Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi työriitojen sovittelusta annetun lain ja oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 32 a §:n muuttamisesta

Luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi työriitojen sovittelusta annetun lain ja oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 32 a §:n muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/4215/2021

Vastausaika on päättynyt: 29.7.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja liitteenä olevasta työryhmän mietinnöstä, johon sisältyy luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi työriitojen sovittelusta annetun lain ja oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 32 a §:n muuttamisesta. Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 29.7.2022.
 
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työriitojen sovittelusta annettua lakia ja oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annettua lakia. Työriitojen sovittelusta annettuun lakiin lisättäisiin uusi säännös vapaaehtoisesta sovittelusta ja työriidan osapuolten velvollisuuksia sovitteluun valmistautumisessa täsmennettäisiin. Lisäksi oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annettua lakia muutettaisiin siten, että työtuomioistuimen toimivaltaa muiden kuin riita-asian asianosaisten kuulemisessa täsmennettäisiin.

Esityksen tavoitteena on kehittää työriitojen sovittelujärjestelmää erityisesti työehtosopimusten rajariitojen ratkaisemiseksi ja mahdollistaa asian selvittämisen edellyttämä kuuleminen työtuomioistuinmenettelyssä.
 
 
Tausta
Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 8.11.2021 kolmikantaisen työryhmän valmistelemaan työehtosopimusten rajariitojen ratkaisumekanismeihin liittyviä ehdotuksia. Työryhmässä olivat edustettuina työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry ja Akava ry.
Linkit
Liitteet:

Tes-rajariidat työryhmän mietintö_final.pdf - Työryhmän mietintö

Huvudsakliga innehåll och paragrafer.pdf - Propositionens huvudsakliga innehåll och paragrafer

Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 29.7.2022
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet.

Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut.

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat:

erityisasiantuntija Katariina Tirri puh. 0295 047 180
erityisasiantuntija Katariina Jämsén puh. 029 504 7143

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@gov.fi
Jakelu:
Akava    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Keskuskauppakamarin välimieslautakunta    
Kirkon työmarkkinalaitos    
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT    
Oikeusministeriö    
SAK    
STTK    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Yrittäjät SY    
Tuomioistuinvirasto    
Työtuomioistuin    
Valtakunnansovittelijan toimisto    
VM/Valtion työmarkkinalaitos    
Asiasanat

työlainsäädäntö

työehtosopimus

sovittelujärjestelmä

työtuomioistuin

tes-rajariidat