Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 1 muuttamisesta

Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 1 muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/11560/2023

Vastausaika on päättynyt: 17.5.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 1 muuttamisesta.
Tausta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (123/2015) liitettä 1, jossa säädetään poikkeuksista kiellosta käyttää eräitä vaarallisia aineita ajoneuvojen materiaaleissa ja osissa, ehdotetaan muutettavaksi vastaamaan komission delegoidulla direktiivillä (EU) 2023/544 muutettua romuajo-neuvoista annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2000/53/EY. Muutokset koskevat lyijyn käyttöä koskevia poikkeuksia työstettäväksi tarkoitetuissa alumiiniseoksissa, kupariseoksissa ja tietyissä akuissa. Mainitun direktiivin muutokset tulee saattaa kansalliseen lainsäädäntöön viimeistään 1 päivänä kesäkuuta 2023.
Tavoitteet
Asetuksen muutoksella pantaisiin mainittuun komission direktiivin liitteeseen II tehdyt muutokset kansallisesti voimaan.
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 17.5.2023.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.
 
Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi ympäristöministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti.
 
Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
-
Valmistelijat
Lisätietoa asiasta antaa neuvotteleva virkamies Tarja-Riitta Blauberg puh. +358 295 250 059.
Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi(at)gov.fi.
Jakelu:
Akkukierrätys Pb Oy    
Autotuojat ja -teollisuus ry    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Hämeen ELY-keskus    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
KEHA-keskus    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Recser Oy    
Satakunnan ELY-keskus    
Suomen Autokierrätys Oy    
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra    
Suomen Luonnonsuojeluliitto    
Suomen ympäristökeskus    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
WWF Suomi