Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi hoitotakuusta

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi hoitotakuusta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/21301/2023

Vastausaika on päättynyt: 15.9.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee hallituksen esitystä, jossa ehdotetaan, että seitsemän vuorokauden hoitoon pääsyn enimmäisajasta (voimaan 1.11.2024) kiireettömässä perusterveydenhuollon sairaanhoidossa luovutaan, ja hoitoon pääsyn enimmäisajaksi toistaiseksi voimassa olevassa lainsäädännössä säädetään 14 vuorokautta 1.9.2023 voimaan tulevaa väliaikaista lainsäädäntöä vastaavasti. Esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2023 budjettilakina.

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää jakelussa mainituilta tahoilta lausunnot liitteenä olevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Myös muut kuin jakelussa mainitut tahot voivat antaa asiassa lausuntonsa.
Tausta
Hoitoon pääsyä koskeva sääntely muuttuu 1.9.2023 lähtien siten, että lääketieteellisesti tarpeelliseksi todetun perusterveydenhuollon kiireettömän sairaanhoidon ensimmäinen hoitotapahtuma on järjestettävä arviointia seuraavien 14 vuorokauden aikana, jos potilaan hoitoon hakeutumisen syynä on sairastuminen, vamma, pitkäaikaissairauden vaikeutuminen, uusien oireiden esilletulo tai toimintakyvyn aleneminen, ja hoito kuuluu yleislääketieteen alaan (ns. hoitotakuu).  Ennen lakimuutosta hoitotakuu on kolme kuukautta. 1.11.2024 lähtien perusterveydenhuollon kiireettömän sairaanhoidon hoitoon pääsyn enimmäisaika tiukentuu seitsemään vuorokauteen.

Sääntely koskee hyvinvointialueiden järjestämisvastuulla oleva perusterveydenhuoltoa, Kansaneläkelaitoksen järjestämisvastuulla olevaa ja Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön pääosin tuottamaa korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuoltoa, sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisen Vankiterveydenhuollon yksikön järjestämää perusterveydenhuoltotasoista vankiterveydenhuoltoa.

Suun terveydenhuollossa hoitotakuu tiukkenee 1.9.2023 lähtien kuudesta kuukaudesta neljään kuukauteen ja 1.11.2024 lähtien kolmeen kuukauteen.

Pääministeri Orpon hallituksen ohjelman mukaan henkilöstöpulan johdosta pidetään voimassa 1.9.2023 voimaan tuleva 14 vuorokauden hoitotakuu. Suun terveydenhuollon hoitotakuuseen ei tehdä muutoksia (1.9.2023 alkaen hoitotakuu on 4 kk ja 1.11.2024 alkaen 3 kk). Hallitusohjelmassa linjataan myös julkisen talouden tasapainottamisesta.
 
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on turvata julkisessa terveydenhuollossa kiireettömään hoitoon pääsy kohtuullisessa ajassa kuitenkin siten, että sääntely tukee paremmin hyvinvointialueiden, YTHS:n ja Vankiterveydenhuollon yksikön mahdollisuuksia antaa palvelut laissa säädetyssä enimmäisajassa henkilöstövaje ja muut palvelujärjestelmän kantokykyyn ja toimivuuteen liittyvät seikat huomioon ottaen.

Esityksen taustalla on lisäksi tarve tasapainottaa julkista taloutta, ja esitys on yksi toimenpide tämän tavoitteen saavuttamisessa.

 
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan 15.9.2023 klo 16.00 mennessä.

Annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelussa sekä hankkeen sivuilla
(https://stm.fi/hanke?tunnus=STM053:00/2023).

 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään jättämään Lausuntopalveluun. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi-sivustolle. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi -sivustolta Ohjeet > Käyttöohjeet. Voit pyytää tukea palvelun käyttöön osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Lausuntoa varten esitetään eräitä. kohdennettuja kysymyksiä Lisäksi vastaajalla on mahdollisuus antaa vapaamuotoinen lausunto. Kyselyyn voi vastata suomeksi tai ruotsiksi. Vaihtoehtoisesti vastaaja voi jättää avoimen lausunnon. Annetut lausunnot otetaan huomioon hallituksen esityksen viimeistelemisessä.

Kirjallisen lausunnon voi myös lähettää sähköisesti osoitteeseen kirjaamo.stm@gov.fi
Saatteessa pyydetään mainitsemaan asianumero VN/21301/2023.
Postitse lausunnon voi toimittaa osoitteeseen:
Sosiaali- ja terveysministeriö
PL 33
00023 VALTIONEUVOSTO
Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse, jos vastaaja vastaa lausuntopalvelun kautta.
 
Valmistelijat
Lisätietoja lausuntopyynnöstä antavat:
Lääkintöneuvos Tapani Hämäläinen, STM, p. 0295 163065, etunimi.sukunimi@gov.fi
Hallitusneuvos Merituuli Mähkä STM, p. 0295 163575, etunimi.sukunimi@gov.fi
 
Jakelu:
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry    
DigiFinland Oy    
Duodecim    
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Eläkeläisliittojen etujärjestö Eetu ry    
Etelä-Karjalan hyvinvointialue    
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Etelä-Savon hyvinvointialue    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Helsinki    
HUS    
Hyvinvointiala HALI ry    
Hyvinvointiala HALI ry    
Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL    
Kainuun hyvinvointialue    
Kansaneläkelaitos    
Kanta-Hämeen hyvinvointialue    
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Keski-Suomen hyvinvointialue    
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue    
Kuluttajaliitto    
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT    
Kymenlaakson hyvinvointialue    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin hyvinvointialue    
Lapsiasiavaltuutettu    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue    
Lääkäripalveluyritykset LPY    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Pirkanmaan hyvinvointialue    
Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue    
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Savon hyvinvointialue    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Päijät-Hämeen hyvinvointialue    
Rikosseuraamuslaitos    
Romaniasiain neuvottelukunta RONK    
Saamelaiskäräjät    
Satakunnan hyvinvointialue    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira    
Sosiaalijohto ry – Talentia    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
Suomen Hammaslääkäriliitto    
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer    
Suomen Lääkäriliitto    
Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry    
Suomen Sairaanhoitajat ry    
Suomen Terveydenhoitajaliitto ry    
Suomen yleislääketieteen yhdistys    
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI    
Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL)    
Tehy ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työterveyslaitos    
Valtakunnallinen kansanterveystyön johtajaverkosto    
Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE    
Vankiterveydenhuollon yksikkö    
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue    
Varsinais-Suomen hyvinvointialue    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö