Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen toiminnasta perittävistä maksuista annettujen valtioneuvoston asetusten muuttamisesta

Lausuntopyyntö ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen toiminnasta perittävistä maksuista annettujen valtioneuvoston asetusten muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/31464/2023

Vastausaika päättyy: 1.3.2024

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoanne asetusluonnoksista, joissa ehdotetaan yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen avoimen korkeakouluopetuksen enimmäismaksun nostamista 45 euroon opintopisteeltä. Lisäksi vaikutusarvioiden tarkentamista varten pyydämme korkeakouluja vastaamaan korkeakouluja koskeviin tarkentaviin kysymyksiin.
 
Tausta
Ehdotettu muutos toteuttaa pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelman (Vahva ja välittävä Suomi) linjausta, jonka mukaan avoimen korkeakouluopetuksen roolia väylänä osaamisen kehittämisessä vahvistetaan. Jotta monipuolinen osaamisen kehittäminen eri aloilla avoimen korkeakouluopetuksen kautta on mahdollista, lisätään koulutuksen järjestäjän mahdollisuuksia periä nykyistä korkeampia maksuja, jotka vastaavat paremmin koulutuksen järjestämisestä aiheutuvia kustannuksia.
 
Tavoitteet
Maksuasetusmuutoksilla ehdotetaan yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen avoimen korkeakouluopetuksen enimmäismaksujen nostamista 45 euroon opintopisteeltä. Jatkossakin korkeakoulu voi päättää myös tätä matalammasta hinnoittelusta tai täysin maksuttomasta tarjonnasta.

Lisäksi yliopistojen osalta asetukseen ehdotetaan myös lisättäväksi opiskeluoikeuteen myönnettävän lisäajan hakemista koskeva 50 euron suuruinen maksu ammattikorkeakouluissa jo perittävää maksua vastaavasti. Lisäksi lukuvuosi-ilmoittautumisen laiminlyönnin jälkeistä ns. uudelleenkirjautumismaksua ehdotetaan korotettavaksi 35 eurosta 50 euroon. Yliopistoja koskevasta asetuksesta ehdotetaan lisäksi poistettavaksi eräät jo vanhentuneeseen lainsäädäntöön liittyneet maksut.
 
Liitteet:

Ammattikorkeakoulujen maksuasetus muistio.docx - Ammattikorkeakoulujen maksuasetusmuutosta taustoittava muistio

Yliopistojen maksuasetus muistio.docx - Yliopistojen maksuasetusmuutoksia taustoittava muistio

VNA ammattikorkeakoulujen toiminnasta perittävistä maksuista annetun VNAn 1 §n muuttamisesta.docx - Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakoulujen toiminnasta perittävistä maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta

VNA yliopistojen toiminnassa perittävistä maksuista annetun VNAn muuttamisesta.docx - Valtioneuvoston asetus yliopistojen toiminnassa perittävistä maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Statsrådets förordning YRKESHÖGSKOLORNA.docx - Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om avgifter som tas ut i yrkeshögskolornas verksamhet

Statsrådets förordning UNIVERSITETEN.docx - Statsrådets förordning om ändring av i statsrådets förordning om avgifter som tas ut i universitetens verksamhet

Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan opetus- ja kulttuuriministeriölle Lausuntopalvelu.fi:n kautta viimeistään 1.3.2024.
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoanne valtioneuvoston asetusten luonnoksista. Korkeakouluja pyydetään lisäksi arvioimaan esityksen vaikutuksia omaan toimintaansa. Myös muut kuin alla jakelukohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla Lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. 


Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät Lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Siinä tapauksessa, että Lausuntopalvelu.fi:tä ei ole mahdollista käyttää, lausunnon voi toimittaa opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon sähköpostitse (kirjaamo.okm@gov.fi) tai postitse PL 29, 00023 Valtioneuvosto. Saatteessa pyydetään mainitsemaan asianumero VN/31464/2024.

Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan Lausuntopalvelu.fi:ssä ja valtioneuvoston Hankeikkunassa.

VAHVA-asiakirjahallintajärjestelmän käyttäjien tulee viedä lausunto VAHVA:ssa asiaan VN/31464/2023.
Valmistelijat
Lisätietoja antavat:

Opetusneuvos Ulla Mäkeläinen, puh. +358 295 330 223 (etunimi.sukunimi@gov.fi)

Opetusneuvos Petri Haltia, puh. +358 295 330​ ​​​​​096 (etunimi.sukunimi@gov.fi)
 
Jakelu:
Aalto-yliopisto    
Akava ry    
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry    
Ammattiliitto Pro    
Centria-ammattikorkeakoulu    
Diakonia-ammattikorkeakoulu    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu    
Helsingin yliopisto    
Humanistinen ammattikorkeakoulu    
Hämeen ammattikorkeakoulu    
Insinööriliitto IL ry    
Itä-Suomen yliopisto    
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Jyväskylän ammattikorkeakoulu    
Jyväskylän yliopisto    
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu    
Kajaanin ammattikorkeakoulu    
Kansalaisopistojen liitto    
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi)    
Karelia-ammattikorkeakoulu    
Keskuskauppakamari    
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT    
Kuntaliitto    
Lab-ammattikorkeakoulu    
Lapin ammattikorkeakoulu    
Lapin yliopisto    
Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT    
Laurea-ammattikorkeakoulu    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Metropolia Ammattikorkeakoulu    
Metsäteollisuus ry    
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ    
Opetushallitus    
Oulun ammattikorkeakoulu    
Oulun yliopisto    
Professoriliitto    
Satakunnan ammattikorkeakoulu    
Savonia-ammattikorkeakoulu    
Seinäjoen ammattikorkeakoulu    
Sivistystyönantajat ry    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomalainen Tiedeakatemia    
Suomen Akatemia    
Suomen ammattiin opiskelevien liitto SAKKI ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen kesäyliopistot ry.    
Suomen lukiolaisten liitto    
Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry    
Suomen Tiedeakatemiat    
Suomen Tiedeseura    
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry    
Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry    
Svenska handelshögskolan    
Svenska Tekniska Vetenskapsakademien i Finland STV    
Taideyliopisto    
Tampereen ammattikorkeakoulu    
Tampereen yliopisto    
Tekniikan Akateemiset TEK    
Teknillisten Tieteiden Akatemia TTA    
Tieteentekijöiden liitto    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Turun ammattikorkeakoulu    
Turun yliopisto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Vaasan ammattikorkeakoulu    
Vaasan yliopisto    
Valtiovarainministeriö    
Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL ry    
Yliopistojen opetusalan liitto YLL ry    
Yrkeshögskolan Arcada    
Yrkeshögskolan Novia    
Åbo Akademi    
Asiasanat

Yliopistot, ammattikorkeakoulut, maksuasetus, avoin korkeakoulutus, avoin yliopisto, avoin ammattikorkeakoulu, maksut