Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos valtioneuvoston asetukseksi betoniasemista

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi betoniasemista

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/1463/2018

Vastausaika on päättynyt: 15.8.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoanne ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi kiinteän betoniaseman ja betonituotetehtaan ympäristönsuojeluvaatimuksista. Ehdotettua asetusta sovellettaisiin ympäristönsuojelulain (527/2014) 116 §:n nojalla rekisteröitäviin kiinteisiin betoniasemiin (jäljempänä betoniasemiin) ja betonituotetehtaisiin. Asetusta sovellettaisiin lisäksi vähimmäisvaatimuksena betoniasemiin ja betonituotetehtaisiin, jotka tarvitsevat toiminnalleen ympäristöluvan.
Tausta
Kiinteät betoniasemat ja betonituotetehtaat siirrettiin rekisteröintiin ympäristönsuojelulain muutoksella, joka tuli voimaan 1.9.2017 (lain liitteen 2 kohta 8). Lain muutokseen liittyvän siirtymäsäännöksen mukaan kiinteät betoniasemat ja betonituotetehtaat säilyvät kuitenkin luvanvaraisina siihen saakka, kunnes niitä koskeva lain 10 §:n nojalla annettavat valtioneuvoston asetus tulee sovellettavaksi.
Tavoitteet
Asetuksella ehkäistäisiin ja vähennettäisiin betoniasemien ja betonituotetehtaiden toiminnasta aiheutuvaa ympäristön pilaantumista sekä yhdenmukaistettaisiin betonitoimialan ympäristönsuojeluvaatimuksia. Asetus mahdollistaisi myös sen, että kivihiilen poltosta syntyvää lentotuhkaa voitaisiin hyödyntää betonin valmistuksessa betoniasemalla ja betonituotetehtaalla ilman, että toiminnalta edellytetään jätteen ammattimaiselta ja laitosmaiselta hyödyntämiseltä muutoin vaadittavaa ympäristölupaa. Tavoitteena on saattaa asetus voimaan 1.1.2019.
Linkit

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140527 - Ympäristönsuojelulaki (527/2014)

Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 15.8.2018.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi. Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen, puh 0295 250 117 (25.6.–12.7. ja 6.–15.8.) ja hallitussihteeri Sini Pietilä (16.7.–5.8.), puh. 0295 250 227. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)ym.fi.
Jakelu:
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Espoon kaupunki    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Hesingin kaupunki    
Hämeen ELY-keskus    
INFRA ry    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Joensuun kaupunki    
Jyväskylän kaupunki    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus    
Kuopion kaupunki    
Lapin ELY-keskus    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Natur och Miljö rf    
Oikeusministeriö    
Oulun kaupunki    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Rakennusteollisuus RT ry / Suomen betoniteollisuus ry    
Satakunnan ELY-keskus    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen Vesilaitosyhdistys ry    
Suomen ympäristökeskus, SYKE    
Tampereen kaupunki    
Teknologiateollisuus ry    
Turun kaupunki    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Vantaan kaupunki    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Asiasanat

ympäristölupa

Ympäristönsuojelu