Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tiedustelutoiminnan valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tiedustelutoiminnan valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/14901/2021

Vastausaika on päättynyt: 10.1.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi tiedustelutoiminnan valvonnasta annettuun lakiin sääntely tiedusteluvalvontavaltuutetun sijaisesta, joka tiedusteluvalvontavaltuutetun estyneenä ollessa hoitaisi hänen tehtäviään ja olisi oikeutettu käyttämään laissa tiedusteluvalvontavaltuutetulle säädettyjä toimivaltuuksia.
 
Tausta
Eduskunnan tiedusteluvalvontavaliokunta on tiedusteluvalvontavaltuutetun kertomusta vuodelta 2019 käsitellessään todennut, että valtioneuvoston on syytä ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin viipymättä, jotta tiedusteluvalvontavaltuutetulla olisi sijainen, joka valtuutetun estyneenä ollessa olisi oikeutettu käyttämään laissa valtuutetulle säädettyjä toimivaltuuksia (TiVM 1/2020 vp, s. 11 ja 18).
 
Tavoitteet
Hallituksen esityksen tavoitteena on, että tiedustelutoiminnan valvonnasta annettuun lakiin lisättäisiin sääntely tiedusteluvalvontavaltuutetun sijaisesta, joka tiedusteluvalvontavaltuutetun estyneenä ollessa hoitaisi hänen tehtäviään ja joka olisi oikeutettu käyttämään laissa tiedusteluvalvontavaltuutetulle säädettyjä toimivaltuuksia.
 
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 10.1.2022.
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta hallituksen esitysluonnoksesta. Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Asianhallintajärjestelmä VAHVAa käyttäviä ministeriöitä pyydetään lähettämään lausunto suoraan VAHVA-asialta (VN/14901/2021). Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi. Huom.! Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa lainsäädäntöneuvos Veli-Pekka Hautamäki, puh. 029 515 0292, sähköposti etunimi.sukunimi(at)gov.fi.
Jakelu:
Eduskunnan oikeusasiamies    
Lainsäädännön arviointineuvosto    
Puolustusministeriö    
Pääesikunta    
Sisäministeriö    
Suojelupoliisi    
Tiedusteluvalvontavaltuutettu    
Tietosuojavaltuutettu    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Valtiovarainministeriö    
Asiasanat

laillisuusvalvonta

tiedustelu