Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/23497/2023

Vastausaika on päättynyt: 6.10.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi opintotukilain muuttamisesta. 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia päätoimisen opiskelun edellytysten turvaamiseksi. Opintorahan huoltajakorotukseen ehdotetaan tehtäväksi tasokorotus, jolla parannettaisiin lasta huoltavien opiskelijoiden taloudellisia edellytyksiä päätoimiseen opiskeluun. Lisäksi opintolainan valtiontakauksen määrää ehdotetaan nostettavaksi 650 eurosta 850 euroon kuukaudessa Suomessa opiskelevalla ja 800 eurosta 1 000 euroon kuukaudessa ulkomailla opiskelevalla opiskelijalla. Muussa kuin korkeakoulussa opiskelevien alle 18-vuotiaiden valtiontakauksen määrää ehdotetaan nostettavaksi 300 eurosta 400 euroon. Esityksessä ehdotetaan  myös, että muiden kuin korkeakouluopiskelijoiden opintolainojen  nostokertojen määrää lukukauden aikana lisättäisiin opintolainan riittävyyden parantamiseksi ja opintolainan tarkoituksenmukaisen käytön edistämiseksi.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan pääosin voimaan 1.8.2024. Opintorahan huoltajakorotuksen korottamista koskevat säännökset tulisivat kuitenkin voimaan jo 1.1.2024.
Tausta
Opintotuesta säädetään opintotukilaissa (65/1994). Opintotuen tavoitteena on opintojen aikaisen toimeentulon turvaaminen taloudellisen tuen tarpeessa oleville päätoimisille opiskelijoille. Opintojen aikana maksettava opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta. Opintorahaa saavalla alle 18-vuotiaan lapsen huoltajalla on oikeus opintorahan huoltajakorotukseen. Nykytasoinen opintoraha ja opintolainan valtiontakaus yhdessä yleisen asumistuen kanssa turvaavat opiskelijan minimikulutuksen. Opintolainan valtiontakauksen kuukausikohtaisia määriä on korotettu viimeksi vuonna 2017, jonka jälkeen elinkustannukset ovat nousseet merkittävästi. Opintolainan ostovoiman heikkeneminen sekä hallitusohjelman mukaiset opintorahan indeksitarkistusten jäädytys, asumistuen uudistus ja opintorahan huoltajakorotuksen kehittäminen heijastuvat opiskelijoiden toimeentuloedellytyksiin ja edellyttävät samalla opintotukilain mukaisen opintotuen myöntämisehtojen muuttamista siten, että opiskelijan perustoimeentulo ja päätoimisen opiskelun edellytykset turvataan.
 
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on opiskelijoiden toimeentuloedellytysten ja päätoimisen opiskelun tukemisen turvaaminen opintolainan valtiontakausta korottamalla. Lisäksi opintorahan huoltajakorotuksen korottamisen tavoitteena on vahvistaa lasta huoltavien opiskelijoiden taloudellisia edellytyksiä päätoimiseen opiskeluun. Opintotuen tavoitteena on mahdollistaa täysipäiväinen opiskelu, joten opintotuen tasossa on tarkoitus ottaa huomioon opintotuen ostovoiman heikkeneminen, opintorahaan kohdistuva indeksitarkistusten määräaikainen jäädytys sekä asumistuen uudistuksen vaikutukset opiskelijoiden toimeentuloon. Esityksen tavoitteena on myös ehkäistä toimeentulotuen tarvetta niillä opiskelijoilla, joilla opintotuen nykyinen taso ei riitä turvaamaan opintojen aikaista toimeentuloa.
 
Muiden kuin korkeakouluopiskelijoiden opintolainojen lukukausikohtaisten nostokertojen määrän lisäämisen tavoitteena on turvata nuorimpien opiskelijoiden opintolainan riittävyys paremmin koko lukukauden ajalle. Lisäksi tavoitteena on ehkäistä opintolainan väärinkäytöksiä ja toisen asteen opiskelijoiden tarpeetonta velkaantumista.

 
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan opetus- ja kulttuuriministeriölle viimeistään 6.10.2023.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan ensisijaisesti lausuntopalvelu.fi -palvelun kautta. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Jos ette kuitenkaan voi antaa lausuntoanne lausuntopalvelu.fi -palvelun kautta, lausunto voidaan toimittaa myös sähköpostitse opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo.okm@gov.fi. Lausuntoon pyydetään merkitsemään diaarinumero VN/23497/2023 ja hanketunniste OKM026:00/2023.

VAHVA-asianhallintajärjestelmää käyttäviä ministeriöitä pyydetään viemään lausunto VAHVA:n kautta asialle VN/23497/2023.
Valmistelijat
Lisätietoa lausuntopyynnöstä antavat:
Hallitusneuvos Antti Randell, antti.randell@gov.fi
Neuvotteleva virkamies Virpi Hiltunen, virpi.hiltunen@gov.fi
Jakelu:
Finanssiala ry    
Kansaneläkelaitos    
Oikeusministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry    
Suomen Lukiolaisten Liitto    
Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry    
Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry    
Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtiovarainministeriö