Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi brexit-mukautusvarauksen kansallisesta toimeenpanosta ja siihen liittyviksi laeiksi ja väliaikaiseksi laiksi

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi brexit-mukautusvarauksen kansallisesta toimeenpanosta ja siihen liittyviksi laeiksi ja väliaikaiseksi laiksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/20177/2021

Vastausaika on päättynyt: 25.5.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää jakelussa mainituilta tahoilta lausuntoa oheisesta hallituksen esityksestä. Ehdotukset on valmisteltu virkatyönä TEM:n 11.8.2021 asettamassa valmistelutyöryhmässä.
 
Euroopan unionin brexit-mukautusvarauksen toimeenpanoa ja hankkeiden rahoittamista koskevan lainsäädännön valmistelun tarve johtuu EU-asetuksen edellyttämistä sääntelytarpeista. Lainsäädäntö on tarkoitus saattaa voimaan 1.1.2023. Sitä sovellettaisiin brexit-mukautusvarauksesta rahoitettaviin yrityksen kehittämisavustuksiin Manner-Suomessa.
Tausta
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki unionin brexit-mukautusvarauksen kansallisesta toimeenpanosta. Laissa säädettäisiin varauksen hallinnoinnista, valvonnasta ja tarkastuksista vastaavista viranomaisista sekä tuettavista toimista. Laki on välttämätön Suomelle varatun rahoituksen hyödyntämiseksi. 

Lisäksi esityksessä ehdotetaan väliaikaisesti muutettavaksi lakia valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021−2028 sekä ehdotetaan muutettaviksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain 3 §:n 1 momenttia ja harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:ää. Alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta annetun lain 5 §:ään ja 7 §:ään tehtäisiin vähäinen täydennys.

Esitys liittyy valtion vuoden 2023 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Talousarvioesityksessä vuodelle 2023 yritystoiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen voidaan esittää enintään noin 23,2 miljoonan euron myöntämisvaltuutta brexit-mukautusvarauksen kansalliseen toimeenpanoon momentille 32.30.42. (yritysten kehittämishankkeiden tukeminen, arviomääräraha).  Tällä hallituksen esityksellä saatettaisiin voimaan myöntämispäätösten edellyttämä kansallinen lainsäädäntö. Pääosa Suomelle varatuista rahoista voi jäädä käyttämättä, koska Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan EU-erosta aiheutunut taloudellinen haitta pienille ja keskisuurille yrityksille ei ole merkittävä.
 
Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2023.
Laki väliaikaisista muutoksista lakiin valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021−2028 olisi voimassa 1.1.2027 saakka.
Liitteet:

VN_20177_2021-TEM-1 TEM lausuntopyyntökirje 21.4 2546516_2_1.pdf -

Brexit HE-luonnos_FI.pdf -

Det huvudsakliga innehållet, lagförslag.pdf - Det svenskspråkiga utkastet till proposition kompletteras när översättningen är klar.

Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 25.5.2022 sähköisesti Lausuntopalvelu.fi -sivustolla.  

Ruotsinkielinen lausuntopyyntö julkaistaneen Lausuntopalvelu.fi -sivustolla viikolla 20.
Ruotsinkielisen käännöksen myöhemmän valmistumisen vuoksi ruotsinkielisen lausunnon antamisen määräaika tulee olemaan vastaavasti myöhemmin (23.6.)
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse ministeriön kirjaamoon.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat

Luonnos hallituksen esitykseksi on valmisteltu virkatyönä työ- ja elinkeinoministeriössä.
Lisätietoja valtioneuvoston internetsivuilla Hankkeet-portaalissa: TEM070:00/2021
Lisätietoja antaa:
erityisasiantuntija Eliisa Hujala, puh. 029 50 64949, etunimi.sukunimi@gov.fi
Jakelu:
AKAVA ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA)    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Finnvera Oyj    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen liitto    
Innovaatiorahoituskeskus Business Finland    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen liitto    
Keskuskauppakamari    
Kymenlaakson liitto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry.    
Maaseutupolitiikan neuvosto    
Naisjärjestöt yhteistyössä - NYTKIS ry.    
Oikeuskanslerinvirasto    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Palvelutyönantajat ry    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Päijät-Hämeen liitto    
Ruokavirasto    
Saamelaiskäräjien puheenjohtaja    
Saamelaiskäräjät    
Saaristoasiain neuvottelukunta    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakuntaliitto    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Ammattiliittojen keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Elinkeino- ja kehitysyhtiöt SEKES ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen Yrittäjät ry    
Teknologiateollisuus ry    
Tietosuojavaltuutettu    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovarain controller-toiminto    
Valtiovarain controller-toiminto    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Verohallinto, Harmaan talouden selvitysyksikkö    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

understöd för utvecklande av företag

Företagsfinansiering, tjänster för företagsutveckling