Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - LAUSUNTOPYYNTÖ TENON LOHIKANTOJEN HOITOSUUNNITELMASTA

LAUSUNTOPYYNTÖ TENON LOHIKANTOJEN HOITOSUUNNITELMASTA

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/11509/2020

Vastausaika on päättynyt: 15.9.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Tenon kalastussopimuksen (SopS 41/2017) 4 artiklan mukaan Suomi ja Norja laativat yhteistyössä Tenojoen lohikantojen hoitosuunnitelman, jolla turvataan biologinen monimuotoisuus sekä kantojen kestävä käyttö. Samassa artiklassa on määrätty myös hoitosuunnitelman sisällöstä.  Hoitosuunnitelma liittyy Tenon kalastussopimuksen toimeenpanoon mm arvioitaessa lohikantojen käytön kestävyyttä sekä hoidon muutostarpeita Tenon kalastussopimuksen määräysten mukaisesti (sopimuksen 3, 6-7 ja 12 artikla).

Pohjois-saameksi käännetty lausuntopyyntö on tämän suomekielisen lausuntopyynnön liitteenä.
 
Tausta
Hoitosuunnitelmaan on sisällytetty runsaasti tietoa mm. Tenojoen kalastusta koskevasta Suomen ja Norjan lainsäännöstä, kalastushallinnosta sekä lohikantojen hoidon ratkaisuista. Sivujokikohtaiset tiedot kantojen tilasta, kehityksestä ja toimenpide-ehdotuksista löytyvät suunnitelman luvusta 6. Luvussa 7 on kuvattu Tenon kalastussopimuksen seurauksia eri sidosryhmille.
 
Tavoitteet
Suomen ja Norjan yhteinen Tenojoen lohikantojen hoitosuunnitelma on tarkoitus vahvistaa kalastuslain 34 §:n mukaiseksi valtakunnalliseksi kalavarojen hoitosuunnitelmaksi, joka on otettava huomioon alueellisia käyttö- ja hoitosuunnitelmia laadittaessa ja täytäntöön pantaessa.
Valmiin suunnitelman vahvistaa maa- ja metsätalousministeriö Tenon kalastussopimuksen voimaansaattamislain (176/2017) 6 § mukaisesti.
 
Linkit

https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/2017/20170042 - Tenon kalastussopimus

https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/2017/20170041 - Laki kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta (alkuperäinen teksti)

http://www.luke.fi/tenojoen_tutkimusryhma - Linkki Tenon lohikantojen tutkimusryhmän sivuille, mistä on saatavissa Tenon lohikantojen tila -raportit vuosilta 2011-2019. Kieliversiot vaihtelevat vuosittain.

Liitteet:

Tana mngmt plan FI-NO (draft April 2020).pdf - Tenon lohikantojen hoitosuunnitelman luonnos

P-Saame_LAUSUNTOPYYNTÖ TENON LOHIKANTOJEN HOITOSUUNNITELMASTA.docx - Lausuntopyyntö pohjois-saameksi käännettynä

Aikataulu
Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta luonnoksesta Tenon lohikantojen hoitosuunnitelmaksi.
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 15.9.2020. 
Pohjois-Saamenkielinen käännös lausuntopyynnöstä lisätään tälle sivustolle sen valmistuttua. 

 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi. 
 
Jos ette voi antaa lausuntoanne lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan toimittaa myös ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@mmm.fi tai kirjeitse osoitteeseen maa- ja metsätalousministeriö, PL 30, 00023 VALTIONEUVOSTO. Sähköiset lausunnot tulee toimittaa pdf-, Word- tai rtf -tallennusmuodossa.

Tämä lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisenä. Lausuntoja voivat lähettää myös muut kuin jakelussa mainitut tahot.
 
Valmistelijat
Lisätietoja antaa neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste (0295162152), sähköposti: etunimi.sukunimi@mmm.fi
Jakelu:
Alatalon osakaskunta    
Iivanan osakaskunta    
Kalatalouden Keskusliitto    
Lapin Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus    
Lapin kalatalouskeskus    
Lapin vapaa-ajankalastajapiiri    
Luonnonvarakeskus    
Maa- ja metsätaloustuottajain liitto MTK ry    
Metsähallitus    
Mika Oraluoma (testilähetys)    
Natur och Miljö rf    
Nuorgamin osakaskunta    
Outakosken osakaskunta    
Pikkujärven osakaskunta    
Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto    
Saamelaiskäräjät    
Saamelaismatkailu- ja yrittäjät    
Suomen Kalastusopaskilta ry    
Suomen Kalastusopaskilta ry    
Suomen Luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry    
Tapio Hakaste (testilähetys)    
Tenon kalatalousalue    
Tenon kiinteistönomistajat ry    
Tenonlaakson yrittäjät ry    
Ulkoministeriö    
Utsjoen kirkonkylän osakaskunta    
Veahčaknjárgan osakaskunta    
WWF    
Ympäristöministeriö