Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi yleisestä asumistuesta annetun lain muuttamisesta

Lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi yleisestä asumistuesta annetun lain muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/22377/2023

Vastausaika on päättynyt: 20.9.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yleisestä asumistuesta annettua lakia. Muutokset koskisivat tuen tasoa, tuloharkintaa, ansiotulovähennystä, kuntaryhmitystä pääkaupunkiseudulla sekä omistusasunnon asumistukea.
Tausta
Hallitusohjelman osiossa 4.3, Työhön kannustava sosiaaliturva, linjataan sosiaaliturvan uudistamisesta siten, että järjestelmä on yksinkertaisempi ja työhön kannustavampi. Hallitusohjelman mukaan asumistuen kokonaisuudistuksen tavoitteena on tukien kohdistuminen tukea eniten tarvitseville ryhmille. Yleisestä asumistuesta poistetaan 300 euron ansiotulovähennys. Yleisen asumistuen perusomavastuu korotetaan 42 %:sta 50 %:iin. Asumistuen taso tarkistetaan 70 prosenttiin hyväksyttyjen asumismenojen ja perusomavastuun erotuksesta. Asumistuen kuntaryhmät 1 ja 2 yhtenäistetään tasolle 2.Omistusasuntoon ei saa jatkossa yleistä asumistukea.
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena valtion talouden tasapainottaminen ja asumistukimenojen voimakkaan kasvun hillitseminen.Tässä esityksessä ehdotetuilla muutoksilla asumistukimenojen tavoitellaan vähentyvän noin 385 miljoonalla eurolla vuodessa, mikä vahvistaisi julkista taloutta nettomääräisesti noin 305 miljoonalla eurolla.Vaikutukset syntyisivät vaiheittain siten, että julkisen talouden säästöstä vähintään 105 miljoonaa syntyy vuonna 2024, vähintään 245 miljoonaa vuonna 2025 ja täydet 305 miljoonaa vuonna 2026.

Omistusasuntojen asumistuen lakkauttamisella on tarkoitus kohdentaa tukea kaikkein pienituloisimmille ja vähävaraisimmille tuensaajille. Ansiotulovähennyksen poiston tavoitteena on kokoaikatyön vastaanottamisen kannusteiden parantaminen.
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan 20.9.2023 klo 16.15 mennessä. Lausuntoaika on tavanomaista lyhyempi johtuen budjettilakien valmisteluaikataulusta.
Vastausohjeet vastaanottajille
Annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan tässä palvelussa (lausuntopalvelu.fi) sekä hankkeen internet-sivuilla valtioneuvoston Hankeikkunassa.
 
Annetut lausunnot otetaan huomioon hallituksen esityksen jatkovalmistelussa. 

Lausunnot pyydetään jättämään mieluiten lausuntopalvelu.fi-palvelun kautta.

Lausunnon voi myös jättää sosiaali- ja terveysministeriön kirjaamoon (kirjaamo.stm@gov.fi). Saatteessa pyydetään mainitsemaan asianumero VN/22377/2023.

Postitse lausunnon voi toimittaa osoitteeseen: Sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO

VAHVA-asianhallintajärjestelmää käyttäviä ministeriöitä pyydetään kuitenkin viemään lausuntonsa suoraan kyseiselle asialle VAHVA:ssa.
 
HUOM! Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse, jos vastaaja vastaa lausuntopalvelun kautta.
Valmistelijat
Neuvotteleva virkamies Mikko Horko, puh. 0295 163 344
 
Jakelu:
Allianssi ry    
Asukasliitto    
Asunto-, toimitila-, ja rakennuttajaliitto RAKLI ry    
Kansaneläkelaitos    
Lapsiasiavaltuutettu    
Monimuotoiset perheet – verkosto    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
Suomen kiinteistöliitto    
Suomen kuntaliitto    
Suomen vuokranantajat ry    
Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL)    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Valtion asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA)    
Valtiovarainministeriö    
Vuokralaiset ry (VKL)    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

asumistuki