Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esitykseksi yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyen taloudelliseen toimintaan myönnetyn tuen yleisistä edellytyksistä annettuun lakiin liittyvän säädöksen muuttamisesta

Luonnos hallituksen esitykseksi yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyen taloudelliseen toimintaan myönnetyn tuen yleisistä edellytyksistä annettuun lakiin liittyvän säädöksen muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/7184/2019

Vastausaika on päättynyt: 17.1.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto

Työ- ja elinkeinoministeriössä on valmisteltu luonnos hallituksen esitykseksi yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyen taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä annettuun lakiin liittyvän säädöksen muuttamisesta.

Tausta

Esityksen tavoitteena on tiedolla johtamisen parantaminen siten, että laajennetaan yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmää valtion myöntämien yritystukien tiedoilla. Tavoitetilassa yritysasiakkaiden palveluihin liittyvät tukitiedot olisivat kattavasti yhdessä paikassa yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmässä.

Laissa velvoitettaisiin valtion viranomaiset ja niiden puolesta tukea myöntävät yhteisöt ja säätiöt tallettamaan tiedot myöntämistään ja maksamistaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan kuuluvista valtiontuista (myöhemmin myös yritystuet) yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmään. Velvoite ei koske maa- ja metsätalouden alkutuotantoa ja kalataloutta. Laissa säädetään myös tukiviranomaisen oikeudesta luovuttaa yritystukitietoja toiselle tukiviranomaiselle salassapitosäännösten estämättä, mikä parantaa tukien kasautumisen seurantaa. Työ- ja elinkeinoministeriö velvoitettaisiin luovuttamaan yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmään talletetun julkaisu- ja avoimuusvelvoitteen alaisen tuen myöntämistä koskevat tiedot Euroopan komissiolle julkaisu- ja avoimuusvelvoitteen täyttämiseksi, mikä varmistaa avoimuusvelvoitteen toteutumista ja tietojen kattavuutta. Lisäksi tietoja saa luovuttaa Tilastokeskukselle tilastojen laatimiseksi, mikä vaikuttaa tukien vaikuttavuuden arviointiin. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2021.

Hallituksen esitysluonnos perustuu yritystukien yhteistä tietovarantoa valmistelleen työryhmän loppuraporttiin (31.10.2019). Työryhmässä olivat edustettuina työ- ja elinkeinoministeriö, valtioneuvoston kanslia, oikeusministeriö, valtiovarainministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, ulkoministeriö, Tilastokeskus, Innovaatiorahoituskeskus Business Finland sekä Elinkeino-, Liikenne- ja Ympäristökeskusten ja Työ- ja Elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus.

Tavoitteet

Lausuntopyynnön tavoitteena on saada tietoon näkemyksiä koskien ko. luonnosta hallituksen esitykseksi. 

Liitteet:

Lausuntopyyntö.pdf - Lausuntopyyntö

Luonnos hallituksen esitykseksi.DOCX - Luonnos hallituksen esitykseksi

Pääsisältö ja pykälät Ruotsi.docx - Pääsisältö ja pykälät ruotsi

Aikataulu

Lausunto tulee toimittaa tämän palvelun kautta viimeistään perjantaina 17.1.2020.
 

Vastausohjeet vastaanottajille

Lausunnot pyydetään antamaan tämän palvelun kautta viimeistään perjantaina 17.1.2020. Lausuntoa ei tarvitse lähettää postitse. Lausunnon voi antaa kuka tahansa.

Ruotsinkielinen säädösluonnos julkaistaan www.lausuntopalvelu.fi:ssä käännöksen valmistuttua.

Lausuntopyynnön asianumero on VN/7184/2019.

Lausuntopyyntö ja luonnos hallituksen esitykseksi löytyvät pdf-tiedostoina kohdasta "Asiasanat, linkit, liitteet". Lausuntopyyntö löytyy lisäksi työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilta. 

Työ- ja elinkeinoministeriö käsittelee myös muut kuin lausuntopyynnön jakelussa mukana olleilta tahoilta määräaikaan mennessä saadut lausunnot. Ministeriöitä pyydetään tarvittaessa kokoamaan lausuntonsa omalta hallinnonalaltaan. Työ- ja elinkeinoministeriön Aluekehitysosastoa pyydetään kokoamaan lausunto Elinkeino,- Liikenne- ja Ympäristökeskusten, Työvoima- ja Elinkeinotoimistojen sekä maakunnan liittojen osalta. Valtiovarainministeriötä pyydetään kokoamaan lausunto tarvittaessa Aluehallintovirastojen osalta.

Kaikki saadut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan www.lausuntopalvelu.fi –verkkosivustolla.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.


 
Valmistelijat
Neuvotteleva virkamies Anne Rothovius (anne.rothovius@tem.fi, 0295 0380 7194)
Innovaatiot ja yritysrahoitusosasto, työ- ja elinkeinoministeriö
 
Jakelu:
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA    
Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK (Kopiosto)    
Business Finland Venture Capital Oy    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK    
Elinkeinoelämän tutkimuskeskus Etla    
Energiavirasto    
Finnvera Oyj    
Inovaatiorahoituskeskus Business Finland    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Puolustusministeriö    
SAK ry    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Elokuvasäätiö    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Yrittäjät    
Tilastokeskus    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Työ- ja elinkeinoministeriö Aluekehitysosasto (maakunnan liitot, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset sekä TE-toimistot)    
Ulkoministeriö    
Valtiokonttori    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö (Aluehallintovirastot)    
Verohallinto    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

yritystuki, valtiontuki, yrityspalvelut, tietojärjestelmä