Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Oikeudellinen selvitys yritysvastuulaista

Oikeudellinen selvitys yritysvastuulaista

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/16185/2020

Vastausaika on päättynyt: 30.9.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto

Työ- ja elinkeinoministeriö tilasi avoimen kilpailutuksen kautta Ernst & Young Oy:ltä oikeudellisen selvityksen yritysvastuulaista. Oikeudellisen selvityksen kohteena on lainsäädännössä yrityksille asetettava velvoite asianmukaiseen huolellisuuteen ihmisoikeuksien sekä ympäristön osalta. Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja oikeudellisen selvityksen sisällöstä.

Tausta

Ernst & Young Oy:n tekemä selvitys tarkastelee, millainen voisi olla yrityksille asetettava kansainvälisiin vastuullisen liiketoiminnan standardeihin pohjautuva ihmisoikeudet ja ympäristön kattava asianmukaisen huolellisuuden velvoite. Selvitys tarkastelee myös, millaisia asianmukaisen huolellisuuden velvoitteita on olemassa kansallisesti ja muissa valtioissa sekä millaisia velvoitteita on vireillä muissa valtioissa ja EU-tasolla.

Selvitys sisältyy pääministeri Marinin hallitusohjelmaan ja toimintasuunnitelmaan.  

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti selvitykselle ohjausryhmän, jossa oli mukana oikeusministeriö, ympäristöministeriö, ulkoministeriö sekä valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto. Selvityksen neuvoa-antavana elimenä toimi yhteiskunta- ja yritysvastuun neuvottelukunta. Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö piti 19.5.2020 virtuaalisen sidosryhmäkuulemisen, jossa käytiin läpi selvityksen tavoitteita sekä sidosryhmien näkemyksiä selvityksen katteesta.

Tavoitteet
Lausuntopyynnön tavoitteena on saada mahdollisimman kattavasti näkemyksiä eri tahoilta oikeudellisen selvityksen keskeisestä sisällöstä. Valtioneuvosto hyödyntää lausuntoja jatkoaskelten pohdinnassa.
 
Linkit

https://tem.fi/hankesivu?tunnus=TEM045:00/2020 - Oikeudellinen selvitys yritysvastuulaista -hankekuvaus

Liitteet:

Oikeudellinen selvitys yritysvastuulaista_300620.pdf - Oikeudellinen selvitys yritysvastuulaista (30.6.2020)

Aikataulu
Lausuntoja pyydetään lausuntopalvelu.fi:n kautta viimeistään 30.9.2020.
Vastausohjeet vastaanottajille
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoanne yritysvastuulakia koskevasta oikeudellisesta selvityksestä.

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. 

Lausunto pyydetään antamaan lausuntopalvelu.fi-sivuston kautta. Lausuntoa ei tule lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.  

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet>Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi. 

Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Lausuntopyyntö on jaettu kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa pyydetään yleiskommentteja selvityksen keskeisimmistä näkökulmista. Toisessa osassa pyydetään kommentteja asianmukaisen huolellisuuden keskeisimmistä näkökulmista. Kolmannessa osassa taas pyydetään huomioita mahdollisen lainsäädännön vaikutusarvioinnin osalta.
Valmistelijat
Linda Piirto, erityisasiantuntija
Työllisyys ja toimivat markkinat, Yrityslainsäädäntö ja sisämarkkinat
Puh. +358 29 5047028, etunimi.sukunimi@tem.fi
 
Sami Teräväinen, hallitussihteeri
Työllisyys ja toimivat markkinat, Yrityslainsäädäntö ja sisämarkkinat
Puh. +358 29 060088, etunimi.sukunimi@tem.fi
Jakelu:
Akava    
Amnesty international Suomen osasto    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
FIBS    
Finanssiala    
Fingo    
Finnwatch    
ICC Finland    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto    
Kemianteollisuus    
Keskuskauppakamari    
Kirkkohallitus    
Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry    
Metsäteollisuus    
Muoti- ja urheilukauppa    
Osuustoimintakeskus Pellervo ry    
Palvelualojen ammattiliitto PAM    
Pelastakaa lapset    
STTK    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen tekstiili- ja muoti    
Suomen Yrittäjät    
Teknologiateollisuus    
Teollisuusliitto    
Unicef    
Asiasanat

ihmisoikeudet

ympäristö

yritysvastuu

yhteiskuntavastuu

lainsäädäntö