Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö ehdotuksesta Kainuun merkittäviksi tulvariskialueiksi

Lausuntopyyntö ehdotuksesta Kainuun merkittäviksi tulvariskialueiksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: KAIELY/981/2023

Vastausaika päättyy: 17.6.2024

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut arvioinnit vesistöjen vedenpinnan noususta aiheutuvista tulvariskeistä Kainuun alueella ja valmistellut ehdotuksen alueista, joilla vesistötulvasta on arvioitu aiheutuvan yleiseltä kannalta katsoen vahingollisia seurauksia, jotka eivät kuitenkaan ole merkittäviä. ELY-keskusten ehdotusten perusteella maa- ja metsätalousministeriö nimeää merkittävät tulvariskialueet ja muut tulvariskialueet sekä asettaa niille tulvaryhmät maakunnan liiton ehdotuksesta. Merkittäville tulvariskialueille laaditaan tulvavaara- ja tulvariskikartat sekä vesistöalueittaiset suunnitelmat tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi. Nyt nähtävillä oleva ehdotus koskee vesistötulvia. Tämän arvioinnin lisäksi alueen kunnat arvioivat hulevesistä, eli sade- ja sulamisvesistä aiheutuvat tulvariskit taajamissa.

Ehdotuksen lisäksi suunnittelun aikaista osallistumista, tiedottamista ja kuulemista on kuvattu erillisellä asiakirjalla "Tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelun osallistuminen, tiedottaminen ja kuuleminen".

Ehdotus tulvariskialueiksi sekä ehdotuksen tausta-asiakirjat eli vesistöalueille laaditut tulvariskien alustavat arvioinnit sekä tausta-asiakirja tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelusta ovat nähtävillä sähköisesti internetsivustolla www.vesi.fi/trh. Kuulemisaineistoa voi hakea vesi.fi -sivulta kunnan, maakunnan tai vesistöalueen perusteella. 

 
Tausta
Merkittävien ja muiden tulvariskialueiden nimeäminen ja muu tulvariskien hallinnan suunnittelu perustuvat lakiin (620/2010) ja asetukseen (659/2010) tulvariskien hallinnasta sekä lakiin viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (ns. SOVA-laki 200/2005).
Tavoitteet
Kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä ehdotetuista tulvariskialueista sekä asiakirjasta suunnittelun aikaisesta osallistumisesta, tiedottamisesta ja kuulemisesta 17.6.2024 klo 16.00 saakka.

Mielipidettä toivotaan erityisesti kahdesta kokonaisuudesta:
  • Onko ehdotukset vesistöjen tulvariskeistä arvioitu ja nimetty oikein? Onko arvioinnissa tunnistettu merkittävimmät ja olennaisimmat tulvariskeihin vaikuttavat tekijät?
  • Hyväksytkö tulvariskien hallintasuunnitelmien ympäristöselostuksen lähtökohdat, tavoitteet ja valmistelun? Jos et hyväksy, mitä pitäisi korjata?
Linkit

https://www.vesi.fi/tulvariskien-aluesivut-kainuu/ - Kuulemisaineisto

https://www.vesi.fi/trh/ - Digitaaliset tausta-asiakirjat

Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan 17.6.2024 mennessä Kainuun ELY-keskukseen joko lausuntopalvelu.fi -palvelun kautta tai ELY-keskuksen kirjaamoon osoitetulla sähköpostilla (kirjaamo.kainuu@ely-keskus.fi) tai postitse osoitteeseen PL 115, 87101 Kajaani.

 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnon voi antaa kirjoittamalla suoraan alla olevaan tekstikenttään tai lataamalla liitteen.

Epävirallista palautetta on myös mahdollista antaa sähköisesti www.vesi.fi -palvelusta löytyvien vesistöaluekohtaisten tausta-asiakirjojen kautta. Suorat linkit vesistöaluekohtaisiin tausta-asiakirjoihin löytyy myös kuulemisasiakirjasta.


 
Valmistelijat
Ympäristöasiantuntija Mika Pylvänäinen, puh. +358 295 023 876

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

 
Jakelu:
Hyrynsalmen kunta    
Kainuun hyvinvointialue / pelastustoimi    
Kainuun liitto    
Kajaanin kaupunki    
Kuhmon kaupunki    
Museovirasto    
Paltamon kunta    
Puolangan kunta    
Ristijärven kunta    
Sotkamon kunta    
Suomussalmen kunta    
Väylävirasto