Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Begäran om yttrande över förslag till områden med betydande översvämningsrisk i Egentliga Finland och Satakunta

Begäran om yttrande över förslag till områden med betydande översvämningsrisk i Egentliga Finland och Satakunta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VARELY/1195/2024_

Vastausaika päättyy: 17.6.2024

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland (NTM-centralen) har granskat bedömningarna om översvämningsriskerna till följd av höjningen av vattendragen och havsnivån i Egentliga Finland och Satakunta och berett ett förslag till områden där översvämningsrisken kan vara betydande. Med NTM-centralens förslag som grund utser jord- och skogsbruksministeriet områden med betydande översvämningsrisk och tillsätter översvämningsgrupper för dem utifrån förslag från landskapets förbund. För områden med betydande översvämningsrisk utarbetas kartor över översvämningshotade områden och kartor över översvämningsrisker samt planer per avrinningsområde för hur översvämningsriskerna kan förhindras och minskas. Förslaget som nu har lagts fram till påseende gäller översvämningar från vattendrag och havsvatten. Utöver denna bedömning gör kommunerna i området en uppskattning av översvämningsriskerna som orsakas av dagvatten, det vill säga regn- och smältvatten, i tätorterna.

Utöver förslaget har deltagande, information och samråd under planeringen beskrivits i en separat handling ”Deltagande, information och samråd i anslutning till framtagandet av planen för hantering av översvämningsrisker och miljörapporten”. 
Förslag till områden med betydande översvämningsrisk och bakgrundshandlingarna till förslaget, dvs. för avrinningsområden utarbetade preliminära bedömningar av översvämningsrisker och ett bakgrundsdokument om upprättande av planen för hantering av översvämningsrisker och miljöredovisning finns elektroniskt på webbplatsen www.vesi.fi/trh. Samrådsmaterial kan sökas på webbplatsen vesi.fi genom att söka på kommun, landskap, vattendrag eller havsområde.
 
Tausta
Angivandet av områden med betydande översvämningsrisk och den övriga planeringen av hanteringen av översvämningsrisker grundar sig på lagen (620/2010) och förordningen (659/2010) om hantering av översvämningsrisker samt på lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program (s.k. SOVA-lagen 200/2005).

 
Tavoitteet
Alla har möjlighet att framföra sina åsikter om förslagen på områden med betydande översvämningsrisk samt om handlingen om deltagande, information och samråd under planeringen, senast 17.6.2024 kl. 16.

Åsikter önskas särskilt om två enheter:
  • Har förslagen om översvämningsrisker för vattendrag och kustområden utvärderats och benämnts korrekt?
  • Har man identitifierat de mest betydande områdena i bedömningen och beaktat de mest relevanta faktorer som påverkar översvämningsriskerna?
Accepterar du utgångspunkter, mål och förberedelse av miljörapporten? Om du inte accepterar, vad ska åtgärdas?


 
Länkar:
Bilagor:

Kuulutus_SV.pdf - Kungörelse

VARELY_Ehdotus_merkittävien_tulvariskialueiden_nimeämiseksi_2024_SV.pdf - Förslag på områden med betydande övervämningsrisk i Egentliga Finlands och Satakunta landskap

Aikataulu
Utlåtandet begärs in senast den 17 juni 2024 till NMT-centralen i Egentliga Finland antingen via tjänsten lausuntopalvelu.fi eller adresserad till NMT-centralens kansli per e-post (kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi) eller per post till: Varsinais-Suomen ELY-keskus kirjaamo, PB 236, 20101 Åbo

 
Beredare
För mer information, kontakta NMT-centralen i Egentliga Finland
Gruppchef Juha-Pekka Triipponen, tel 0295 022 953
Vattenhushållningsexpert Ilkka Myllyoja, tel 0295 022 911
e-postadresser är i formen förnamn.efternamn(at)ely-keskus.fi

 
Jakelu:
Ilkka Myllyoja    
Ämnesord

tulvariskien hallinta

tulvariskit, tulvat,