Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietintö

Hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietintö

Vastausaika on päättynyt: 6.7.2015

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnössä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (hankintalaki), joka korvaisi vuoden 2007 hankintalain, hankinta-asetuksen sekä vuoden 2011 lain sähköisestä huutokaupasta ja dynaamisesta hankintajärjestelmästä. Laissa säädettäisiin edelleen julkisten viranomaisten ja muiden lain soveltamisalaan kuuluvien yksiköiden hankintojen kilpailuttamismenettelyistä ja niihin liittyvistä oikeusturvakeinoista. Samassa yhteydessä ehdotetaan säädettäväksi vastaavat kilpailuttamismenettelyt kattava laki vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (erityisalojen hankintalaki), joka korvaisi vuoden 2007 erityisalojen hankintalain.
 
Mietinnön valmisteluryhmään ovat kuuluneet puheenjohtaja työ- ja elinkeinoministeriöstä ja jäseninä edustajat valtiovarainministeriöstä, sosiaali- ja terveysministeriöstä, Elinkeinoelämän keskusliitto EK:sta, Suomen Yrittäjät ry:stä, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK:sta, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry:stä, Suomen Kuntaliitto ry:stä, SOSTE Suomen Sosiaali ja terveys ry:stä ja Hansel Oy:stä.
 
Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2015. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan viimeistään 18.4.2016, jolloin direktiivien voimaansaattamisaika päättyy.
Tausta
Euroopan komissio antoi joulukuussa 2011 kolme julkisia hankintoja ja käyttöoikeussopimuksia koskevaa direktiiviehdotusta, jotka hyväksyttiin 18 päivänä huhtikuuta 2014 (2014/23/EU, 2014/24/EU ja 2014/25/EU). Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 11 päivänä marraskuuta 2013 julkisia hankintoja ja käyttöoikeussopimuksia koskevan lainsäädännön kokonaisuudistusta varten ohjausryhmän sekä valmistelusta vastaavan työryhmän, joiden toimikausi päättyi 30.5.2015. Valmisteluryhmä luovutti 13.5.2015 työministerille työnsä tuloksena syntyneen mietinnön.
Tavoitteet
Lausuntopyynnön tavoitteena on saada tietoon laajasti näkemyksiä työryhmän mietinnön sisällöstä, erityisesti asetettujen kysymysten osalta, hallituksen esityksen laatimisen pohjaksi.
Linkit

https://www.tem.fi/ajankohtaista/vireilla/lausuntopyynnot/lausuntopyynto_hankintalain_kokonaisuudistuksen_valmisteluryhman_mietinto - Linkki työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuille lausuntopyyntöön ja mietintöön.

Aikataulu
Lausunto tulee toimittaa tämän palvelun kautta tai edellä vastausohjeissa kuvatulla tavalla työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon viimeistään maanantaina 6.7.2015.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan ensisijaisesti tämän palvelun kautta viimeistään maanantaina 6.7.2015. Halutessanne voitte vaihtoehtoisesti toimittaa lausunnon sähköpostitse työ- ja elinkeinoministeriöön osoitteiseen kirjaamo(at)tem.fi word-, pdf-, rtf- tai openoffice (odt)-tiedostona. Lausuntoa ei tarvitse lähettää postitse.  Lausunnon voi antaa kuka tahansa.
 
Lausuntopyynnön asianumero on TEM/2221/00.04.01/2013. 
 
Lausuntopyyntö ja luonnos hallituksen esitykseksi löytyvät pdf-tiedostoina kohdasta "Asiasanat, linkit, liitteet". Lausuntopyyntö löytyy lisäksi työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilta.
Valmistelijat
Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, työ- ja elinkeinoministeriö. Puh. 029 504 7018, markus.ukkola(at)tem.fi
Ylitarkastaja Tarja Sinivuori-Boldt, työ- ja elinkeinoministeriö. Puh. 029 504 7014, tarja.sinivuori-boldt(at)tem.fi
Jakelu:
Aalto-yliopisto    
Akava    
Akavan erityisalat    
A-klinikkasäätiö    
AKT    
Asianajajaliitto    
Askolan kunta    
Autismisäätiö    
EETU ry    
EK    
Eläkeläiset ry    
Ensi- ja turvakotien liitto    
Epilepsialiitto    
ESKOT ry    
Espoon ammattioppilaitos Omnia    
Espoon kaupungin hankintakeskus    
Espoon kaupunki    
Finavia    
Finnwatch    
Fortum    
Haltik    
Harmaan talouden selvitysyksikkö/ Janne Marttinen    
Harvinaiset -verkosto    
HAUS    
Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö    
Helsingin Energia Oy    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä HUS    
Helsingin kaupungin hankintakeskus    
Helsingin kaupunki    
Helsingin seudun liikenne- kuntayhtymä HSL    
Helsingin seudun ympäristöpalvelut - kuntayhtymä HSY    
Helsingin yliopisto    
JHL    
Joensuun kaupunki    
Jyty    
Jyväskylän Energia Oy    
Jyväskylän kaupunki    
Jätelaitosyhdistys JLY    
Kainuun sosiaali-ja terveydenhuollon kuntayhtymä (perusterveydenhuolto, shp ja ehp)    
Kalajoen kaupungin viemärilaitos    
Kehitysvammaisten palvelusäätiö    
Kehitysvammaisten tukiliitto ry    
KELA    
Keravan kaupunki    
KHO    
Kiinteistötyönantajat ry    
KKK    
KKV    
KL-Kuntahankinnat Oy    
Kuurojen palvelusäätiö    
Lappeenrannan Energia Oy    
Lastensuojelun keskusliitto    
Liikennevirasto    
Linja-autoliito    
LVM    
Maaseudun terveys- ja lomahuolto ry    
MAO    
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry    
Metropolia ammattikorkeakoulu Oy    
Mielenterveyden keskusliitto    
MMM    
Motiva    
MP-net    
MTK    
Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA    
Nuorten Ystävät ry    
NV-verkosto    
Näkövammaisten keskusliitto ry    
OKM    
Oulun Energia Oy    
Oulun kaupunki    
Palkeet    
Palta ry    
PALTA ry    
PAM    
Parkanon kaupunki    
PLM    
Pohjois-Karjalan sairaanhoito-ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä PKSSKY (shp ja ehp)    
Poliisihallitus    
Posti    
PRO    
Puolustushallinnon rakennuslaitos    
Puolustusvoimat    
Puuteollisuus ry    
Pääesikunta    
Raaseporin kaupunki    
Rajavartiolaitos    
Rakennusliitto    
Rakennusteollisuus RT ry    
Reilu palvelu ry    
Riihimäen kaupunki    
RISE    
Rovaniemen kaupunki    
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä    
SAK    
Samfundet Folkhälsan    
SamiSoster ry    
SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder    
Seinäjoen kaupunki    
Senaatti-kiinteistöt    
Seutuhankinta Oy Kotka    
Sininauhaliitto    
SLL    
SM    
Sosiaalialan Työnantajat ry    
STM    
STTK    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen lääkäriliitto    
Suomen Mielenterveysseura    
Suomen puheterapeuttiliitto    
Suomen Yrittäjät    
Super    
Syke    
Tampereen kaupunki    
Tampereen seudun ammattiopisto Tredu    
Tehy    
Tekniikan akateemiset TEK    
Terveyspalvelualan Liitto ry    
Trafi    
Turun vesi- liikelaitos    
Tyrnävän kunta    
työ- ja elinkeinoministeriö    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työsyke Oy    
UM    
Vaalan kunta    
Vaalijalan kuntayhtymä (erityishuolto)    
Valtiokonttori    
Valtori    
Vammaisfoorumi    
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry    
Vanhustyön keskusliitto    
Vantaan kaupungin hankintakeskus    
Vantaan kaupunki    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä VSSHP (shp)    
Verohallinto    
Vesilaitosyhdistys VVY    
VM    
VNHY    
VNK    
WWF    
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö    
Ylä-Savon sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (yhteistoiminta-alue)    
YM    
Asiasanat

julkiset hankinnat

erityisalojen hankintalaki

hankintalaki

käyttöoikeussopimukset

hankintadirektiivi