Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/18419/2020

Vastausaika on päättynyt: 23.4.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Hallituksen esityksen valmistelua tehdään yhteistyössä usean ministeriön kanssa ja esityksessä esitetään muutoksia työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi sosiaali- ja terveysministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön sekä ympäristöministeriön hallinnonalan lainsäädäntöön.

Esityksellä on tarkoitus muuttaa eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annettua lakia (1137/2016), jäljempänä markkinavalvontalaki, sekä eräitä siihen liittyviä lakeja uuden markkinavalvonnasta ja tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta sekä direktiivin 2004/42/EY ja asetusten (EY) N:o 765/2008 ja (EU) N:o 305/2011 muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/1020, jäljempänä markkinavalvonta-asetus, täytäntöönpanemiseksi sekä antaa kansallista täydentävää sääntelyä sen soveltamisen tueksi.

Markkinavalvonta-asetuksen täytäntöönpanoa tehdään vaiheittain. Viime syksynä ensimmäisessä vaiheessa markkinavalvontalakiin tehtiin muutokset, joilla on budjettivaikutuksia erityisesti työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla (HE 154/2020 vp, lakimuutos 993/2020 tuli voimaan 1.1.2021). Lisäksi eri hallinnonaloilla on valmistelussa hallituksen esityksiä, joissa esitetään muutoksia tuotekohtaisiin sektorilakeihin markkinavalvonta-asetuksen täytäntöönpanemiseksi.

Markkinavalvonta-asetuksen täytäntöönpanon lisäksi tavoitteena on yhdenmukaistaa markkinavalvontasääntelyä kansallisella tasolla hyödyntämällä horisontaalista markkinavalvontalakia. Sääntelyn yhdenmukaistamisen voidaan arvioida olevan lähtökohtaisesti hyödyllistä kaikkien toimijoiden kannalta. Markkinavalvontalain soveltamisalaan ehdotetaan lisättävän tässä yhteydessä uusia tuotelakeja.

Markkinavalvontalaissa tarkoitettuja markkinavalvontaviranomaisia ovat Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, Liikenne- ja viestintävirasto ja Säteilyturvakeskus sekä tässä esityksessä ehdotetun mukaisesti jatkossa myös Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira ja kunnan valvontaviranomaiset tupakkalaissa tarkoitettujen tuotteiden osalta sekä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea RoHS-lain soveltamisalaan kuuluvien terveydenhuollon laitteiden osalta. Tulli toimii valvontaviranomaisena ulkorajavalvonnassa.

Tarkoitus on, että lakimuutokset tulevat voimaan mahdollisimman pian, kun asetuksen soveltaminen alkaa 16.7.2021.
Tausta
EU:n uusi markkinavalvonta-asetus on soveltamisalaltaan laaja ja horisontaalinen eri tuoteryhmien markkinavalvontaa koskeva säädös, jonka soveltamisalaan kuuluu 70 eri EU:n tuotesäädöstä. Asetuksessa säädetään markkinavalvontaviranomaisten toimivaltuuksista ja yhteistyömenettelyistä, tietyistä talouden toimijoiden tehtävistä sekä ulkorajavalvonnasta siltä osin kuin kyse on unionin markkinoille tulevien tuotteiden markkinavalvonnasta. Asetus tuli voimaan 15.7.2019 ja sen soveltaminen alkaa pääosin 16.7.2021, mutta joiltain osin jo 1.1.2021 (ks. HE 154/2020 vp).

Asetus on suoraan sovellettavaa oikeutta jäsenvaltioissa mutta sen täytäntöönpano edellyttää myös kansallista täydentävää sääntelyä. Asetus korvaa sen soveltamisen alkaessa tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevista vaatimuksista ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 765/2008, ns. NLF-asetus, markkinavalvontaa ja ulkorajavalvontaa koskevan sääntelyn.

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa asetuksen täytäntöönpanosta omaan hallinnonalaansa kuuluvien sektorisäädösten osalta ja lisäksi koordinoi asetuksen täytäntöönpanoa yleisesti. Muut ministeriöt vastaavat sääntelystä oman hallinnonalansa osalta. TEM on asettanut ministeriöiden edustajista koostuvan koordinaatioryhmän asetuksen täytäntöönpanon koordinointia varten.
Tavoitteet
Esityksellä ehdotetaan lisättävän markkinavalvontalakiin markkinavalvonta-asetuksen soveltamisen tueksi tarvittava kansallinen sääntely valvontaviranomaisten toimivaltuuksista. Esityksessä ehdotetaan säädettävän kahdesta uudesta toimivaltuudesta asetuksen täytäntöönpanemiseksi, eli oikeudesta hankkia tuotenäytteitä valehenkilöllisyyttä käyttäen (ehdotettu 10 a §) sekä oikeudesta rajoittaa verkkorajapintaan pääsyä (ehdotettu 22 a §). Lisäksi eräisiin markkinavalvontalaissa säädettyihin toimivaltuuksiin ehdotetaan tässä yhteydessä muutoksia tai täsmennyksiä.

Esityksessä esitetään myös täytäntöönpanoon liittyviä tarpeellisia muutoksia markkinavalvontalain soveltamisalassa oleviin ja soveltamisalaan lisättäväksi ehdotettaviin tuotelakeihin. Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi tarvittavat viittaukset markkinavalvonta-asetukseen ja ehdotetaan muutoksia, joilla muun muassa kumotaan päällekkäinen markkinavalvontaa koskeva sääntely sektorilaeista tai säädetään sektorikohtaisista erityistarpeista markkinavalvonnassa. Lisäksi ehdotetaan tehtäväksi asetuksesta johtuvat muutokset seuraamuksia koskevaan sääntelyyn tarpeellisilla sektoreilla. Täytäntöönpanoa tehdään vaiheittain ja osa sektorilakeihin tulevista muutoksista esitetään myöhemmin erillisillä hallituksen esityksillä.

Tällä esityksellä ehdotetaan laajennettavan markkinavalvontalain soveltamisalaa lisäämällä sen soveltamisalaan seuraavat kahdeksan tuotelakia: huviveneiden turvallisuudesta ja päästövaatimuksista annettu laki (1712/2015), sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) 30 luku, laivavarustelaki (1503/2011), tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista annettu laki (1005/2008), vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annettu laki (387/2013), kemikaalilaki (599/2013), laki kosmeettisista valmisteista (492/2013) sekä tupakkalaki (549/2016).

Lakiin vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (387/2013) esitetään kokonaan uutta rangaistussäännöstä. Lisäksi nk. atex-lakiin (1139/2016), sähköturvallisuuslakiin (1135/2016), pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta annettuun lakiin (180/2015), huvivenelakiin (1712/2015), sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) 30 lukuun, lakiin tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista (1005/2008), kuluttajien käyttöön tarkoitetuista henkilönsuojaimista annettuun lakiin (218/2018) sekä painelaitelakiin (1144/2016) esitetään seuraamussääntelyä 4 artiklan osalta.

Tässä esityksessä ehdotettujen muutosten tultua voimaan markkinavalvontalaki kattaisi 45 markkinavalvonta-asetuksen soveltamisalaan kuuluvista EU-tuotesäädöksistä. Kansallista täytäntöönpanoa tehdään vaiheittain ja markkinavalvontalain soveltamisalaan on tarkoitus lisätä myös seuraavat lait, joihin edellytetyt muutokset esitetään erillisillä hallituksen esityksillä: laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta (719/1994), jätelaki (646/2011), ympäristönsuojelulaki (527/2014), laki EU:n ympäristömerkistä (832/2014) sekä lannoitevalmistelaki (539/2006). Nämä kattavat yhteensä 13 markkinavalvonta-asetuksen soveltamisalaan kuuluvista EU-tuotesäädöksistä.

Myös leluja ja kuluttajakäyttöön tarkoitettuja koneita koskeva sääntely on tarkoitus lisätä markkinavalvontalain soveltamisalaan erikseen. Täytäntöönpanon ensimmäisessä vaiheessa markkinavalvontalain soveltamisalaan lisättyjä tekstiilejä ja jalkineita koskevaa tuotesääntelyä esitetään koottavaksi omaan tuotelakiinsa erikseen annettavassa hallituksen esityksessä.

Lisäksi eräillä tuotesektoreilla markkinavalvonta-asetuksen täytäntöönpanon edellyttämät muutokset toteutetaan muulla tavoin kuin markkinavalvontalakia hyödyntämällä sektorien erityispiirteistä johtuen.
Linkit

https://tem.fi/hankesivu?tunnus=TEM106:00/2020 - Linkki hankeikkunaan

https://tem.fi/sv/projekt?tunnus=TEM106:00/2020 - Länk till projektportalen

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32019R1020 - Linkki EU:n markkinavalvonta-asetuksen kieliversioihin / Länk till språkversionerna av EU:s marknadskontrollförordning

Liitteet:

HE luonnos 11.3.2021.docx -

SV RP utkast 11.3.2021.docx - Den svenskspråkiga propositionen (huvudsakligt innehåll och paragrafer) har tillagts den 29.3.2021. OBS: specialmotivering har tillagts den 14.4.2021 och de återstående delar av motivering den 22.4.2021.

Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 23.4.2021.

Esitysluonnosta koskeva lausuntokierros alkaa 12.3.2021 ja päättyy 23.4.2021.
Ruotsinkielinen lausuntopyyntö toimitetaan mahdollisimman pian ja lausuntoaika on pidempi tältä osin. Myös ruotsinkielinen lausunto pyydetään toimittamaan osoitteeseen kirjaamo@tem.fi. Lausunnossa pyydetään mainitsemaan asianumero VN/18419/2020.

Esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle kevään 2021 aikana.  
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Myös muut kuin jakelussa mainitut tahot voivat antaa asiassa lausuntonsa.
 
Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi työ- ja elinkeinoministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti. Hallituksen esityksen valmisteluun osallistuneet ministeriöt vastaavat lausuntopalautteen käsittelystä oman hallinnonalansa säädösten osalta.
 
Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja lausuntopalvelun kautta annetut lausunnot julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Lausunnon voi toimittaa myös osoitteeseen kirjaamo@tem.fi. Lausunnossa pyydetään mainitsemaan asianumero VN/18419/2020.
Valmistelijat
Työ- ja elinkeinoministeriö: Lisätietoja markkinavalvontalakiin, atex-lakiin, sähköturvallisuuslakiin, hissiturvallisuuslakiin, pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta annettuun lakiin, räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta annettuun lakiin, painelaitelakiin ja Rapex-lakiin ehdotetuista muutoksista sekä hankkeesta yleisesti antavat hallitusneuvos Pauliina Kanerva. puh. +358 295 060 160 erityisasiantuntija Emilia Tiuttu, puh. +358 295 047 127 ja asiantuntija Maiju Mähönen, puh. +358 295 047 173. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)tem.fi. Lisätietoja lakiin tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista (1005/2008) ehdotettujen muutosten osalta antavat erityisasiantuntija Eriika Melkas, puh. +358 295 047 134, eriika.melkas@tem.fi ja erityisasiantuntija Pekka Kärpänen, puh. +358 295 047 882, pekka.karpanen@tem.fi.

Liikenne- ja viestintäministeriö: Lisätietoja antaa huviveneiden turvallisuudesta ja päästövaatimuksista annettuun lakiin (1712/2015) ehdotettujen muutosten osalta Irja Vesanen-Nikitin, puh. +358 295 342 544, irja.vesanen-nikitin@lvm.fi., sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) 30 lukuun ehdotettujen muutosten osalta Sini Wirén, puh. +358 295 342 532, sini.wiren@lvm.fi. ja laivavarustelakiin (1503/2011) ehdotettujen muutosten osalta Katja Viertävä, puh. +358 295 342 612, katja.viertava@lvm.fi.

Ympäristöministeriö: Lisätietoja lakiin vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (387/2013) ehdotettujen muutosten osalta antavat neuvotteleva virkamies Tuulia Toikka, puh. +358 295 250 297, tuulia.toikka@ym.fi ja erityisasiantuntija Aino Pietarinen, puh. +358 295 250 229, aino.pietarinen@ym.fi.

Sosiaali- ja terveysministeriö:  Lisätietoja kemikaalilakiin (599/2013) ja lakiin kosmeettisista valmisteista (492/2013) ehdotettujen muutosten osalta antaa hallitussihteeri Helena Korpinen, puh. 0295 163 317, helena.korpinen@stm.fi. Lisätietoja tupakkalakiin (549/2016) ehdotettujen muutosten osalta antaa erityisasiantuntija Reetta Honkanen, puh. +358 295 163 137, reetta.honkanen@stm.fi.
Jakelu:
Ahvenanmaan maakuntahallitus / Ålands landskapsregering    
AKAVA ry    
Autoalan keskusliitto    
Elektroniikan Tukkukauppiaat ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Finanssialan Keskusliitto    
Huolinta- ja logistiikkaliitto ry    
Hämeen ELY-keskus    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kaupan Liitto ry    
Kemianteollisuus ry    
Kenkä- ja nahkateollisuusliitto ry    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kosmetiikka- ja hygieniateollisuus ry    
Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Lämmitysenergia Yhdistys ry    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Palvelualojen Työnantajat PALTA ry    
Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto    
Philip Morris Finland Oy    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Päivittäistavarakauppayhdistys    
Ruokavirasto    
SAK ry    
Satakunnan ELY-keskus    
SESKO ry    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
STEK ry    
STTK ry    
Suomen Isännöintiliitto ry    
Suomen Kaasuyhdistys ry    
Suomen Kauppakeskusyhdistys ry    
Suomen Kiinteistöliitto ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Leluyhdistys ry    
Suomen Luonnonsuojeluliitto    
Suomen Palopäällystöliitto    
Suomen Sairaalatekniikan Yhdistys ry    
Suomen Standardisoimisliitto SFS ry    
Suomen Tekstiili ja Muoti ry    
Suomen varustamot ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Yrittäjät ry    
Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry    
Sähköteknisen kaupan liitto ry    
Sähkötieto ry    
Säteilyturvakeskus    
Teknisen Kaupan liitto    
Teknologiateollisuus ry    
Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry    
Tietosuojavaltuutettu    
Tulli    
Tuote- ja palvelukaupan yhdistys Etu ry    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Valtiovarainministeriö    
Vapers Finland ry    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Venealan keskusliitto Finnboat ry    
Yhteinen toimialaliitto ry/Tupakkateollisuusliitto ry    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

markkinavalvonta

marknadskontroll