä ja tarkkarajaisuutta koskevia nykyisiä vaatimuksia. Lakiin lisättäisiin myös uusi 4 a §, jossa säädettäisiin tietojen säilytysajasta. Muutosten tarkoituksena on tehostaa tietojen keräämistä ja välttää päällekkäisiä tiedonkeruita, jotka kuormittavat sekä tiedon tuottajia että niiden kerääjiä sekä mahdollistaa ajantasaisiin rekisteriaineistoihin pohjautuvan tiedon tuottaminen valtionhallinnon tueksi.
Liitteet:

HE luonnos VATT lausunnolle.docx - Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta annetun muuttamisesta

Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan lausuntopalvelu.fi:n kautta viimeistään 19.8.2022.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään toimittamaan ensisijaisesti lausuntopalvelu.fi:n kautta tähän lausuntopyyntöön vastaamalla. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai
postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet löytyvät lausuntopalvelu.fi sivuilta kohdasta Ohjeet > Käyttöohjeet. Tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi. Jos et halua rekisteröityä palveluun, se ei ole este lausunnon antamiselle, vaan lausunnon voi antaa myös sähköpostitse lähettämällä lausunto valtiovarainministeriön kirjaamoon (kirjaamo.vm@gov.fi). Sähköpostitse lähetetyissä lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa VN/19529/2022. VAHVA-ministeriöt vievät vastauksensa VAHVAan asialle VN/19529/2022.
 
Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. Huomioittehan, että annetut
lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiassa antaa hallitussihteeri Saara Rahko (p. +358 295 530 046) (sähköposti etunimi.sukunimi@gov.fi).
Jakelu:
Digi- ja väestötietovirasto    
Eläketurvakeskus    
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote    
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky, Essote    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, HUS    
Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Sosteri    
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä    
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Kela    
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä, Soite    
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri    
Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, Kymsote    
Lapin sairaanhoitopiiri    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Siun sote    
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri    
Puolustusministeriö    
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä    
Satakunnan sairaanhoitopiiri    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL    
Tilastokeskus    
Tulli    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry    
Ulkoministeriö    
Vaasan sairaanhoitopiiri    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT    
Valtioneuvoston kanslia    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri    
Verohallinto    
Ympäristöministeriö