Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta sairausvakuutuslain 5 luvun 8 §:n muuttamisesta

Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta sairausvakuutuslain 5 luvun 8 §:n muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/23633/2023

Vastausaika on päättynyt: 14.9.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi sairausvakuutuslain 5 luvun 8 §:n muuttamiseksi. 

Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi lääkekorvausjärjestelmän lääkekustannusten vuosiomavastuun tasoon pysyvä tasomuutos vuoden 2024 alusta. Esityksen tavoitteena on välttää vuosiomavastuun määrän merkittävä nousu vuosiomavastuun vuoden 2023 määräaikaisen tason jäädytyksen jälkeen ja parantaa näin paljon lääkkeitä käyttävien asemaa. Lisäksi vuosiomavastuun määrän tarkistamista koskevaa säännöstä ehdotetaan selkeyttäväksi.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2024.
Tausta
Sairausvakuutuslain lääkekorvausjärjestelmän vuosiomavastuu on jäädytetty vuonna 2023 määräaikaisesti vuoden 2022 tasolle. Määräaikaisen muutoksen voimassaolo päättyy vuoden 2023 lopussa. Hallituksen esitystä on ryhdytty valmistelemaan vuoden 2024 vuosiomavastuun selvittämiseksi. Pysyvästi voimassa olevan vuosiomavastuun tarkistamista koskevan lainsäädännön mukaan vuosiomavastuun määrään olisi tehtävä vuodelle 2024 kahden vuoden indeksikorotukset määräaikaisen jäädytyksen jälkeen.

Hallituksen esitys liittyy myös pääministeri Petteri Orpon hallituksen hallitusohjelman kirjaukseen, jonka mukaan toteutetaan kaikkien KEL/KHI indeksikorotusten jäädyttäminen (pl. toimeentulotuki, eläkkeet, rintamalisät, vammaisetuudet, lääkkeiden kattokorvaus) vaalikaudeksi.
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on välttää vuosiomavastuun määrän nouseminen vuodelle 2024 kahdella indeksitarkistuksella vuosiomavastuun vuoden 2023 määräaikaisen tason jäädytyksen jälkeen ja parantaa näin paljon lääkkeitä käyttävien asemaa.
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan torstaihin 14.9.2023 klo 16 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan tässä palvelussa (lausuntopalvelu.fi) sekä hankkeen internet-sivuilla valtioneuvoston Hankeikkunassa. 
 
Annetut lausunnot otetaan huomioon hallituksen esityksen jatkovalmistelussa.  

Lausunnot pyydetään jättämään mieluiten lausuntopalvelu.fi-palvelun kautta.

Lausunnon voi myös jättää sosiaali- ja terveysministeriön kirjaamoon (kirjaamo.stm@gov.fi). Saatteessa pyydetään mainitsemaan asianumero VN/23633/2023 ja hanketunniste STM060:00/2023.

Postitse lausunnon voi toimittaa osoitteeseen: Sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO

VAHVA-asianhallintajärjestelmää käyttäviä ministeriöitä pyydetään kuitenkin viemään lausuntonsa suoraan kyseiselle asialle VAHVA:ssa.
 
HUOM! Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse, jos vastaaja vastaa lausuntopalvelun kautta.
 
Valmistelijat
Lisätietoa lausuntopyynnöstä antavat: 
johtaja Essi Rentola, puh. 0295 163 155, etunimi.sukunimi@gov.fi (25.8.2023 alkaen)
neuvotteleva virkamies Kirsi Päivänsalo, puh. 0295 163 195, etunimi.sukunimi@gov.fi (4.-14.9.2023)
Jakelu:
Akava ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry    
Etelä-Savon sairaanhoitopiiri, sairaala-apteekit    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri    
Kansaneläkelaitos    
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT    
Lääke- ja terveyshuolto ry    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea    
Lääketeollisuus ry    
Lääkäripalveluyritykset ry    
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri    
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä, sairaala-apteekki    
Rinnakkaislääketeollisuus ry    
SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry    
STTK ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Apteekkariliitto ry    
Suomen Farmasialiitto ry    
Suomen Hammaslääkäriliitto — Finlands Tandläkarförbund ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen lääkerinnakkaistuojat ry    
Suomen Lääkäriliitto — Finlands Läkarförbund ry    
Suomen Potilasliitto ry    
Suomen proviisoriyhdistys ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Valtiovarainministeriö    
Yliopiston Apteekki    
Asiasanat

lääkekorvaukset

lääkekustannusten vuosiomavastuu (ns. lääkekatto)