Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Valtion matkasuunnitelman ja matkalaskun käsittelyä koskeva ohje

Valtion matkasuunnitelman ja matkalaskun käsittelyä koskeva ohje

Lausuntopyynnön diaarinumero: VK/90152/00.00.00.01/2022

Vastausaika on päättynyt: 30.12.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Valtiokonttori on valmistellut oheisen "Valtion matkasuunnitelman ja matkalaskun käsittelyä koskeva ohjeen" luonnoksen. Tämän ohjeen on tarkoitus korvata 16.12.2020 voimaan tullut ohje VK/46686/00.00.00.01/2020.

Matkustamisen prosessiin liittyvät matkustamisen toimintatatavat kehittyvät koko ajan. Yhtenäiset toimintatavat ja kustannusten korvaamisen ohjeet luovat tuottavuutta, tehokuutta ja luotettavuutta matkustamiseen.

 
Tausta
Valtion talousarviosta annetun lain (1988/423) 24 c §:n (1216/2003) mukaan Valtiokonttori voi antaa määräyksiä virastojen, laitosten ja talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen kirjanpidon, maksuliikkeen ja laskentatoimen hoidon, tilinpäätöksen laadinnan sekä muiden taloushallinnon toimintojen ja menettelytapojen yksityiskohdista.
 
Tavoitteet
Tämän ohjeen tavoitteena on yhtenäistää toimintatapoja matkasuunnitelmien ja -laskujen käsittelyssä sekä mahdollistaa matkustamiseen liittyvien hallinnollisten prosessien kehittäminen ja automatisointi. Valtion virkamatkustuksen tukiprosessista käytetään tässä ohjeessa käsitettä matkustaminen-prosessi.
Virkamiesten ja työntekijöiden matkakustannusten korvaamisessa noudatetaan matkakustannusten korvaamisesta tehtyä virka- ja työehtosopimusta. Virastojen ja laitosten omien matkustusohjeiden laatimisessa noudatetaan valtion matkustussääntöä.

Tää ohje ei korvaa valtioneuvoston tai virastojen matkustamiseen liittyviä omia ohjeita. Niiltä osin kuin em. ohjeissa käsitellään samoja aiheita, noudatetaan tätä valtion yhteistä ohjetta. Puolustusvoimat noudattaa tätä ohjetta soveltuvin osin.
Linkit

https://www.valtiokonttori.fi/maaraykset-ja-ohjeet/valtion-matkasuunnitelman-ja-matkalaskun-kasittelya-koskeva-ohje-2/ - Voimassaoleva Valtion matkasuunnitelman ja matkalaskun käsittelyä koskeva ohje (VK/46686/00.00.00.01/2020, 16.12.2020)

Liitteet:
Aikataulu
Valtiokonttori pyytää kirjanpitoyksiköiltä ja talousarvion ulkopuolisilta valtion rahastoilta sekä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukselta lausunnot viimeistään perjantaina 30.12.2022. Lausunto tulee antaa lausuntopalvelun kautta (www.lausuntopalvelu.fi). 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausuntoa pyydetään ohjeen muutoksista ja niiden toimivuudesta sekä ymmärrettävyydestä. Ohjeen muutokset on kuvattu yleisellä tasolla saatteessa ja merkitty lausuttavaan ohjeeseen tarkemmin keltaisella taustavärillä. Lausuttava ohje on lausuntopyynnön liitteenä (pdf).

Huomioittehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia.


Mikäli lausuttavaa ei ole, voi lausuja jättää lausunnon lähettämättä. Valtiokonttori katsoo määräyksen luonnoksen toimivaksi ja ymmärrettäväksi, mikäli lausuntoa ei toimiteta lausuntopalvelun kautta Valtiokonttorille.
Valmistelijat
​Lisätietoja lausuntopyyntöön liittyen antaa projektipäällikkö Ari Kauhanen, sähköposti: ari.kauhanen@valtiokonttori.fi, puhelin: 029 550 3279 
Jakelu:
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus    
Digi- ja väestötietovirasto    
Eduskunta    
Ely-Keskusten ja TE-Toimistojen Kehittämis- ja Hallintokeskus    
Energiavirasto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Geologian tutkimuskeskus    
Hätäkeskuslaitos    
Ilmatieteen Laitos    
Innovaatiorahoituskeskus Business Finland    
Kansallisarkisto    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Liikenne- ja Viestintäministeriö    
Liikennevirasto    
Luonnonvarakeskus    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Maanmittauslaitos    
Museovirasto    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Palosuojelurahasto    
Patentti- ja Rekisterihallitus    
Pelastusopisto    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat    
Rahoitusvakausvirasto    
Rajavartiolaitos    
Rikosseuraamuslaitos    
Ruokavirasto    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta Samu    
Statens Ämbetsverk På Åland    
Suojelupoliisi    
Suomen Akatemia    
Suomen ympäristökeskus    
Suomenlinnan hoitokunta    
Syyttäjälaitos    
Säteilyturvakeskus Stuk    
Tasavallan presidentin kanslia    
Terveyden ja hyvinvoinnin Laitos    
Tilastokeskus    
Tulli    
Tuomioistuinvirasto    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Ulkopoliittinen instituutti    
Ulosottolaitos    
Valtiokonttori    
Valtion eläkerahasto    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus    
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus    
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Verohallinto    
Viestintävirasto    
Ympäristöministeriö