Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/18850/2020 - VM112:00/2019

Vastausaika on päättynyt: 20.11.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Valtiovarainministeriö pyytää ystävällisesti lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.
Tausta
​Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi
 
  1. kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annettua lakia,
  2. Finanssivalvonnasta annettua lakia,
  3. rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annettua lakia,
  4. Finanssivalvonnan valvontamaksusta annettua lakia ja​
  5. sijoituspalvelulakia.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan siten, että 3. lakiehdotus tulee voimaan 30.6.2021 ja muut lakiehdotukset 1.1.2022.
Tavoitteet
Hallituksen esityksellä on tarkoitus muuttaa kansallista lainsäädäntöä Euroopan finanssivalvontajärjestelmän tarkistusta (ns. ESFS review) koskevien asetusten sekä niihin liittyvän muutosdirektiivin johdosta.  

Direktiivin osittaisesta täytäntöönpanosta on jo aiemmin annettu sosiaali- ja terveysministeriön valmistelema hallituksen esitys (HE 108/2019 vp).
 
Linkit

http://vm.fi/hanke?tunnus=VM112:00/2019 - Linkki hankkeen sivuille

Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään perjantaina 20.11.2020.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.  

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä. 
 
Valmistelijat
Hallitussihteeri Tiina Heinonen, etunimi.sukunimi@vm.fi, puh. 02955 30512
Jakelu:
Arvopaperimarkkinayhdistys    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta    
Keskuskauppakamari    
Nasdaq Helsinki Oy    
Oikeusministeriö    
Pääomasijoittajat    
Rahoitusvakausvirasto    
Sijoittajien korvausrahasto    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Osakesäästäjät ry    
Suomen Pankki    
Suomen Pörssisäätiö    
Suomen Tilintarkastajat ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Verohallinto    
Asiasanat

rahoitusmarkkinat