Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Henkilöjunaliikenteen palvelut 2030-luvulla

Henkilöjunaliikenteen palvelut 2030-luvulla

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/22799/2022

Vastausaika on päättynyt: 19.5.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) pyytää näkemyksiä henkilöjunaliikenteen palvelut 2030-luvulla –arviomuistiosta. Lausuntokierros alkaa 3.4.2023 ja päättyy 19.5.2023 klo 16:00.
Tausta

Henkilöjunaliikenne 2030 -arviomuistio

EU-sääntely edellyttää tasapuolisia kilpailuolosuhteita markkinoilla ja EU kannustaa rautateiden kulkumuoto-osuuden kasvattamiseen. Pääsääntönä julkisesti hankittujen palveluiden järjestämisessä on niiden kilpailuttaminen. Suomessa on tehty ensimmäisten jäsenmaiden joukossa tarvittavat lainsäädäntömuutokset, jotka takaavat rautatieyrityksille avoimen verkolle ja markkinoille pääsyn periaatteen. Henkilö- ja tavaraliikenteen markkinoilla on kuitenkin useampia rakenteellisia ja toiminnallisia esteitä, jotka tosiasiallisesti haittaavat kilpailua sekä markkinoiden toimintaa ja kehitystä.

Avoin verkolle pääsyn periaate (Open Access) mahdollistaa vain taloudellisesti kannattavien henkilöjunaliikennepalveluiden tarjonnan ja markkinaehtoiset investoinnit liikkuvaan kalustoon. Suomen henkilöjunaliikenteessä, kuten muuallakin Euroopassa tarvitaan julkisia hankintoja palvelutason turvaamiseksi ja kehittämiseksi. Tuetun julkisen palveluvelvoitteen henkilöliikennejärjestelyjä säännellään suoraan sovellettavalla rautateiden ja maanteiden henkilöliikennejärjestelyistä annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella 1370/2007 eli ns. palvelusopimusasetuksella (PSO-asetus). Vuoden 2022 alussa liikenne- ja viestintäministeriö ja VR tekivät sopimuksen henkilöjunaliikenteen ostamisesta vuosille 2022 – 2030.

Suomessa henkilöjunaliikenteen kilpailun tulisi toteutua erityisesti junien operoinnin sekä tukipalveluiden osalta. Mitä useampi toimija osallistuu Suomessa joukkoliikenteen ja henkilöjunaliikenteen julkisin varoin tuetuille markkinoille, sitä enemmän markkinoiden on mahdollista houkutella investointeja ja tuottaa aidosti markkinahintaisia asiakaslähtöisiä palveluja. Suomen tulisi edelleen pyrkiä luomaan avoimen kilpailun edellyttämät olosuhteet, jossa yrityksillä on tosiasiallisesti tasapuoliset toimintaedellytykset ja että kilpailu ja julkisten hankintojen tuomat yhteiskunnalliset hyödyt voivat toteutua.

Arviomuistion tavoitteena on kuvata henkilöjunaliikenteen palveluhankintojen kannalta nykytila ja haasteet sekä vuonna 2023 alkavalla seuraavalla hallituskaudella tehtävät välttämättömät ratkaisut ja prosessi, jolla siirrytään hallitusti sääntelyn mukaiseen hankintajärjestelyihin vuoden 2030 alkupuolella. Muistiossa ei oteta kantaa rautateiden tavaraliikenteen erityiskysymyksiin. Muistiossa ei myöskään käsitellä laajemmin Helsingin seudun liikenteen (HSL) junaliikennettä, valtion ja HSL:n välistä yhteistyötä henkilöjunaliikenteessä tai valtion HSL:lle myöntämiä avustuksia.

Muistio on osa ministeriöiden tulevaisuuskatsauksia ja ministeriön maaliskuun 2023 alussa julkaisemaa virkamiespuheenvuoroa. Muistiossa esitetyt näkemykset edustavat liikenne- ja viestintäministeriön asiantuntijanäkemystä henkilöjunaliikenteen markkinoiden nykytilasta. Syvennämme samalla virkakuntamme näkemyksiä tulevaisuuden näkymistä, keskeisistä haasteista ja mahdollisuuksista 2030-luvulla. Asiakirjaa ei ole käsitelty poliittisesti.
 

Linkit

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164712 - Study on Passenger Rail Markets and Services (englanniksi)

Liitteet:
Aikataulu
Lausuntokierros alkaa 3.4.2023 ja päättyy 19.5.2023 klo 16:00.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnon voivat toimittaa myös muut kuin jakelussa mainitut toimijat.

Lausunnot pyydetään lähettämään vastaamalla osoitteessa lausuntopalvelu.fi julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausunnossa tulee mainita asiaan liittyvä diaarinumero VN/22799/2022.

Toissijaisesti lausunto voidaan lähettää liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon (kirjaamo.lvm@gov.fi) ja kopio Jani von Zansenille (jani.vonzansen@gov.fi), Emmi Nykäselle (emmi.nykanen@gov.fi) sekä Eetu Heijalalle (eetu.heijala@gov.fi). Lausunnossa tulee mainita asiaan liittyvä diaarinumero VN/22799/2022.
 
Valmistelijat
johtava asiantuntija Jani von Zansen, etunimi.sukunimi@gov.fi
neuvotteleva virkamies Emmi Nykänen, etunimi.sukunimi@gov.fi
Jakelu:
Digirata-hanke    
EK    
ELY, Etelä-Pohjanmaa    
ELY, Etelä-Savo    
ELY, Häme    
ELY, Kaakkois-Suomi    
ELY, Kainuu    
ELY, Keski-Suomi    
ELY, Lappi    
ELY, Pirkanmaa    
ELY, Pohjanmaa    
ELY, Pohjois-Karjala    
ELY, Pohjois-Pohjanmaa    
ELY, Pohjois-Savo    
ELY, Satakunta    
ELY, Uusimaa    
Etelä-Karjalan kauppakamari    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan kauppakamari    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon kauppakamari    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Fintraffic Oy    
FÖLI    
Helsingin seudun kauppakamari    
HSL    
Huoltovarmuuskeskus    
Hyvinkään seudun joukkoliikenne    
Hämeen kauppakamari    
Hämeen liitto    
Hämeenlinnan joukkoliikenne    
Imatran joukkoliikenne    
JHL    
Joensuun seudun joukkoliikenne    
Jyväskylän seudun joukkoliikenne    
Kainuun liitto    
Kajaanin seudun joukkoliikenne    
Kemin seudun joukkoliikenne    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen kauppakamari    
Keski-Suomen liitto    
Keskuskauppakamari    
KKV    
Kokkolan seudun joukkoliikenne    
Kotkan seudun joukkoliikenne    
Kouvolan joukkoliikenne    
Kouvolan rautatie- ja aikuiskoulutus Oy    
Kuluttajaliitto    
Kuopion alueen kauppakamari    
Kuopion seudun joukkoliikenne    
Kymenlaakson kauppakamari    
Kymenlaakson liitto    
Lahden seudun joukkoliikenne    
Lapin kauppakamari    
Lapin liitto    
Lappeenrannan seudun joukkoliikenne    
Linja-autoliitto    
Linkkari    
Länsi-Uudenmaan kauppakamari    
Matkailu- ja ravintolapalvelut ry    
Mikkelin seudun joukkoliikenne    
NYSSE    
Oulun joukkoliikenne    
Oulun kauppakamari    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan kauppakamari    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan kauppakamari    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon liitto    
Porin seudun joukkoliikenne    
Päijät-Hämeen liitto    
Raaseporin joukkoliikenne    
RAU    
Rauman kauppakamari    
Rautatiealan neuvottelukunta RAINE    
Rautatiealan sääntelyelin    
Riihimäen joukkoliikenne    
Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari    
Salon seudun joukkoliikenne    
Satakunnan kauppakamari    
Satakunnan liikenne    
Satakunta liitto    
Savonlinnan seudun joukkoliikenne    
Seinäjoen seudun joukkoliikenne    
Senaatin Asema-alueet Oy    
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen lähijunat Oy    
Suomen Paikallisliikenneliitto ry    
Suomen Rautatiematkustajat ry    
Suomen Taksiliitto ry    
Suomen Yrittäjät    
Tampereen kauppakamari    
TEM    
Tornion joukkoliikenne    
Turun kauppakamari    
Uudenmaan kuntaliitto    
Vaasan seudun joukkoliikenne    
Valtioneuvoston kanslia    
Vammaisfoorumi    
Vanhustyönkeskusliitto    
Varsinais-Suomen kuntaliitto    
VM    
VR Oyj    
Väylävirasto    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Asiasanat

arviomuistio

henkilöjunaliikenne