Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos Hallituksen esitykseksi laiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Luonnos Hallituksen esitykseksi laiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/16413/2020

Vastausaika on päättynyt: 26.8.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.
Tausta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 3 momenttia sekä biopolttoaineiden käytön edistämisestä annettua lakia (jakeluvelvoitelaki). Lisäksi esityksessä ehdotetaan muutettavaksi biopolttoöljyn käytön edistämisestä annettua lakia ja Energiavirastosta annettua lakia.

Tavoitteet
Liikennepolttoaineiden jakelijoiden toimittamasta polttoaineesta tietyn prosenttiosuuden tulee joka vuosi olla biopolttoaineita. Jos tämä jakeluvelvoite ylittyy jonain vuonna, ylitys voidaan siirtää seuraavaan vuoteen, jonka velvoitteessa ylitys otetaan huomioon.
 
Ylityksen siirtoa on aiemmin rajoitettu vuoden 2020 osalta 10 prosenttiin. Kyseisellä poikkeussäännöllä haluttiin varmistaa, ettei vuodelta 2020 siirtyvä laskennallinen biopolttoaineosuus vähentäisi tarpeettoman paljon vuonna 2021 tosiasiallisesti jaeltavaa biopolttoainemäärää ja siten päästövähenemää vuonna 2021. Koronatilanne kuitenkin on aiheuttanut merkittävän polttoaineiden kulutuksen laskun ja siten myös kysynnän vähentymisen ja tämän kaltaista tilannetta ei ole ennakoitu jakeluvelvoitelaissa. Vuoden 2020 jakeluvelvoite täyttyy huomattavasti ennakoitua vähemmällä biopolttoainemäärällä ja jakelijoiden vuodelta 2019 siirtämä osuus tulee todennäköisesti kattamaan vuoden 2020 velvoitetta merkittävältä osin. Käytännössä tämä tarkoittaa, että on mahdollista päätyä tilanteeseen, jossa Suomi ei täytä EU:n uusiutuvan energian direktiivin velvoitetta liikenteen uusiutuvan energian osuudesta.
 
Ehdotetulla jakeluvelvoitelain muutoksella jakeluvelvoitteen ylittämistä koskevaa sääntelyä lievennettäisiin vuoden 2020 osalta. Ehdotuksen mukaan vuoden 2021 jakeluvelvoitteessa huomioon otettava määrä voisi olla enintään 30 prosenttia vuoden 2020 jakeluvelvoitetta vastaavasta energiamäärästä. Muutoksen tavoitteena on varmistaa, että Suomi pääsee sille asetettuihin sitoviin liikennesektoria koskeviin uusiutuvan energian tavoitteisiin. Lisäksi pyritään varmistamaan, että koronaviruksesta aiheutunut liikennemäärän väheneminen ei pääse kohtuuttomasti kasvattamaan polttoaineita jakelevien yhtiöiden kustannuksia.

Lisäksi lakimuutoksilla siirrettäisiin jakeluvelvoitteen ja biopolttoöljyn jakeluvelvoitteen noudattamisen valvonta Verohallinnolta Energiavirastolle.

Laki voimaantulosäännöksen muuttamisesta on tarkoitettu tulemaan voimaan 15.10.2020. Muut esitykseen sisältyvät lakiehdotukset on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2021.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan lausuntopalvelu.fi-palvelun kautta työ-ja elinkeinoministeriölle viimeistään keskiviikkona 26.8.2020.
Vastausohjeet vastaanottajille

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esityksestä. Myös muut kuin Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om(a)om.fi.

Huom! Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat:
 
erityisasiantuntija Inkeri Lilleberg, puh. 029 504 7092 ja sähköposti inkeri.lilleberg(a)tem.fi (paikalla 24.7. asti ja 3.-7.8. ja sekä 24.8. alkaen)
 
erityisasiantuntija Harri Haavisto, puh. 029 504 7059 ja sähköposti harri.haavisto(a)tem.fi (paikalla 27.7. alkaen)
 
yli-insinööri Jukka Saarinen, TEM, puh. 029 506 4806 ja sähköposti jukka.saarinen(a)tem.fi (paikalla 3.8. alkaen)
 
Jakelu:
Bioenergia ry    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ry    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Neste Oyj    
North European Oil Trade Oy    
Oy Teboil Ab    
St 1 Oy    
Suomalainen Energiaosuuskunta    
Valtiovarainministeriö    
Verohallinto    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

Biopolttoaineet, biopolttoöljy, jakeluvelvoite, kasvihuonekaasupäästöt

energia

uusiutuva energia