Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Viitearkkitehtuurimalli; suunnitteluprosessi ja kuvausdokumentit

Viitearkkitehtuurimalli; suunnitteluprosessi ja kuvausdokumentit

Vastausaika on päättynyt: 10.12.2014

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Tietohallinnon ohjauksessa tukeudutaan yhtenäiseen arkkitehtuuriin jolla tavoitellaan yhteentoimivuutta. Osana arkkitehtuurityötä laaditaan viitearkkitehtuureja, jotka jäsentävät ja määrittävät ratkaisukokonaisuuden keskeisimmät rakenneosat ottamatta tarkasti kantaa esimerkiksi toteutusteknologiaan tai muihin suunnittelun tai toteutuksen yksityiskohtiin.
Viitearkkitehtuurit ovat keskeinen osa tavoitetilan kuvausta ja niitä on tähän mennessä laadittu mm. sähköiseen asiointiin, palveluväylään, perustietovarantoihin ja niiden rajapintoihin liittyen. Nämä on kuitenkin laadittu erillisinä ja usein rinnakkain jolloin niihin on syntynyt päällekkäisyyksiä. Toisaalta nykyisiä viitearkkitehtuureja on moitittu siitä että ne eivät riittävän selkeästi kuvaa viitearkkitehtuurin tavoitteita.
 
Tausta
Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri on rakenne, jonka avulla koordinoidaan ja kehitetään julkisen hallinnon organisaatioiden ja palveluiden välistä yhteentoimivuutta. Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri koostuu joukosta yhteisiä arkkitehtuureja. Yhteisillä arkkitehtuureilla tuetaan julkisen hallinnon kansallista ohjausta, mutta myös yksittäisten julkisen hallinnon organisaatioiden omaa arkkitehtuurin kehittämistyötä.
Julkisen hallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri toimii arkkitehtuurihierarkian ylimpänä arkkitehtuurina. Se määrittää julkisen hallinnon arkkitehtuurikokonaisuuden rakenteen, ohjaa ja linjaa alempien tasojen (kohdealueet ja niiden osa-alueet) ja yksittäisten julkisen hallinnon organisaatioiden arkkitehtuurien kehittämistä sekä tarjoaa käytettäväksi yhteisesti hyödynnettäviä arkkitehtuurielementtejä, kuten viitearkkitehtuureja.

Viitearkkitehtuurit on julkaistu yhteentoimivuus.fi – portaalissa. Ohessa linkkejä muutamiin keskeisiin arkkitehtuuridokumentteihin:
Sähköisen asioinnin viitearkkitehtuuri https://www.yhteentoimivuus.fi/view/Asset/Asset.SingleView.xhtml?id=60126
Tekninen määrittely tietovarantojen rajapintapalvelujen yhtenäiseksi toteutustavaksihttps://www.yhteentoimivuus.fi/view/Asset/Asset.SingleView.xhtml?id=60052
Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri https://www.yhteentoimivuus.fi/view/Asset/Asset.SingleView.xhtml?id=60182
Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri https://www.yhteentoimivuus.fi/view/Asset/Asset.SingleView.xhtml?id=60181
Tavoitteet
Viitearkkitehtuurien rakenne palvelee kehittyvää kokonaisarkkitehtuuria, kun niihin saadaan paremmin seuraavia ominaisuuksia:
  • viitearkkitehtuuri on ymmärrettävissä myös teknisenä eritelmänä
  • viitearkkitehtuurissa on selvät viittaukset ja yhteydet muihin viitearkkitehtuureihin
  • viitearkkitehtuurista selviää miten sitä on sovellettava tyypillisissä tilanteissa
  • viitearkkitehtuurissa käytettävät mallinnustavat on vakioitu
  • viitearkkitehtuurin voi kuvata myös formaalisti.
Linkit

https://www.yhteentoimivuus.fi/ - Yhteentoimivuuden kuvaukset ja määritykset

Liitteet:
Aikataulu
Lausuntoja voi antaa 10.12.2014 asti.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan tämän pilottivaiheessa olevan palvelun kautta. Lausunnon antaminen palvelun kautta vaatii rekisteröitymisen. Lausunnon voi antaa kuka tahansa asiasta kiinnostunut.

Lausuntoa pyydetään PDF- ja XLXS-tiedostoina oleviin asiakirjoihin, jotka löytyvät kohdassa "Asiasanat, linkit, liitteet". Lausuntona pyydetään arviota sekä liitteiden muodostamasta viitearkkitehtuurimallista kokonaisuutena että kustakin liitteestä erikseen.

Lausunto annetaan tämän sivun alareunan välilehden "Lausuntoni" kunkin vihreän väliotsikon alle. Vastauskentät aukeavat klikkamalla otsikon perässä olevaa kolmiota.. Muita annettuja lausuntoja voi selailla välilehdellä "Lausunnonantajien lausunnot".
Valmistelijat
neuvotteleva virkamies Jari Kallela, Valtiovarainministeriö (etunimi.sukunimi at vm.fi)
Jakelu:
Aalto yliopisto    
CSC    
Espoon kaupunki    
Helsingin kaupunki    
Jyväskylän yliopisto    
Kouvolan kaupunki    
Kuopion kaupunki    
Lahden kaupunki    
LVM    
MML    
MMM    
OKM    
OM    
PM    
SM    
STM    
Tampereen kaupunki    
Tampereen Teknillinen Yliopisto    
TEM    
Trafi    
UM    
Valtioneuvoston kanslia    
Vantaan kaupunki    
VM    
YM    
Asiasanat

kokonaisarkkitehtuuri

yhteentoimivuus

tietojärjestemät

tietohallinto