Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Sijoitusrahastotoimintaa koskevien määräysten ja ohjeiden tarkistaminen

Sijoitusrahastotoimintaa koskevien määräysten ja ohjeiden tarkistaminen

Lausuntopyynnön diaarinumero: FIVA 9/01.00/2019

Vastausaika on päättynyt: 13.6.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Finanssivalvonta pyytää lausuntoa määräysten ja ohjeiden muutoksista. Lausunnolla olevat määräykset ja ohjeet sekä standardit:
  • 3/2011 Sijoitusrahastotoiminnan järjestäminen ja menettelytavat
  • 4/2014 Vaihtoehtorahaston hoitajat
Määräysten ja ohjeiden 3/2011 luku 4.16 sekä standardi RA4.3 kumotaan.
Tausta
Määräysten ja ohjeiden muutosten taustalla on sijoitusrahastolain (213/2019) kokonaisuudistus, jonka johdosta määräysten ja ohjeiden lakiviittauksia on korjattava vastaamaan uutta lakia. Muut muutokset on kuvattu tarkemmin tavoitteissa. Muutokset ovat teknisiä eikä niillä ole asiallista vaikutusta.
Tavoitteet
Määräykset ja ohjeet 3/2011 Sijoitusrahastotoiminnan järjestäminen ja menettelytavat
 
Sijoitusrahastolain kokonaisuudistus tuli voimaan 1.3.2019. Määräyksiä ja ohjeita 3/2011 on tarkistettu uuden sijoitusrahastolain (213/2019) johdosta seuraavasti:
- Lain ja pykälien numerointi muutettu vastaavasti 
- Lisäksi määräyksistä ja ohjeista on poistettu luvuissa 4.7 ja 4.8 viittaukset erikoissijoitusrahastoihin.
 
Lisäksi määräyksiin ja ohjeisiin on tehty muun sääntelyn muutoksista johtuvia tarkistuksia:
- Viittaus luvuissa 2.1 ja 8.6 valtiovarainministeriön asetukseen 235/2014 on korvattu viittauksella uuteen valtiovarainministeriön asetukseen 257/2019. Lisäksi lisätty lukuun 12 viittaus valtiovarainministeriön asetukseen 257/2019.
- Poistettu luvussa 2.4 viittaus CESR:n ohjeeseen CESR/10-049 sekä ESMAn lausuntoon (ESMA/2014/1103), sillä asiasta säädetään nykyään rahamarkkina-asetuksella (asetus rahamarkkinarahastoista(EU/1131/2017)). 
- Luku 4.16 kumotaan, sillä Finanssivalvonnalla ei ole enää määräyksenantovaltuutta. Määräyksenantovaltuuden perustana ollut pykälä on kumottu lailla 175/2016. 
- Viittaus luvussa 11.2 ESMAN rahamarkkinarahastojen stressitestejä koskevaan suositukseen (ESMA 2018/34-49-115) on korvattu viittauksella uusimpaan voimassa olevaan suositukseen (ESMA). Muutoksen tavoitteena on, ettei määräyksiä ja ohjeita tarvitse muuttaa vuosittain uuden suosituksen myötä.
 
Määräykset ja ohjeet 4/2014 Vaihtoehtorahastojen hoitajat
 
Viittaus luvussa 8.1 ESMAN rahamarkkinarahastojen stressitestejä koskevaan suositukseen (ESMA 34-49-115/2018) on korvattu viittauksella uusimpaan voimassa olevaan suositukseen (ESMA 34-49-131). Muutoksen tavoitteena on se, ettei määräyksiä ja ohjeita tarvitse muuttaa vuosittain uuden suosituksen myötä.
 
RA4.3 Sijoitusrahastojen raportointi
 
Standardi RA4.3 kumotaan tarpeettomana, sillä tiedonkeruuta sääntelee nykyään EKP-asetus (EKP/2013/38).
Liitteet:

Liite 1.pdf - Määräykset ja ohjeet 3/2011 (luonnos)

Liite 2.pdf - Määräykset ja ohjeet 4/2014 (luonnos)

Liite 3.pdf - Standardi RA 4.3

Aikataulu
Lausuntoaika päättyy 13.6.2019 klo 23.59. Lausuntopalaute julkaistaan arviolta elokuussa 2019.
Vastausohjeet vastaanottajille
Tämä lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisenä Lausuntopalvelu.fi:n välityksellä. Lausunto pyydetään antamaan Lausuntopalvelu.fi:ssä. Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon. Kirjatkaa lukukohtaisten alaotsikoiden alle se kohta, esim. luku 4.1, kohta (1), johon kommenttinne kohdistuu. Lisäksi merkitkää, mikä olisi toivomanne muotoilu kyseiselle kohdalle.

Kirjatkaa yleisiin kommentteihin muita luonnokseen liittyviä kommentteja samanlaisine merkintöineen.
Valmistelijat
Lisätietoja: lakimies Merja Junnonen, merja.junnonen(at)finanssivalvonta.fi ja Peppi Manninen, peppi.manninen(at)finanssivalvonta.fi.
Jakelu:
Finanssialan Keskusliitto Ry    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Oikeusministeriö    
Osakesäästäjien keskusliitto ry    
Rakli ry    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Asianajajaliitto ry    
Suomen Pankki    
Suomen pääomasijoitusyhdistys ry    
Suomen Pörssisäätiö    
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE    
Valtiovarainministeriö